1. Quy định về việc kiểm điểm Đảng viên

1.1 Nguyên tắc, mục đích kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Đảng viên:

a) Mục đích kiểm điểm đảng viên

- Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

- Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể.

Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm.

 

b) Nguyên tắc kiểm điểm đảng viên:

- Đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện; công bằng, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trách nhiệm.

- Bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

- Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hằng năm.

- Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; người đứng đầu, cá nhân lãnh đạo, quản lý được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn với kết quả hoạt động, hiệu quả công tác của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

 

1.2 Căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Đảng viên

- Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tập thể; nghĩa vụ, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân.

- Cơ chế hoạt động, quy chế làm việc của tập thể; các quy định về việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc tu dưỡng, rèn luyện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp, tác phong, lề lối làm việc của cá nhân.

- Chương trình, kế hoạch công tác, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt hằng năm.

- Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của cá nhân.

- Môi trường, điều kiện hoạt động, công tác và đặc thù giới.

>> Xem thêm: Không viết bản kiểm điểm cuối năm Đảng viên có bị kỷ luật không?

 

2. Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm mới nhất

Luật Minh Khuê cung cấp mẫu bản kiểm điểm đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và hướng dẫn cách viết cụ thể. Nếu cần hãy trao đổi với chúng tôi bằng cách, gọi số: 1900.6162 để được Luật sư hướng dẫn cách viết Mẫu Bản tự kiểm Đảng viên.

Căn cứ Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, trong đó có mẫu Bản kiểm điểm cá nhân (Cá nhân không giữ chức lãnh đạo, quản lý) sẽ áp dụng mẫu 02A-HD KĐ.DG 2-23.

>> Tải ngay: Mẫu bản kiểm điểm cá nhân của Đảng Viên cuối năm

Tham khảo mẫu bản tự kiểm điểm Đảng Viên

Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023

ĐẢNG BỘ ….

CHI BỘ…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

 

…., ngày … tháng …. năm …..

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

 

Năm....

(Cá nhân không giữ chức lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên: ……………………………............ Ngày sinh: .................................. 

Đơn vị công tác: ……………………… Chi bộ ...................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................... 

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ……………………………………………….

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ……………………………………………………… 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: …………………………………………… 

 

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

 

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: ………………………………………..

 

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

3. Mẫu bản tự kiển điểm cá nhân

Ngoài ra, bên cạnh mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên, khách hàng có thể tham khảo Mẫu Bản kiểm điểm cá nhân áp dụng trong mọi đối tượng, được đội ngũ luật sư, các chuyên viên của công ty luật Minh Khuê biên soạn, cụ thể như sau:

>> Tải ngay: Mẫu Bản tự kiểm điểm cá nhân

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ..... tháng ...... năm ........

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

 

Tôi tên: (ghi rõ họ và tên của người viết bản tự kiểm điểm) ……

Sinh ngày: ..... tháng ...... năm .... 

Số Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân: .... 

Cấp ngày: ....... tháng ...... năm .... tại ....... 

Hiện đang cư trú tại địa chỉ (ghi rõ địa chỉ nhà, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố):...

Hiện nay, tôi đang làm việc tại Bộ phận: … 

Chức vụ: ..................................................... 

Nay tôi tự kiểm bản thân cụ thể tương ứng với từng sự việc xảy ra như sau: (Trình bày nội dung sự việc xảy ra)

..................................................................... 

Trong sự việc vừa nêu trên, tôi tự nhận thấy bản thân mình có lỗi (Trình bày rõ lý do) ……

…………………………………………………… 

Nguyên nhân dẫn đến sai phạm/lỗi trên: ……  

…………………………………………………… 

Hậu quả: ……………………………………..... 

…………………………………………………… 

Qua việc trình bày trên, bản thân tôi xin tự nhận hình thức kỷ luật: …

Tôi hứa lần sau không sẽ không vi phạm: …… 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai xót tôi xin chịu trách nhiệm.

…………., ngày……tháng……năm…….

Người viết kiểm điểm

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

4. Tổng đài tư vấn pháp luật dành cho Đảng Viên

Mọi vướng mắc pháp lý của Đảng Viên hay người dân liên quan đến các vấn đề pháp lý như:

+ Điều kiện kết nạp Viện;

+ Kỷ luật, khen thưởng Đảng Viên;

+ Khai trừ Đảng Viên;

+ Thủ tục xin ra khỏi đảng;

+ Các vấn đề liên quan đến Đảng phí ..v...v... vui lòng liên hệ ngay với tổng đài luật sư trực tuyến, gọi số: 1900.6162, đội ngũ luật sư, luật gia, chuyên gia tư vấn pháp luật luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp tận tình mọi vướng mắc của khách hàng.

Rất mong sớm nhận được hợp tác của khách hàng, Trân trọng cảm ơn!