Câu trả lời được biên soạn từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

Các loại giao dịch ở Sở giao dịch hàng hóa ?

 Luật sư tư vấn trực tiếp về pháp luật doanh nghiệp gọi: 1900.6162

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng Công ty Luật Minh Khuê, đối với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp và tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

- Luật thương mại 2005 

- Nghị định 158/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa.

Nội dung tư vấn:

Với việc giao dịch ở Sở giao dịch hàng hóa, có hai loại giao dịch là giao dịch giao ngay và giao dịch có kỳ hạn. Giao dịch giao ngay là khi các bên ký kết hợp đồng, cả hàng hóa và tiền đều được trao trả cùng lúc. Giao dịch có kỳ hạn là khi các bên ký kết hợp đồng, giá cả đã được ấn định, nhưng việc giao hàng và trả tiền đều được thực hiện sau một khoảng thời gian nhất định được thỏa thuận trước.

Việc thực hiện giao dịch có kỳ hạn là nhằm thu được lợi nhuận do chênh lệch giá giữa lúc ký kết hợp đồng và lúc giao nhận hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp biến động giá cả trên thị trường không đúng như mong đợi, một bên có thể đề nghị hoãn thời hạn thanh toán để tránh tổn thất, đồng thời phải trả cho bên kia một khoản đền bù thỏa đáng.

Để tránh sự biến động nêu trên và khoản đền bù phải trả khi hoãn kỳ hạn thanh toán, các bên có thể áp dụng nghiệp vụ tự bảo hiểm hoặc nghiệp vụ quyền chọn. Nghiệp vụ tư bảo hiểm là một biện pháp kỹ thuật thường được áp dụng bằng cách lợi dụng giao dịch khống để tránh rủi ro về giá. Nghiệp vụ quyền chọn là khi các bên ký kết hợp đồng quyền chọn, trong đó người mua quyền sẽ trả một khoản tiền để mua quyền được bán hoặc mua quyền được mua một hàng hóa xác định với mức giá định trước, tuy nhiên người mua quyền này có thể thực hiện hoặc không thực hiện việc mua hay bán hàng hóa đó.

Thành viên của Sở giao dịch hàng hóa gồm có thương nhân môi giới và thương nhân kinh doanh. Cả thương nhân môi giới và thương nhân kinh doanh đều là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp; Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc phải có bằng đại học, cử nhân trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Tuy nhiên, vốn pháp định tối thiểu của thương nhân môi giới là 5 tỷ đồng, còn vốn pháp định tối thiểu của thương nhân kinh doanh phải là 75 tỷ đồng. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân môi giới được quy định trong điều lệ của Sở giao dịch hàng hóa và trong Luật thương mại 2005 như sau:

"Điều 69. Thương nhân môi giới mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hoá

1. Thương nhân môi giới mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá chỉ được phép hoạt động tại Sở Giao dịch hàng hoá khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện hoạt động của thương nhân môi giới mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá.

2. Thương nhân môi giới mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá chỉ được phép thực hiện các hoạt động môi giới mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá và không được phép là một bên của hợp đồng mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá.

3. Thương nhân môi giới mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá có nghĩa vụ đóng tiền ký quỹ tại Sở giao dịch hàng hoá để bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ phát sinh trong quá trình hoạt động môi giới mua bán hàng hoá. Mức tiền ký quỹ do Sở giao dịch hàng hoá quy định."

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh được quy định trong Nghị định 158/2006/NĐ-CP như sau:

"Điều 22. Quyền của thành viên kinh doanh

1. Thành viên kinh doanh có quyền thực hiện các hoạt động tự doanh hoặc nhận uỷ thác mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa cho khách hàng.

2. Yêu cầu khách hàng ký quỹ để đảm bảo thực hiện giao dịch trong trường hợp nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa cho khách hàng.

3. Các quyền khác theo quy định của Nghị định này và Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa.

Điều 23. Nghĩa vụ của thành viên kinh doanh

1. Thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch qua Sở Giao dịch hàng hóa.

2. Ký quỹ bảo đảm tư cách thành viên, ký quỹ giao dịch trước khi thực hiện các giao dịch qua Sở Giao dịch hàng hóa.

3. Nộp phí thành viên, phí giao dịch và các loại phí khác theo quy định của Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa.

4. Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và giám sát, ngăn ngừa những xung đột lợi ích trong nội bộ và trong giao dịch.

5. Trong trường hợp nhận uỷ thác, phải ký kết hợp đồng uỷ thác bằng văn bản với khách hàng và chỉ được thực hiện giao dịch cho khách hàng khi nhận được lệnh uỷ thác giao dịch từ khách hàng.

6. Cung cấp đầy đủ, trung thực và kịp thời thông tin cho khách hàng.

7. Lưu giữ đầy đủ các chứng từ và tài khoản phản ánh chi tiết, chính xác các giao dịch cho khách hàng và cho chính mình.

8. Ưu tiên thực hiện lệnh uỷ thác giao dịch của khách hàng trước lệnh giao dịch của chính mình.

9. Giao dịch trung thực và công bằng, vì lợi ích của khách hàng.

10. Đảm bảo hạch toán riêng hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa của từng khách hàng và của chính mình.

11. Thực hiện chỉ định của Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định này;

12. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Nghị định này và Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa"

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp.