Các bổn phận của người môi giới (DUTIES OF BROKER) là những bổn phận của người môi giới đối với khách hàng gồm:

(A) Tăng bất kỳ số Vốn nào cần thiết cao hơn số dư ký quỹ quy định để thực hiện lệnh của khách hàng (Xem Margin Requirements);

(B) Thực thi tất cả các lệnh có hiệu quả càng sớm càng tốt ngay sau khi nhận được các lệnh ấy;

(C) Thông báo cho khách hàng khi cần tăng thêm số dư ký quỹ và tài khoản ấy sẽ được tất toán khi không đáp ứng đòi hỏi này;

(D) Việc nắm giữ cổ phiếu là tài sản của khách hàng, ở vào tình trạng rủi ro và tùy thuộc vào lệnh của người ấy;

(E) Bán các chứng khoán theo lệnh của khách hàng và nếu được yêu cầu, chuyển giao khoản phải trả từ thương vụ này cho Người ấy. Luôn luôn phải gửi bản báo cáo về tất cả các giao dịch cho khách hàng;

(F) Giao các chứng khoán cho khách hàng theo biên nhận của số dư nợ trên tài khoản của, người ấy và báo có hoặc chuyển giao tất cả các cổ tức hoặc số tiền thanh toán lãi nhận được cho người ấy.

A broker's duties to his customer include: (A) Advancing whatever funds are necessary above the required margin to fill a client's order (See Margin Requirements); (B) Executing all orders efficiently and as soon as possible after they are received; (C) Advising the client when additional margin is necessary and that the account will be closed upon failure to meet the demand; (D) Retaining the stock as the client's property, at his risk and subject to his order; (E) Selling securities at the client's order and, if requested, forwarding the amount due him from the sale. A statement of all transactions must always be remitted to the customer; (F) Delivering securities to ' the client upon receipt of the debit balance on his account, and crediting or forwarding all dividends, or interest payments received, to him.