Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------- 

Đơn vị: ............................                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Bộ môn (Tổ CM...):...............                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                --------------------------
                                                            …………, ngày.............. tháng.............. năm ............

                                                       

BIÊN BẢN KIỂM ĐIỂM


Người vi phạm kỷ luật lao động ở bộ môn, .......tổ,........ khoa,.......... phòng (1)................
Hôm nay, là ngày............tháng...........năm............vào hồi ...........giờ............ phút tại bộ môn (tổ CM, CN...) .......... .............. thuộc khoa (phòng, ban,..)................................ đã họp kiểm thảo ông, bà : ..................................................
Cuộc họp có mặt............... người, vắng mặt ...............người (trong số có mặt hoặc vắng mặt, nếu là trưởng, phó bộ môn, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn trở lên thì cần ghi rõ tên từng người vào biên bản):
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
Trưởng bộ môn (Tổ trưởng CM, CN...).................................................. 
chủ trì cuộc họp (ghi họ, tên, chức vụ).
Nội dung cuộc họp:
1. Người chủ trì tuyên bố lý do cuộc họp: ............................................. 
2. Đương sự trình bày bản tự kiểm điểm: ............................................. 
3. Mọi người hỏi đương sự những vấn đề chưa rõ và đương sự trả lời. ........ 
4. Những người dự họp phát biểu ý kiến phân tích sai lầm khuyết điểm của đương sự, đề nghị thi hành kỷ luật (nêu rõ hình thức kỷ luật hoặc chưa đến mức kỷ luật). ...
5. Người chủ trì cuộc họp kết luận ý kiến (nêu rõ hình thức kỷ luật hoặc chưa đến mức kỷ luật): ...
6. ý kiến tiếp thu của đương sự và đơng sự tự đề nghị hình thức kỷ luật. ...
Cuộc họp kết thúc vào hồi .........giờ..........phút, ngày.........tháng.......năm.........
           Đương sự                               Thư ký hội nghị                           Chủ trì cuộc họp
             Ký tên                                        Ký tên                                               Ký tên

 

 

____________________________________ 
(1): Biên bản này dùng để họp toàn thể CB.CC của bộ môn đối với các khoa (hoặc tổ chuyên môn, tổ chuyên ngành trực thuộc đơn vị khoa, phòng, ban, viện, trung tâm...); nếu đơn vị không có phân cấp bộ môn (tổ chuyên môn, chuyên ngành) thì họp toàn thể CB.CC của đơn vị.


(*) Khi họp xét kỷ luật phải có mặt đơng sự. Trường hợp vắng mặt phải có lý do chính đáng. Nếu đơng sự vắng mặt 2 lần khi đã được triệu tập thì Hội đồng kỷ luật vẫn họp xem xét và kiến nghị hình thức kỷ luật (…..).

---------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư tư vấn pháp luật lĩnh vực luật lao động;

5. Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án lao động tại toà án;

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;