1. Cơ sở pháp lý: 

Luật doanh nghiệp năm 2014

2. Luật sư tư vấn:

Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. 

 

CÔNG TY TNHH

……

Số: ...../2018/BB-VT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày.... tháng .... năm 2018

 

BIÊN BẢN HỌP  HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH ………….

( V/v: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)

CÔNG TY TNHH ……………………….

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản thỏa thuận, văn bản thỏa thuận, hợp đồng thỏa thuận mới 2020

Mã số doanh nghiệp: ……………………………

Địa chỉ trụ sở công ty: .........................................................................................................................

CÔNG TY TNHH ……………………….tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng thành viên là ông …………………….

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

STT

Tên thành viên

Chức danh

Số vốn góp

(đồng)

Tỷ lệ góp vốn %

Giấy chứng nhận phần vốn góp

  1.  

Thành viên công ty,

.....

....

  1.  

Thành viên công ty,

....

....

  1.  

Thành viên công ty

...

  1.  

Thành viên công ty

...

 

Các thành viên công ty có mặt dự họp đầy đủ, đại diện sở hữu 100% tổng vốn Điều lệ của Công ty

Chủ toạ cuộc họp:  ….

Thư ký cuộc họp:  …

Hội đồng thành viên thống nhất hình thức lấy ý kiến: Bỏ phiếu kín

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp về vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 02)

Mỗi phiếu biểu quyết tương ứng với 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng vốn điều lệ .....VNĐ là ....phiếu

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Hội đồng thành viên có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật. 

Mục đích, chương trình của cuộc họp: Thảo luận thông qua Quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc, thoả thuận, đã đi đến  nhất trí  thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

I. Thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp

I.1 Nhóm chuyển nhượng thứ nhất:

Bên chuyển nhượng:

Ông …………………..
CMND số:   ………….     do ...................cấp ngày ……………. Sinh ngày:  ……………Dân tộc:...............              Quốc tịch: Việt Nam 

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản xác định giá trị còn lại lưới điện hạ áp nông thôn (Phụ lục 2)

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................. 

Chỗ ở hiện tại:................................................................................................. 

Ông ................................................đồng ý chuyển tòan bộ vốn góp mình tại CÔNG TY TNHH.................................., tương ứng với ............................  đồng cho ông.................................. Ông.....................................đồng ý mua lại phần vốn góp tương ứng đồng mà ông ........................ chuyển nhượng. Sau khi chuyển nhượng phần vốn, ông ..................................cam kết không có khiếu nại gì về quyền và nghĩa vụ của mình tại công ty.

Bên nhận chuyển nhượng:

Ông …………………………….      

Sinh ngày:…………………..  Dân tộc:…………………….Quốc tịch: …………… 

CCCD số …………………..do ……………….về dân cư cấp ngày ……………… 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:....................................................................

Chỗ ở hiện tại:.................................................................................................... 

Ông ..............................................đồng ý mua lại tòan bộ vốn góp của ông........................trong CÔNG TY TNHH ……………………tương ứng ……………..đồng

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản xác định vốn tổ chức, cá nhân được hoàn trả theo giá trị còn lại của lưới điện hạ áp nông thôn (Phụ lục 3)

Hình thức chuyển nhượng: Tiền mặt (VNĐ)

Thời điểm chuyển nhượng: …/…/2018

I.2 Nhóm chuyển nhượng thứ hai:

Bên chuyển nhượng:

Ông …………………..
CMND số:   ………….     do ...................cấp ngày ……….... Sinh ngày:  ……… 

Dân tộc:...............................Quốc tịch: Việt Nam 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................................... 

Chỗ ở hiện tại:.....................................................................................................

Ông ................................................ đồng ý chuyển tòan bộ vốn góp mình tại CÔNG TY TNHH....................... , tương ứng với ............................  đồng cho ông.......................  Ông.................... đồng ý mua lại phần vốn góp tương ứng .......................... đồng mà ông ...........................  chuyển nhượng. Sau khi chuyển nhượng phần vốn, ông ............................................. cam kết không có khiếu nại gì về quyền và nghĩa vụ của mình tại công ty.

Bên nhận chuyển nhượng:

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 07)

Ông …………………………….      

Sinh ngày:…………………..  Dân tộc:……………………Quốc tịch: ………………..

CCCD số …………………..do ……………….về dân cư cấp ngày ………………… 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................... 

Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................... 

Ông ..............................................đồng ý mua lại tòan bộ vốn góp của ông........................trong CÔNG TY TNHH ……………………tương ứng ……………..đồng

Hình thức chuyển nhượng: Tiền mặt (VNĐ)

            Thời điểm chuyển nhượng: …/…/2018

Danh sách thành viên Công ty sau khi thay đổi:

STT

Tên thành viên

Chức danh

Số vốn góp

(đồng)

Tỷ lệ góp vốn %

  1.  

….

Thành viên công ty

  1.  

Thành viên công ty

  1.  

Thành viên công ty

….

….

Kết quả lấy ý kiến thành viên:

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản tịch thu tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 06)

Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ:                                ....phiếu

Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:                     0 phiếu

Tổng số phiếu lấy ý kiến không nhận được:              0 phiếu

Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành:               ....phiếu

Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ không tán thành:    0 phiếu

IV Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Điều 4: Thành viên Công ty;

Kết quả lấy ý kiến thành viên:

Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ:                                ...phiếu

Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:                     0 phiếu

>> Xem thêm:  Điều kiện triệu tập họp hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên ?

Tổng số phiếu lấy ý kiến không nhận được:              0 phiếu

Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành:               ...phiếu

Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ không tán thành:    0 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11giờ cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 bản, được lưu giữ tại Trụ sở Công ty.

Các thành viên dự họp nhất trí thông qua các nội dung đã thảo luận và ký tên dưới đây.

 

Chủ tọa

Thư ký

 

 

…..

 

 

….

Trên đây là tư vấn của chúng tôi, nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Chuyên viên Nguyễn Thị Bích Vân - Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu biên bản số 05)

>> Xem thêm:  Quy trình triệu tập cuộc họp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên