1. Bài cúng giao thừa Tết Nguyên Đán

1.1 Bài cúng giao thừa trong nhà 

Mẫu số 1

- Nam mô A - Di - Đà Phật ( liên tiếp 3 lần)

- Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật

- Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Quang Vương Phật

- Nam mô Đức Bồ tát Quan Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh

- Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần.

- Các vị tổ tiên nội ngoại chư vị tiên linh.

Nay phút giao thừa năm Nhâm Dần với năm Quý Mão.

Chúng con là: .... sinh năm......,hành canh:....tuổi, ngụ tại số nhà:...., ấp/khu/phố:...., xã/phường:....,quận/huyện/thành phố:...., tỉnh/thành phố:....

Phút giao thừa vừa điểm, nay theo vạn luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên đán, tín chủ chúng con thành tâm tu viện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dường Phật - Thánh, dâng hiến Tôn thần, tiến cúng Tổ tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Hỷ thần, Phúc đức chính thần, ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài thần, các ngài bản gia Táo phủ thần quân và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật.

Con lại kính mời các cụ tiên linh, cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, bá thúc đệ huynh, cô di tỷ muội, nội ngoại gia tộc, chư vị hương linh, cúi xin giáng phó linh sàng thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ, minh niên khang thái, vạn sự cát tường, bốn mùa được bình an, gia đạo hưng long, thịnh vượng.

Tâm thành cầu nguyện, lễ bạc tiến dâng, cúi xin chứng giám.

Nam mô A - Di - Đà phật ( liên tiếp 3 lần kèm theo 3 lạy).

 

Mẫu số 2

Nam mô A - Di - Đà Phật ( liên tiếp 3 lần)

Kính lạy: Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

- Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.

- Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

- Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân. Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất các Thần linh cai quản trong khu vực này.

- Các Cụ Tổ tiên nội ngoại chư vị tiên linh.

Nay là giờ phút Giao thừa năm....

Chúng con là:................................

Ngụ tại:..........................................

Phút Giao thừa vừa tới, nay theo Vạn luật, tổng cựu nghinh tân, giờ Tý đầu Xuân, đón mừng Nguyên Đán. Chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dâng lên trước Án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén Tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa.

Ngài định Phúc Táo quân.

Ngài Phúc Đức chính Thần.

Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài thần.

Ngài Bản Gia Táo Quân.

Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con lại kính mời: các vụ Tiên Linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá thúc huynh đệ, Cô di tỷ muội, nội ngoại tộc chư vị hương linh, cúi xin giáng về linh sáng thụ hưởng lễ vật.

Chúng con lại kính mời các vị Vong Linh tiền Chủ hậu Chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này, nhân tiết Giao thừa, giáng lâm trước Án, chiêm ngưỡng Tôn Thần, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con: minh niên khang thái, vạn sự cát tường. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù - Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật ( liên tiếp 3 lần).

 

 1.2 Bài cúng giao thừa ngoài trời

Mẫu số 1:

Nam mô A Di Đà Phật ( liên tiếp 3 lần)

Kính lạy:

- Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

- Con kính lạy Đức Bồ tát Quan Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh.

- Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

- Con kính lạy ngài cựu niên Hành khiển, cựu Hành binh chi thần, cựu Phán quan.

- Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần.

Nay là phút giao thừa năm Nhâm Dần với năm Qúy Mão.

Chúng con là:....., sinh năm:...., hành canh:....tuổi, cư ngụ tại số nhà:....., ấp/khu phố:...., xã/phường..., quận/huyện/thành phố:...., tỉnh/thành phố:....

Nhân phút thiêng liêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khang thái, vạn tượng canh tân.

Nay ngài Thái Tuế tôn thần vâng lệnh Ngọc Hoàng Thượng đế, giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều cửa khuyết, lưu phúc, lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc.

Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dường Phật, Thánh, dâng hiến tôn thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài Cựu niên đương cai Thái tuế, ngài Tân niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Hỷ thần, Phúc đức chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, chư vị bản gia Táo quân, và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này, cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ, minh niên kháng thái, vạn sự tốt lành, bốn mùa tám tiết được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng, bách sự hanh thông, ngày ngày được hưởng ơn trời, Phật, chư vị tôn thần.

Chúng con kính cẩn tiếng dâng lễ vật, thành tâm cầu nguyện. Cúi xin chín phương trời, mười phương chư Phật cùng chư vị tôn thần chứng giám phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật ( liên tiếp 3 lần, 3 lạy)

 

Mẫu số 2

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy: 

- Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật

- Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần.

- Ngài Cựu Niên Sở Vương hành khiển, Biểu Tào phán quan.

- Tân niên Ngô Vương hành khiển; Hứa Tào phán quan năm...

