Căn cứ vào Điều 109 Bộ luật Lao động năm 2019, thời gian nghỉ trong giờ làm việc được thực hiện như sau:

Một là, người lao động làm việc theo thời giờ làm việc quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động năm 2019 từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghĩ giữa giồ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút hên tục.

Trường hợp người lao động làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trỗ lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc.

Hai là, ngoài thời gian nghỉ quy định nêu trên, người sử dụng lao động bố trí cho người lao động các đợt nghỉ giải lao và ghi vào nội quy lao động.

Như vậy, so với Bộ luật Lao động năm 2012 (Điều 108), thì Bộ luật Lao động năm 2019 có những điểm mới sau đây:

* Thời gian nghỉ giữa giờ với người lao động làm việc từ 06 giờ trở lên trong một ngày không được tính vào thời giờ làm việc.

* Bổ sung quy định, trường hợp người lao động làm việc theo ca Hên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc.

Việc quy định như trên là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn, người lao động có thời gian nghỉ ngơi trong giờ làmviệc để bảo đảm sức khỏe và từ đó người lao động làm việc tốt hơn.