1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp 2014

2. Luật sư tư vấn:

- Khoản 8 Điều 50 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định rằng trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều này, thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định còn có thêm quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Như vậy, nếu thành viên hoặc nhóm thành viên công ty bạn sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên hoặc nhỏ hơn 10% nếu Điều lệ công ty quy định thì có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Theo quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 58 Luật doanh nghiệp 2014 thì bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên là vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

- Căn cứ Khoản 3 và Khoản 5 Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2014 về việc triệu tập họp Hội đồng thành viên thì:

+ Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên, nhóm thành viên theo quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 50 của Luật này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu thì thành viên, nhóm thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên.

+ Trong các trường hợp khác, Chủ tịch Hội đồng thành viên phải triệu tập họp Hội đồng thành viên trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo quy định thì phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về thiệt hại xảy ra đối với công ty và thành viên có liên quan của công ty. Trường hợp này, thành viên hoặc nhóm thành viên đã yêu cầu có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên. Chi phí hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Hội đồng thành viên sẽ được công ty hoàn lại.

>> Xem thêm:  Xây dựng quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, tiền thưởng

Như vậy, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu mà chủ tịch HĐTV không triệu tập cuộc họp thì thành viên đã yêu cầu có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên. Khi đó, chủ tịch HĐTV phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thiệt hại xảy ra với công ty và thành viên có liên quan, chi phí hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Hội đồng thành viên sẽ được công ty hoàn lại.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bùi Thị Điệp - Chuyên viên tư vấn pháp luật

>> Xem thêm:  Quyết định của Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên?