Nghĩa vụ tài chính tính cho mỗi thành viên của một trung tâm thanh toán bù trừ hoặc của một định chế tài chính, trong đó quy định ngày theo nguyên tắc một thành viên phải hoàn thành nghĩa vụ của mình. Các thành viên được cho một thời gian khả dĩ để thực hiện nghĩa vụ này.