Căn cứ vào Điều 186 Bộ luật Lao động năm 2019, khi tranh chấp lao động đang được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 thì không bên nào được hành động đơn phương chống lại bên kia.

Như vậy, so với Bộ luật Lao động năm 2012, đây là quy định mới tại Bộ luật Lao động năm 2019.

Với quy định mới này sẽ bảo đảm khi tranh chấp lao động đang được giải quyết theo quy định của pháp luật thì các bên không được hành động làm thiệt hại đến bên kia; như vậy sẽ bảo đảm quyền lợi cho các bên và không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết tranh chấp.