1. Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ được phép cung cấp dịch vụ, sản phẩm trên môi trường mạng hay không?

Theo quy định tại Điều 14, Khoản 1 của Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2022, các tổ chức và cá nhân được phép hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ và sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng. Các tổ chức này bao gồm các công ty bảo hiểm, chi nhánh của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và các tổ chức hỗ trợ cung cấp bảo hiểm vi mô, đại lý bảo hiểm, cũng như các công ty môi giới bảo hiểm. Trong số đó, cá nhân hoạt động như đại lý bảo hiểm nhân thọ được phép cung cấp dịch vụ và sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng theo quy định của luật.

Căn cứ vào quy định tại Điều 14 của Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2022, về việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng, đây là một phần quan trọng trong việc điều chỉnh và quản lý hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, đặc biệt là trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và internet.

Theo quy định này, không chỉ các tổ chức mà còn các cá nhân được phép tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ và sản phẩm bảo hiểm trực tuyến, từ các doanh nghiệp bảo hiểm đến đại lý và doanh nghiệp môi giới. Điều này mở ra một cơ hội mới trong lĩnh vực bảo hiểm, khi cho phép khách hàng tiếp cận và mua bảo hiểm một cách thuận tiện hơn thông qua môi trường mạng.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động này, luật cũng quy định rất cụ thể về trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân tham gia. Cụ thể, họ phải chủ động lựa chọn các hình thức cung cấp dịch vụ và sản phẩm bảo hiểm trực tuyến, đồng thời phải đảm bảo rằng mọi thông tin được cung cấp là chính xác và đầy đủ.

Đối với đại lý bảo hiểm, họ chỉ được phép cung cấp dịch vụ và sản phẩm trên mạng trong phạm vi hợp đồng đã được quy định trước, nhằm tránh tình trạng lạm dụng quyền lợi của khách hàng. Các doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức khác cũng phải chịu trách nhiệm với khách hàng nếu hoạt động của họ gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

Nhìn chung, việc điều chỉnh và quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ và sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng không chỉ đảm bảo sự tiện lợi cho người tiêu dùng mà còn thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh và công bằng trong ngành bảo hiểm. Đồng thời, nó cũng là một bước đi tích cực trong việc đảm bảo an toàn và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng trong thời đại số hóa ngày nay.

 

2. Trách nhiệm của cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ cung cấp dịch vụ, sản phẩm trên môi trường mạng

Theo quy định tại Khoản 2 của Điều 14 trong Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2022, các tổ chức và cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ và sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng phải tuân thủ các điều khoản sau:

Các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và các tổ chức hỗ trợ cung cấp bảo hiểm vi mô phải tự chủ động lựa chọn các hình thức cung cấp dịch vụ và sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng. Điều này nhấn mạnh tới sự tự quyết định và trách nhiệm của họ trong việc phát triển và quản lý hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Đối với đại lý bảo hiểm, họ chỉ được phép cung cấp dịch vụ và sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng trong phạm vi hợp đồng đã được quy định trước đó. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc tương tác với khách hàng, tránh tình trạng lạm dụng quyền lợi và thông tin.

Các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và các tổ chức hỗ trợ cung cấp bảo hiểm vi mô phải chịu trách nhiệm với bên mua bảo hiểm nếu các hoạt động của họ trên môi trường mạng gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Cuối cùng, các tổ chức và cá nhân ký kết hợp đồng bảo hiểm trên môi trường mạng phải đảm bảo cung cấp thông tin trung thực và chính xác theo quy định tại Điều 22 của Luật Kinh doanh Bảo hiểm. Điều này nhấn mạnh tới sự trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của họ trong việc đảm bảo tính minh bạch và tin cậy cho khách hàng.

Như vậy, việc cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ cung cấp dịch vụ và sản phẩm trên môi trường mạng phải chịu trách nhiệm theo các quy định trên, bảo đảm tính minh bạch và công bằng trong môi trường kinh doanh trực tuyến.

 

3. Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ phải đáp ứng các điều kiện nào?

Theo quy định tại Điều 125 của Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022, các điều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểm được quy định rất cụ thể để đảm bảo tính chuyên nghiệp và trách nhiệm trong lĩnh vực này.

Đối với cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm, họ cần phải là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, và phải có chứng chỉ đại lý bảo hiểm phù hợp theo quy định tại Điều 130 của Luật. Điều này nhấn mạnh tới sự quan trọng của việc đảm bảo tính cấp thiết và chuyên môn trong hoạt động kinh doanh của đại lý bảo hiểm.

Đối với tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm, các điều kiện bao gồm việc phải được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu về đăng ký kinh doanh và hoạt động đại lý bảo hiểm. Các tổ chức này cũng cần có nhân viên trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm, và họ phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 125.

Cuối cùng, để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, luật cũng quy định rất rõ ràng về các trường hợp không được phép giao kết hoặc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm. Điều này nhằm mục đích ngăn chặn các hành vi không đạo đức hoặc không phù hợp với quy định pháp luật từ các tổ chức và cá nhân tham gia trong ngành bảo hiểm.

Như vậy, việc quy định rõ ràng và chi tiết về các điều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểm là cần thiết để tạo ra một môi trường kinh doanh bảo hiểm lành mạnh, công bằng và đáng tin cậy, từ đó bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm tại Việt Nam.

 

4. Trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ sản phẩm bảo hiểm ra sao?

Theo quy định tại Điều 22 của Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2022, việc cung cấp thông tin trong quá trình giao kết hợp đồng bảo hiểm là một trách nhiệm quan trọng của cả hai bên tham gia.

Khi giao kết hợp đồng, doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến hợp đồng, cũng như giải thích rõ ràng các điều kiện và điều khoản bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm. Ngược lại, bên mua bảo hiểm cũng phải cung cấp đầy đủ và trung thực các thông tin liên quan đến đối tượng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Trong trường hợp bên mua bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc sai sự thật để giao kết hợp đồng bảo hiểm nhằm đạt được lợi ích cá nhân, doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có quyền hủy bỏ hợp đồng. Trong trường hợp này, họ không phải bồi thường hay trả tiền bảo hiểm và phải hoàn lại phí bảo hiểm cho bên mua sau khi trừ đi các chi phí hợp lý theo thỏa thuận trong hợp đồng. Đồng thời, bên mua bảo hiểm cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh cho doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cố ý không thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không đúng sự thật để giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm cũng có quyền hủy bỏ hợp đồng và được hoàn lại phí bảo hiểm đã đóng. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh cho bên mua bảo hiểm. 

Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi đưa ra về vấn đề này, quý khách có thể tham khảo thêm bài viết liên quan cùng chủ đề của Luật Minh Khuê như: Nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm Nếu quý khách có nhu cầu cần tư vấn pháp luật liên quan thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 19006162 hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng./.