Sở giao dịch hàng hóa (COMMODITY EXCHANGE) là một sở giao dịch được tổ chức để mua bán hàng hóa. Chúng thường được đặt gần các cơ sở vận chuyển và thường ở các thành phố có khối lượng hàng hóa đáng kể đi qua mỗi năm. Các sở giao dịch hợp đồng hàng hóa giao sau về ngũ cốc nội thương đứng đầu là ở Chicago, Minneapolis và Kansas City. Canada có một sở giao dịch hàng hóa giao sau về ngũ cốc quan trọng là The Winnipeg Grain Exchange. Các Sở giao dịch bông vải và dầu hạt bông đứng đầu ở New York và New Orleans. Cà phê, đường, cacao, cao su, da, khoai tây và kim loại có các thị trường hợp đồng hàng hóa giao sau ở New York City. Các thị trường hợp đồng hàng hóa giao sau về trứng ở Chicago. Các sở giao dịch hàng hoá giống như các sở giao dịch chứng khoán là đều có các tổ chức thành viên. Phần lớn các thành viên là các thương gia tham gia vào sản xuất, tiếp thị hoặc chế biến sản phẩm; hoạt động chủ yếu của các người môi giới là thi hành các lệnh mua bán cho những người khác. Những người không phải là các thành viên sẽ mua bán thông qua các công ty môi giới có tư cách thành viên bằng quan hệ đối tác hoặc qua các viên chức hữu trách. Các Sở giao dịch được các thành viên hỗ trợ bằng hội phí và khoản tiền phải đóng góp. Giống như Sở giao dịch. Chứng khoán, mỗi sở giao dịch hàng hóa đều có ủy ban điều hành riêng giám sát để công việc mua bán được tiến hành công bằng và hiệu quả đúng theo các luật lệ. Những luật lệ này được soạn thảo để đảm bảo tính công bằng cho lợi ích kinh doanh lớn hoặc nhỏ và các người đầu cơ dù là thành viên hoặc không phải thành viên đều được đảm bảo tính công bằng. Các sở giao dịch hàng hóa không mua bán hoặc đặt giá. Tất cả giá cả được thiết lập qua mậu dịch mở rộng chung quanh khung các thị trường giao dịch hàng hóa sau, các phòng trọng mãi được Sở giao dịch hàng hóa quy định.

An organized exchange where commodities are traded. They usually located near adequ transportation facilities and generally in cities through which a < stantial portion of the actual commodity passes each year. The leading domestic grain futures exchanges are in Chicago, Minneapolis and Kansas City. Canada has an important grain futures exchange: The Winnipeg Grain Exchange. The leading cotton and cottonseed oil exchanges are in New York and New

Orleans. Coffee, sugar, cocoa, rubber, hides, potatoes and metals have futures markets in New York City. Egg futures markets are in Chicago. Commodity exchanges, like stock exchanges, are member organizations. Most members are businessmen engaged in producing, marketing or processing commodities; and brokers whose principal activity is to execute orders for others. Non-members trade through brokerage firms which hold memberships through partnerships or officers. The exchanges are supported by dues and assessments on members. Each exchange, like the Stock Exchange, has its own governing board which sees to it that business is car- Tied out fairly and efficiently under the rules. These rules are designed for equal fairness to large and small business interests and speculators, whether members or nonmembers. The exchanges do not buy, or sell, or set prices. All prices are established through open trading around the trading rings, pits provided by the exchanges.