- Bản xứ Thổ địa phúc đức chính thần, Ngũ phương long mạch điền chủ tiếp dẫn tài thần.

Nay là phút giao thừa giữa năm Nhâm Dần và năm Qúy Mão.

Chúng con là....., Tuổi:...

Ngụ tại.......

Phút thiêng liêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khai thái, vạn tượng canh tân. Nay Ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh Thượng Đế giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều đế khuyết, lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài Cựu Đương cai, Ngài Tân niên Đương cai Thái Tuế Chí đức Tôn thần, Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, Chư vị Đại Vương, Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa, Phúc Đức Chính Thần, các Ngài Ngũ Phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù - Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng. 

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Nam mô Bồ tát Ma ha tát đại chứng minh.

(Lạy 3 lạy)

 

2. Ý nghĩa của cúng giao thừa

Từ thời xa xưa, giao thừa hay còn được gọi với cái tên khác là Lễ trừ tịch. Theo quan niệm từ thời xưa của người phương Đông, Trừ tịch là ngày để xua đuổi ma quỷ, xua đi những điều không may trong năm cũ. Ngoài ra, đây cũng được xem là khoảnh khắc vô cùng quan trọng, chứa đựng nhiều ý nghĩa trong chuyển giao năm cũ qua năm mới. Trong thời khắc xuân ngời đó, người Việt chúng ta có phong tục cúng giao thừa ngoài trời và trong nhà.

Ý nghĩa của việc cúng giao thừa là để xua tan đi những cái khó khăn, khổ cực, xui rủi trong năm cũ. Đồng thời, mọi người cũng hướng đến cầu nguyện cho năm mới tràn đầy an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và may mắn.

 

3. Những điều kiêng kỵ không nên làm vào đêm giao thừa

 • Mâm cúng cần phải chuẩn bị chu đáo, tươm tất: Từ xưa đến nay, có rất nhiều người quan niệm rằng mâm cúng chỉ cần thành tâm không cần phải đầy đủ như quy định. Nhưng đó cũng không đồng nghĩa với việc được phép sơ sài.
 • Tùy từng quan niệm vùng miền, địa phương, văn hóa khác nhau mà mâm cúng cúng cũng sẽ khác nhau, nhưng cơ bản trên mâm cúng cần phải có trà rượu, muối gạo, bánh chưng, hoa quả, hương...
 • Không nên tạo ra những tiếng động lớn, rơi vỡ.
 • Vào thời khắc chuyển giao, mọi người trong nhà cần phải hòa thuận, tránh tình trạng lớn tiếng, cãi vã nhau.
 • Theo quan niệm người Hoa, đêm giao thừa cần phải sum họp đầy đủ con cháu để rước ông bà về ăn Tết cùng gia đình. Nếu nhà nào không đầy đủ nghĩa là báo trước một năm hạnh phúc không trọn vẹn.
 • Không nên soi gương vào đêm giao thừa vì theo quan niệm từ xa xưa rằng nếu làm như thế có thể nhìn thấy ma quỷ và cả năm sau đó không may.

 

4. Những điều nên làm vào đêm giao thừa để cả năm may mắn

 • Trước khoảnh khắc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, nên thắp hương khấn Phật trên ban thờ Phật hoặc tại vị trí phù hợp ở trong nhà.
 • Nếu bạn đang ở một mình, sau khoảnh khắc giao thừa bạn nên mở tivi để tạo ra không khí vui tươi thông đến sáng cho vương gia vận.
 • Cho dù bạn là nữ hay năm, bạn đang ở đâu hay làm bất cứ việc gì, vào khoảnh khắc giao thừa thì bạn nên dùng bút đỏ viết 4 chữ "Mã đáo thành công" vào lòng bàn tay rồi nắm chặt lại. Nữ viết vào tay trái hai chữ "thành công", tay phải hai chữ "mã đáo", còn nam thì ngược lại.
 • Ngày 30 Tết đặc biệt là khoảnh khắc giao thừa, bạn nên mặc quần áo màu càng đỏ càng tốt. Ngày 30 Tết không nên mắng trẻ con, phải tạo ra không khí vui tươi, hòa nhã, nếu không sẽ không may cả năm mới.
 • Trong nhà có đồ dùng gì hỏng hóc hoặc sứt mẻ rồi thì nên bỏ đi, thay mới trước khi giao thừa.
 • Kiểm tra lại hệ thống đèn trong nhà, nếu có bóng đèn nào hỏng thì cần phải thay mới. Nên bật tất cả các bóng điện trong nhà thông 3 ngày 3 đêm để vượng vận cho gia chủ, nạp dương khí mới cho ngôi nhà.

Vừa rồi Luật Minh Khuê đã trình bày nội dung về Bài cúng giao thừa Tết ở trong nhà, ngoài trời chuẩn nhất. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích đối với quý bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn!