Luật sư tư vấn:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, Biên bản họp hội đồng thành viên dùng để thông qua tất cả các nội dung pháp lý liên quan đến mọi hoạt động của Công ty TNHH do các thành viên công ty biểu quyết thông qua. Biên bản họp hội đồng thành viên là văn bản pháp lý có tính chất cao nhất trong công ty TNHH (trong công ty cổ phần thì Biên bản họp đại hội đồng cổ đông có giá trị pháp lý cao nhất). Biên bản họp hội đồng thành viên có thể thông qua mọi vấn đề của công ty như: Thay đổi vốn điều lệ, thay đổi địa chỉ kinh doanh, chuyển nhượng phần vốn góp các thành viên ...

Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp.

Luật Minh Khuê giới thiệu Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên về việc chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên trong công ty để quý khách hàng tham khảo. Đương nhiên, dựa trên mẫu này, các bạn có thể soạn thảo các nội dung khác theo yêu cầu, nhiệm vụ và tính chất hoạt động của từng doanh nghiệp.

 

CÔNG TY TNHH

……

Số: ...../20.../BB-VT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày.... tháng .... năm 20 ...

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH ………….

( V/v: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)

 

CÔNG TY TNHH ……………………… 

Mã số doanh nghiệp: ………………… 

Địa chỉ trụ sở công ty: ......................... 

CÔNG TY TNHH … tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng thành viên là ông … 

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

STT

Tên thành viên

Chức danh

Số vốn góp

(đồng)

Tỷ lệ góp vốn %

Giấy chứng nhận phần vốn góp

 

Thành viên công ty,

.....

....

 

Thành viên công ty,

....

....

 

Thành viên công ty

...

 

Thành viên công ty

...

Các thành viên công ty có mặt dự họp đầy đủ, đại diện sở hữu 100% tổng vốn Điều lệ của Công ty

Chủ toạ cuộc họp: ….

Thư ký cuộc họp: …

Hội đồng thành viên thống nhất hình thức lấy ý kiến: Bỏ phiếu kín

Mỗi phiếu biểu quyết tương ứng với 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng vốn điều lệ .....VNĐ là ....phiếu

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Hội đồng thành viên có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Mục đích, chương trình của cuộc họp: Thảo luận thông qua Quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty.

 

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc, thoả thuận, đã đi đến nhất trí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

I. Thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp

1. Nhóm chuyển nhượng thứ nhất:

Bên chuyển nhượng:

Ông …………………..
CMND số: … . do .... cấp ngày …  Sinh ngày: … Dân tộc: .... Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :........... 

Chỗ ở hiện tại :.......................................... 

Ông .......... đồng ý chuyển tòan bộ vốn góp mình tại CÔNG TY TNHH .......... , tương ứng với ....... đồng cho ông ...... Ông ............ đồng ý mua lại phần vốn góp tương ứng đồng mà ông ........  chuyển nhượng. Sau khi chuyển nhượng phần vốn, ông ..................................cam kết không có khiếu nại gì về quyền và nghĩa vụ của mình tại công ty.

Bên nhận chuyển nhượng:

Ông …………………………….

Sinh ngày :…… Dân tộc :…… Quốc tịch : …… 

CCCD số ……  do …… về dân cư cấp ngày … 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :.................... 

Chỗ ở hiện tại :................................................. 

Ông .......... đồng ý mua lại tòan bộ vốn góp của ông ....... trong CÔNG TY TNHH … tương ứng … đồng

Hình thức chuyển nhượng: Tiền mặt (VNĐ)

Thời điểm chuyển nhượng: …/…/2018

2. Nhóm chuyển nhượng thứ hai:

Bên chuyển nhượng:

Ông …… CMND số: …………. do ...... cấp ngày …… Sinh ngày: ………

Dân tộc:...............................Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:................ 

Chỗ ở hiện tại:............................................ 

Ông ..................  đồng ý chuyển tòan bộ vốn góp mình tại CÔNG TY TNHH.........  , tương ứng với ............................ đồng cho ông....................... Ông.................... đồng ý mua lại phần vốn góp tương ứng .......................... đồng mà ông ........................... chuyển nhượng. Sau khi chuyển nhượng phần vốn, ông ............................................. cam kết không có khiếu nại gì về quyền và nghĩa vụ của mình tại công ty.

Bên nhận chuyển nhượng:

Ông …………………………….

Sinh ngày: …….. Dân tộc :…… Quốc tịch : … 

CCCD số …… do …… về dân cư cấp ngày … 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :............... 

Chỗ ở hiện tại :............................................... 

Ông ............. đồng ý mua lại tòan bộ vốn góp của ông ......... trong CÔNG TY TNHH …… tương ứng ……………..đồng

Hình thức chuyển nhượng: Tiền mặt (VNĐ)

Thời điểm chuyển nhượng: …/…/20...

Danh sách thành viên Công ty sau khi thay đổi:

STT

Tên thành viên

Chức danh

Số vốn góp

(đồng)

Tỷ lệ góp vốn %

 

….

Thành viên công ty

 

Thành viên công ty

 

Thành viên công ty

….

….

Kết quả lấy ý kiến thành viên:

Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: ....phiếu

Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu lấy ý kiến không nhận được: 0 phiếu

Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành: ....phiếu

Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ không tán thành: 0 phiếu

II. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Điều 4: Thành viên Công ty;

Kết quả lấy ý kiến thành viên:

Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: ...phiếu

Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu lấy ý kiến không nhận được: 0 phiếu

Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành: ...phiếu

Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ không tán thành: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11giờ cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 bản, được lưu giữ tại Trụ sở Công ty.

Các thành viên dự họp nhất trí thông qua các nội dung đã thảo luận và ký tên dưới đây.

Chủ tọa

Thư ký

…..

….

 

Trên đây là tư vấn của chúng tôi, nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!