1. Bản kiểm điểm tập thể Chi ủy, Chi bộ là gì?

Bản kiểm điểm tập thể là một công cụ trong tổ chức và quản lý của Đảng Cộng sản Việt Nam. Được áp dụng trong các cấp ủy, bộ, đoàn thể, nó được sử dụng để đánh giá và đánh giá hoạt động của tổ chức, nhóm, hoặc đơn vị cụ thể. Bản kiểm điểm tập thể thường được thực hiện theo một quy trình cụ thể và bao gồm việc đánh giá các khía cạnh khác nhau của hoạt động, như việc thực hiện các nhiệm vụ, đạt được kết quả, sự tổ chức, kỷ luật, tương tác xã hội và sự lãnh đạo.

Chi ủy là một cấp ủy của Đảng Cộng sản Việt Nam, được thành lập tại các đơn vị cơ sở, doanh nghiệp, tổ chức, hoặc địa phương. Chi ủy có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý và kiểm soát hoạt động của tổ chức hoặc đơn vị mình. Nhiệm vụ của Chi ủy bao gồm đảm bảo thực hiện chính sách, quyết định của Đảng, duy trì động viên tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng công việc và nâng cao đạo đức nghề nghiệp của các thành viên trong tổ chức hoặc đơn vị.

Chi bộ là một cấp ủy nhỏ hơn trong cơ cấu tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chi bộ được thành lập tại các cơ sở làm việc như một phòng ban, bộ phận hoặc một nhóm nhỏ các cá nhân có cùng mục tiêu hoặc nhiệm vụ. Chi bộ có trách nhiệm giám sát và lãnh đạo hoạt động của các thành viên trong phạm vi của nó, đồng thời thực hiện các quyết định và chỉ thị của cấp ủy cao hơn. Chi bộ thường là cơ sở của tổ chức Đảng và có vai trò quan trọng trong xây dựng và phát triển Đảng và công tác cải cách.

Báo cáo kiểm điểm chi ủy, chi bộ tập thể là biểu mẫu được sử dụng để báo cáo và kiểm điểm các nội dung của chi ủy, chi bộ về các ưu điểm, khuyết điểm cũng như thành tích cùng những hạn chế và nguyên nhân, đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế.

 

2. Nội dung chính cần có trong báo cáo kiểm điểm tập thể Chi ủy, Chi bộ cuối năm

Tùy theo từng trường hợp mà báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ chi ủy có thể viết khác nhau khác nhau, nhưng đều phải đảm bảo những nội dung chính sau đây:

  • Tên báo cáo kiểm điểm chi bộ áp dụng cho năm nào, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận báo cáo.
  • Căn cứ các nội dung cụ thể. Với nhiệm vụ được giao cho tổ chức thực hiện trong năm.
  • Ưu điểm, kết quả đạt được. Các kết quả công việc thực hiện được và mang đến hiệu quả, lợi ích thực tế.
  • Các hạn chế, khuyết điểm. Thể hiện với kiểm điểm cho cá nhân, cho tổ chức chung của chi ủy, chi bộ chưa được đảm bảo. Thông qua tự đánh giá trên các khía cạnh thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm chung của đơn vị.
  • Nguyên nhân của hạn chế khuyết điểm. Với tính chất chủ quan được quan tâm khai thác hơn cả. Từ đó thấy được các điểm hạn chế chưa được cần khắc phục trong tương lai.
  • Các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

 

3. Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể Chi bộ, Chi ủy cuối năm

ĐẢNG BỘ…

…(Tập thể kiểm điểm)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày …. tháng … năm …..

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ

Năm ….

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan (đơn vị); tập thể …kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, Nghị quyết kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐Xuất sắc ☐Tốt ☐Trung bình ☐Kém

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của cơ quan, đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐Xuất sắc ☐Tốt ☐Trung bình ☐Kém

3. Việc thực hiện các nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐Xuất sắc ☐Tốt ☐Trung bình ☐Kém

4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐Xuất sắc ☐Tốt ☐Trung bình ☐Kém

5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua khen thưởng.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐Xuất sắc ☐Tốt ☐Trung bình ☐Kém

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân.

– Hạn chế, khuyết điểm (theo 5 nội dung nêu trên).

– Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐Xuất sắc ☐Tốt ☐Trung bình ☐Kém

1. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

2. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Về những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ, quản lý đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân…

3. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng: …

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

4. Mẫu báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ cuối năm

ĐẢNG BỘ XÃ………

CHI BỘ…

Đảng Cộng Sản Việt Nam

….. ngày…. tháng… năm…

BẢN KIỂM ĐIỂM CỦA CẤP ỦY CHI BỘ
NĂM …..

Đại hội Chi bộ lần thứ nhất nhiệm kì ….. bầu ba chúng tôi vào Chi ủy chi bộ …

Đ/c…. Bí thư chi bộ – Trình độ:……

Đ/c……. – Phó bí thư chi bộ – Trình độ học vấn:…

Đ/c.…. – Chi ủy viên – Trình độ học vấn:…

– Tổng số Đảng viên: Đầu năm:…. đ/c; cuối năm: ….. đ/c.

– Đảng viên chính thức: ….đ/c; Đảng viên dự bị:…… đ/c

Trình độ lí luận chính trị trong cấp ủy: Sơ cấp:…..đ/c – Tỉ lệ:……

Qua một năm hoạt động của Chi bộ và lãnh chỉ đạo các hoạt động của BCH thôn, các đoàn thể trong thôn, cấp ủy chúng tôi đã rút ra được những mặt mạnh và những mặt còn tồn tại như sau:

I. Ưu điểm.

1. Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, bản thân các đ/c trong cấp uỷ luôn nhiệt tình năng động trong công tác, khiêm tốn học hỏi đồng chí mình, luôn có ý thức vươn lên, tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ lãnh đạo, luôn có tác phong mẫu mực, phong cách làm việc khoa học; cấp ủy luôn xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với thực tiến của đơn vị. Qua báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ của trong Đại hội chi bộ diễn ra vào ngày….. đã báo cáo kiểm điểm những mặt mạnh và hạn chế trong lanh đạo nhiệm kỳ và 8 tháng đầu năm. Trong nhiệm kỳ mới ………. cấp ủy mới cũng có những hoạt động chỉ đạo và làm tốt việc tham mưu cho chính quyền địa phương và các đoàn thể trong thôn.

Chỉ đạo cho chính quyền phát huy dân chủ, công khai mọi chủ trương kế hoạch, công khai tài chính, chống tham ô, tham nhũng, không hối lộ quà cáp,… Tăng cường công tác giám sát và hiệu quả hoạt động của chính quyền và đoàn thể.

Trong các hoạt động đoàn thể cấp ủy chi bộ đã lãnh chỉ đạo cho các đoàn thể tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường hàng tháng, trong đó chi hội phụ nữ đảm nhận việc trồng mới và chăm sóc đường hoa và thu gom chất thải 3 lần trong tháng, trong ba tháng thực hiện nhiệm vụ cấp ủy củng đã chỉ đạo cho chi hội phụ nữ tổ chức phong trào thể dục thể thao với hai lân giao lưu thi đấu bóng chuyền hơi giữa các cụm dân cư vơi nhau. Đặc biệt trong ngày đại đoàn kết chi bộ lãnh đạo chính quyền và chi hội phụ nữ thành lập hai đội bóng chuyền nam nữ thi đấu giao lưu giải bóng chuyền cấp xã…

Trong đợt mưa lũ chi bộ đã chỉ đạo cho BMT thôn sẽ trao quà cho các hộ dân một cách chu đáo công bằng,

Kết quả hoạt động của chi bộ từ đầu năm đến tháng 8 các đồng chí đã được nghe Đại hội báo cáo, hoạt động của cấp ủy chi bộ khóa mới trong 3 tháng qua có những kết quả như sau:

a, Lãnh đạo sản xuất chăn nuôi

Lãnh đạo chính quyền thôn tuyên truyền cho nhân dân gieo trồng chăm sóc cây màu đúng thời vụ, thu hoạch lúa mùa kịp thời và nhanh chóng, lên kế hoạch trồng cây màu vụ đông với chỉ tiêu gieo trồng với diện tích là 26,5 ha, nhân dân gieo trồng đủ và vượt chỉ tiêu, do mưa lũ đã làm thiệt hại tới việc sản xuất và chăm sóc cây màu tương đôi khó khăn và khiến cho năng suất cây trồng giảm, năng suốt lúa mùa ước tính chỉ đạt 30 tạ/ha

Cây ngô năng suất khoảng 35 tạ/ha

Cây ớt ước tính năng suốt khoảng 120 tạ/ha

Trong đợt mưa lũ cũng gây thiệt hại hơn 70% diện tích đất gieo trông vụ đông và cây ăn quả và cây lâu năm, gây ngập lụt hơn 5 ha ao hồ, gây chết 214 con gia súc gia cầm báo lên trên

Đàn gia súc có giảm suốt do giá cả, đàn gia cầm được giữ vững.

b, Công tác an ninh, quốc phòng

Tương đối đảm bảo về trật tự thôn xóm, nhưng cũng xảy ra hai vụ trộm cắp và một vụ va chạm tranh chấp đất nông nghiệp

Quốc phòng giữ vững nề nếp sinh hoạt dân quân tự vệ và tham gia phòng chống lụt bão, việc tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự còn hạn chế và có tình trạng trốn tránh,…..

Bảo vệ nội đồng còn hạn chế về thăm đồng, còn để cho bẻ trộm ngô, chăn dắt bò phá hại rau màu trong khu vực cây màu

Chỉ đạo toàn dân tham gia đóng góp xây dựng mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là phong trào vệ sinh bảo vệ môi trường hàng tháng đều bảo đảm tốt và được cấp trên đánh giá cao,

c, Hoạt động của các đoàn thể tương đối tốt, tiêu biểu có hội Nông dân tham gia lao động sản xuất hăng hái và sôi nổi, chi hội người cao tuổi cũng tham gia hoạt động tập dưỡng sinh và tập bóng chuyền, suất sắc hơn có chi hội phụ nữ đã tích cực trong các phong trào trồng hoa ven đường, quét dọn vệ sinh môi trương, chăn nuôi sản xuất, tham gia giao lưu bóng chuyền, văn hóa văn nghệ, là chi hội tiêu biểu trong các đoàn thể, chi hội thanh niên còn hạn chế trong các phong trào của thôn phát động.

Ngày đại đoàn kết diễn ra sôi nổi và hòa hứng, được nhân dân nhiệt tình tham gia. Việc bình xét hộ gia đình tiêu biểu trong thôn được các cụm dân cư lựa chọn chính xác, có 4 hộ xuất sắc ở 4 cụm, và 1 cụm xuất sắc, việc bình bầu hoạt động của ban mật trận thôn còn có một số sai sót cần có phương án tiêu chí rõ ràng cho năm tiếp theo, vận động quỹ vì người nghèo vượt và đạt chỉ tiêu

Hai đội bóng chuyền nam nữ tham gia giao lưu có đội bóng chuyền nữ đạt giải 3

2. Công tác chính trị tư tưởng:

Cấp uỷ chi bộ luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Các đồng chí trong cấp ủy đều là những người cầu tiến, luôn khiêm tốn học hỏi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lí, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao lí luận chính trị, trình độ chuyên môn, luôn gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền và vận động, giáo dục cán bộ Đảng viên, quần chúng thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; luôn quan tâm giúp đỡ đồng chí mình cũng như mọi người trong công tác cũng như trong đời sống sinh hoạt hằng ngày. Vận động gia đình thực hiện đúng các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình theo nếp sống văn hoá mới. Thực hiện tốt các cuộc vận động xã hội từ thiện, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham ô, tham nhũng, nói và làm theo Cương lĩnh và Điều lệ Đảng, thực hiện nghiêm túc những điều Đảng viên không được làm; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong sinh hoạt, thực hiện khá tốt nguyên tắc tập trung dân chủ “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” thái độ làm việc, tiếp dân hoà nhã, vui vẻ, nhiệt tình. Cấp uỷ luôn được cán bộ , nhân dân tín nhiệm tin tưởng và là tấm gương để mọi người học tập và làm theo.

3. Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ:

Cấp ủy luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mọi cán bộ Đảng viên, xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao; tạo được bầu không khí thân mật, thái độ làm việc nghiêm túc hiệu quả, quan tâm đến đời sống, tâm tư tình cảm của đồng chí mình, cán bộ Đảng viên luôn giúp đỡ lẫn nhau trong công tác cũng như trong đời sống.

Cấp uỷ luôn thực hiện dân chủ công khai trong sinh hoạt. Cấp ủy đã chỉ đạo chi bộ và đoàn thể tất cả cán bộ Đảng viên, chi hội trưởng học tập các Nghị quyết của Đảng cấp trên. Cấp ủy luôn sinh hoạt và tổ chức sinh hoạt định kì đều đặn, đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nội dung cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII vào nội dung sinh hoạt chi bộ cũng như trong công tác và trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi cán bộ Đảng viên, đóng đảng phí đầy đủ đúng quy định, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ nhất nhiệm kì 2017 -2020.

4. Lãnh đạo xây dựng chính quyền(cơ quan, đơn vị):

Trong năm cấp uỷ đã chỉ đạo các đoàn thể trong thôn làng hàng tháng có kế hoạch sinh hoạt chi hội, kiểm tra đánh giá sơ kết việc thực hiện nghị quyết, từ đó có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn thôn làng. Lãnh chỉ đạo thôn làng tập trung hoàn thiện các tiêu chí chuẩn nông thôn mới, làm tốt công tác tham mưu xây dựng nông thôn mới, công tác vệ sinh môi trường. Động viên cán bộ Đảng viên tham gia đầy đủ các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chia khó với vùng bị lũ lụt, phòng chống các tệ nạn xã hội, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông….

5. Công tác kiểm tra, giám sát và kỉ luật Đảng:

Cấp ủy xây dựng kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, giám sát chi bộ, Đảng viên thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không có đơn thư khiếu kiện, tố cáo, không có Đảng viên vi phạm. 100% cán bộ, Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trong đó hoàn thành Xuất sắc 15%.

II. Tồn tại.

Trong hơn 3 tháng hoạt động và công tác, Cấp uỷ cùng chi bộ đã chỉ đạo thôn làng thu được nhiều kết quả trong công tác trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng thôn xóm, song vẫn còn một số tồn tại: Chất lượng hoàn thành một số công việc chưa cao. Trong công tác xây dựng Đảng, công tác phê bình và tự phê bình còn hạn chế. Trong chỉ đạo đôi khi còn nể nang, chưa thật sự quyết liệt

III. Phương hướng khắc phục tồn tại, hạn chế:

Với những ưu điểm và tồn tại đã nêu trên cấp uỷ chúng tôi thấy rằng chúng tôi không được tự mãn với kết quả đã đạt được mà phải ra sức không ngừng phấn đấu học tập, trau dồi lí luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lí; khắc phục các vấn đề còn tồn tại, cùng với toàn thể cán bộ Đảng viên và nhân dân xây dựng chi bộ thôn xóm thành một tập thể vững mạnh đưa chi bộ thôn xóm trở thành địa chỉ tin cậy của Đảng bộ và nhân dân, phấn đấu xây dựng chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh trong năm tới. Chúng tôi mong được sự đóng góp ý kiến của lãnh đạo đảng xã…………………..và các đồng chí Đảng viên trong chi bộ, chúng tôi xin hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu và khắc phục sửa chửa những hạn chế yếu kém còn tồn tại!

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh khuê: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2023 Chi tiết nhất

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!