1. Hiểu như thế nảo về ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh bảo hiểm?

Hiện nay, theo quy định tại Điều đặt ra một số quy định cụ thể về việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng. Trong xu thế công nghệ thông tin pháp triển mạnh mẽ, việc các ngành nghệ bị chi phối bởi sự phát triển của công nghệ, của Internet hiện nay là một xu thế tất yếu, do đó, để có thể có cơ sở pháp lý vững chắc điều chỉnh các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm trên môi trường mạng, tại Điều 14 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 đã quy định cụ thể về việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng, theo đó:

- Pháp luật hiện nay có quy định, các tổ chức, cá nhân được phép thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng, cụ thể các tổ chức, cá nhân được thực hiện một số hoạt động bao gồm: Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài,được phép tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô; Kinh doanh đại lý bảo hiểm; Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

- Bên cạnh đó tại khoản 2 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 có quy định tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng phải thực hiện các quy định sau đây: Pháp luật cho phép doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô được chủ động lựa chọn các hình thức cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng; Về đại lý bảo hiểm pháp luật yêu cầu đại lý bảo hiểm chỉ được cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng trong phạm vi hợp đồng đại lý bảo hiểm; Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô thực hiện cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng pháp luật quy định các đối tượng này phải chịu trách nhiệm với bên mua bảo hiểm nếu hoạt động cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm đó làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm;  Đối với các tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm trên môi trường mạng có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác các thông tin theo quy định của pháp luật (được quy định cụ thể tại Điều 22 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022).

2.  Bổ sung quy định về yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm 

Trên thực tế hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh bảo hiểm là một yêu cầu để có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa lĩnh vực kinh doanh này. Trong luật kinh doanh bảo hiểm 2022 tại Điều 13 đã có quy định khá cụ thể về vấn đề yêu cầu ứng dụng công nghệ hông tin trong kinh doanh bảo hiểm, theo đó Điều 13 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 hiện nay, pháp luật có quy định các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, các chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, và các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện các hoạt động đảm bảo việc chủ động thiết lập, cũng như duy trì và vận hành hệ thống công nghệ thông tin sao cho phù hợp với quy mô hoạt động và có thể đáp ứng yêu cầu tối thiểu như:

- Đáp ứng được yêu cầu về việc có hệ thống máy chủ, hệ thống phần mềm và các giải pháp kỹ thuật để cập nhật, thống kê, xử lý, lưu trữ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm, sao cho đáp ứng yêu cầu an ninh mạng, và các yêu cầu về đảm bảo an toàn thông tin mạng;

- Bên cạnh đó, đáp ứng được yêu cầu về việc có hệ thống công nghệ thông tin nhằm mục đích tạo thuận lợi cho việc điều hành, cũng như kiểm soát rủi ro của doanh nghiệp và công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý;

- Ngoài ra, các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Có giải pháp về công nghệ thông tin để có thể tiến hành các hoạt động về dự phòng thảm họa và nhằm mục đích bảo đảm việc không bị gián đoạn hoạt động kinh doanh.

3. Quy định bổ sung của pháp luật về mục đích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh bảo hiểm 

Hiện nay, tại Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 có quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tại Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm có quy định rất rõ mục đích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Cụ thể việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm được quy định nhằm mục đích sau đây:

- Pháp luật quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bao gồm việc nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng, cũng như việc thiết kế sản phẩm bảo hiểm, nhằm mục đích đánh giá rủi ro, bện cạnh đó là việc thẩm định, cùng với việc giao kết hợp đồng, quản lý hợp đồng, cũng như hoạt động giám định tổn thất, giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm; quản trị doanh nghiệp và phương thức cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm;

- Hiện đại hóa công tác thống kê, báo cáo; nhằm cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà; bên cạnh đó là đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm để có thể tiến hành phục vụ công tác quản lý, giám sát, phân tích, dự báo về thị trường bảo hiểm và phòng, cũng như chống gian lận bảo hiểm. Đây là một trong những mục đích của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Bên cạnh đó theo khoản 2 Điều 12 Luật kinh doanh thương mại có quy định việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm phải được tiến hành đam bảo việc tuân thủ quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm 2022, pháp luật về giao dịch điện tử, công nghệ thông tin, an ninh mạng, phòng, chống rửa tiền và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trên đây là một số quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2022 về vấn đề áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Như đã nói ở trên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm, và cắt giảm các thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng như đảm bảo được hoạt động phân tích rủi ro nhằm phục vụ cho công tác quản lý, giám định tổn thất. Bên cạnh đó yêu cầu về hiện đái hoá công tác thống kê, báo cáo và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhằm phục vụ công tác quản lý cũng như giám sát và phân tích, dự báo về thị trường bảo hiểm và phòng, chống các gian lận liên quan trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp mô giới bảo hiểm được phép chủ động thiết lập và duy trì vận hành hệ thống công nghệ thông tin sao cho phù hợp nhất với quy mô hoạt động cũng như đáo ứng yêu cầu tối thiểu của hệ thống máy chủ, phần mềm và các giải pháp kỹ thuật hay hệ thống thông tin tạo sự thuận lợi cho việc điều hành, kiểm soát rủi ro của doanh nghiệp và công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý.

Có thể thấy hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh bảo hiểm có ý nghĩa rất lớn trong lĩnn vực kinh doanh này. Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý có liên quan đến các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, có thể tham khảo bài viết: Kinh doanh bảo hiểm cần đáp ứng những điệu kiện gì?

Mọi vấn đề pháp lý có liên quan đến vấn đền việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động kinh doanh bảo hiểm liên hệ tổng đài 19006162 hoặc địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp chi tiết.

Trân trọng