1. Bộ trưởng BCA giải quyết các khiếu nại quyết định hành chính nào?

Bộ Công an, với vai trò là cơ quan chủ trì trong lĩnh vực an ninh và trật tự, đặt ra quy trình và thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến quyết định hành chính và hành vi hành chính trong Công an nhân dân. Điều này được quy định chi tiết trong Thông tư 23/2022/TT-BCA, do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

Theo quy định tại Điều 4 của Thông tư, quyền thẩm quyền giải quyết khiếu nại được phân chia một cách cụ thể giữa các cấp quản lý trong Công an nhân dân. Ban đầu, Trưởng Công an cấp xã chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính và hành vi hành chính của mình cũng như của cán bộ, chiến sĩ Công an thuộc quản lý trực tiếp của họ.

Tương tự, Trưởng Công an cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính và hành vi hành chính của mình và cấp xã, trừ trường hợp khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trực thuộc. Trong trường hợp khiếu nại lần hai, nếu Trưởng Công an cấp xã đã giải quyết lần đầu mà vẫn còn khiếu nại hoặc khiếu nại đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết, thì Trưởng Công an cấp huyện sẽ tiếp tục giải quyết.

Tại cấp cao hơn, Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị tương đương cấp cục thuộc Cơ quan Bộ Công an và Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính và hành vi hành chính của mình cũng như của cán bộ, chiến sĩ Công an thuộc quản lý trực tiếp. Quy định cụ thể về khiếu nại lần đầu và khiếu nại lần hai cũng được đề cập rõ trong Thông tư.

Cuối cùng, Bộ trưởng Bộ Công an đóng vai trò quan trọng nhất trong việc giải quyết khiếu nại, đặc biệt là đối với những trường hợp khiếu nại cao cấp, phức tạp. Bộ trưởng sẽ giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính và hành vi hành chính của mình và cấp dưới. Ngoài ra, khi có khiếu nại lần hai, Bộ trưởng cũng chịu trách nhiệm giải quyết, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình xử lý khiếu nại.

Tổng cộng, quy trình giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân được xây dựng theo các cấp và thẩm quyền khác nhau, nhằm đảm bảo tính hiệu quả, công bằng, và minh bạch trong quá trình xử lý khiếu nại từ phía người dân đối với các quyết định hành chính và hành vi hành chính của Công an nhân dân

 

2. Bộ trưởng Bộ Công an giải quyết các khiếu nại nào về quyết định kỷ luật trong Công an nhân dân?

Bộ Công an, một trong những cơ quan chủ trách đảm bảo an ninh, trật tự của đất nước, không chỉ nắm giữ quyền lực về lực lượng và quản lý mà còn phải chịu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại liên quan đến quyết định kỷ luật trong Công an nhân dân. Điều này được xác định cụ thể trong Điều 5 Thông tư 23/2022/TT-BCA, ban hành bởi Bộ trưởng Bộ Công an, với sự minh họa rõ ràng về thẩm quyền, trình tự, và thủ tục giải quyết khiếu nại.

Theo quy định, thẩm quyền giải quyết khiếu nại về quyết định kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ, và công nhân Công an được phân chia một cách chi tiết và cụ thể. Đối với quyết định kỷ luật đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, và chiến sĩ nghĩa vụ, người giải quyết đầu tiên sẽ là Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị tương đương cấp phòng, Giám thị trại giam, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng, Giám đốc trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Trung đoàn trưởng thuộc Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Giám đốc trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Trung đoàn trưởng, Trưởng đoàn thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Họ sẽ giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định mà họ đã ban hành.

Người giải quyết thứ hai sẽ là Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị tương đương cấp cục thuộc Cơ quan Bộ Công an, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Họ sẽ xử lý khiếu nại lần đầu đối với quyết định kỷ luật mà họ đã ban hành, cũng như khiếu nại lần hai đối với quyết định mà Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Bước cuối cùng trong quá trình giải quyết khiếu nại là Bộ trưởng Bộ Công an, người sẽ chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định kỷ luật mà Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành. Ngoài ra, ông cũng sẽ xử lý khiếu nại lần hai đối với quyết định kỷ luật mà Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị tương đương cấp cục thuộc Cơ quan Bộ Công an, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Riêng đối với quyết định kỷ luật học viên, quá trình giải quyết khiếu nại được quy định một cách chi tiết và rõ ràng. Giám đốc học viện và Hiệu trưởng các trường Công an nhân dân sẽ giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành. Trong khi đó, Thanh tra Bộ Công an sẽ hỗ trợ Bộ trưởng Bộ Công an giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định kỷ luật mà Giám đốc học viện, Hiệu trưởng các trường Công an nhân dân đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Với quy trình này, Bộ Công an không chỉ thể hiện sự minh bạch và công bằng trong quá trình giải quyết khiếu nại mà còn tạo ra một hệ thống chặt chẽ, giúp đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả của lực lượng Công an nhân dân.

 

3. Trong Công an nhân dân các khiếu nại nào không được thụ lý giải quyết ?

Các trường hợp khiếu nại không được thụ lý giải quyết trong Công an nhân dân được xác định theo quy định của Điều 6 Thông tư 23/2022/TT-BCA do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành. Điều này làm rõ về thẩm quyền, trình tự, và thủ tục giải quyết khiếu nại, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình xử lý các vấn đề liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Theo quy định, khiếu nại được thụ lý giải quyết trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. Trong trường hợp khiếu nại liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật thuộc thẩm quyền giải quyết, nhưng không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại, người giải quyết khiếu nại phải thụ lý giải quyết. Nếu có nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung và cử người đại diện, đơn khiếu nại cần có đầy đủ chữ ký hoặc điểm chỉ của những người khiếu nại, và có văn bản cử người đại diện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP. Quyết định thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết khiếu nại phải được thông báo bằng văn bản.

Tuy nhiên, theo Điều 11 Luật Khiếu nại 2011, có một số trường hợp khiếu nại không được giải quyết. Đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; hoặc quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; cũng như quyết định hành chính chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngoài ra, khiếu nại không được giải quyết còn bao gồm các trường hợp: quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định; khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp; người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại; đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại; thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng; khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại; và khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án. Những quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi và tính công bằng trong quá trình giải quyết khiếu nại trong hệ thống Công an nhân dân.

Xem thêm >>> Quyết định hành chính cá biệt là gì? Những đặc điểm của quyết định hành chính cá biệt

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn