Các quyền của cổ đông (RIGHTS OF STOCKHOLDERS) là các đặc quyền của cổ đông. Trong những đặc quyền đó gồm quyền nhận thông báo về các cuộc họp cổ đông; biểu quyết bằng phiếu ở các cuộc họp như thế hoặc được có đại diện qua người ủy quyền; chia sẻ tất cả các cổ tức được tuyên bố; ngoài ra còn được chia một phần trong bất kỳ tài sản nào sau khi đã được chi trả cho các chủ nợ còn lại, nếu công ty bị giải thể.

The privileges to which stockholders are entitled. Among them are included the right to receive notices of stockholder s meetings; to vote at such meetings or be represented by proxy; share in all dividends declared and, also, to share proportionately in any assets remaining after creditors have been paid, should the corporation be dissolved.