Người môi giới kiếm thù lao (RUNNING BROKER) là người thực hiện theo yêu cầu của bên mua và bên bán hối phiếu và thu xếp việc thanh toán hối phiếu để hưởng thù lao.

A person who acts for buyers and sellers of bills of exchange and who arranges payment of the bills for a fee.