Các quy định về niêm yết (LISTING REQUIREMENTS) là để niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York, một công ty phải: (A) Tối thiểu có 500.000 cổ phần thường hiện hành, không kể các cổ phiếu tập trung hoặc cùng gia đình; (B) Tổng giá trị thị trường là $10 triệu cho các cổ phần thường hiện hành hoặc tài sản hữu hình thuần có thể đáp ứng cho cổ phiếu thưởng; (C) Tối thiểu có 1.500 cổ đông giữ chứng khoán lô chẵn và thể hiện khả năng lợi nhuận $1 triệu hàng năm dưới các điều kiện cạnh tranh sau tất cả các chi phí và thuế. Các hướng dẫn tổng quát khác để cứu xét các công ty được niêm yết bao gồm quy định các công ty phải năng động và phát đạt hoặc các công ty tiếp quản cũng phải năng động và phát triển; phải có mức lợi tức quốc gia trong các công ty này; các công ty phải có vị thế tương đối tốt và ổn định trong ngành hoạt động kinh doanh và phải tiến hành mở rộng ngành nghề với triển vọng duy trì ít nhất vị thế tương đối. Những công ty này phải chấp thuận báo cáo lợi nhuận thường kỳ với các cổ đông và dân chúng. Xem Delist.

To have its securities listed on the New York Stock Exchange, a corporation must have: (A) a minimum of 500,000 common shares outstanding, exclusive of concentrated or family holdings;

a total market value of $10 million for the outstanding common shares, or net tangible assets applicable to the common stock;

at least 1,500 round-lot holders and demonstrated earning power under competitive conditions of $1 million annually after all charges and taxes. Other general guides for consideration of companies for listing include the requirement that they be going concerns, or successors to going concerns; that there be a degree of national interest in these companies; that they have a relatively good position and some stability in the industry, and that they are engaged in an expanding industry with prospects of at least maintaining their relative position. These companies must also agree to report earnings at frequent intervals to shareholders and to the public. See Delist