Tiền vay của người môi giới (BROKER'S LOANS) là tiền người môi giới vay để trợ giúp tài chính cho “việc bao tiêu chứng khoán”, đầu tư chứng khoán, các cổ phiếu tồn đọng và/hoặc mua các chứng khoán dựa trên phương thức tiền phần trăm ký quỹ của khách hàng (ký thác cho broker khi mượn của broker để mua chứng khoán trái phiếu). Xem Underwrite.

The money a broker borrows to help finance “underwritings ” investments, inventories of stocks and/or the purchase of securities made on a margin basis by his customers. See Underwrite.