1. Quyền lợi cổ đông phổ thông của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần

Cổ đông phổ thông của một tổ chức tín dụng, đặc biệt là công ty cổ phần, được ban hành các quyền lợi quan trọng theo quy định mới nhất tại Điều 61 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024. Những quyền lợi này không chỉ phản ánh sự tham gia tích cực của cổ đông trong quản lý và quyết định của tổ chức, mà còn là cơ sở quan trọng để đảm bảo công bằng và minh bạch trong hoạt động cổ đông.

- Tham dự và phát biểu ý kiến trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông : Cổ đông có quyền tham gia vào các cuộc họp quan trọng như Đại hội đồng cổ đông và có thể phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền.

- Quyền biểu quyết: Mỗi cổ đông phổ thông có một phiếu biểu quyết, cho phép họ tham gia vào quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Nhận cổ tức : Cổ đông có quyền nhận cổ tức dựa trên quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Ưu tiên mua cổ phần mới: Cổ đông được ưu tiên mua cổ phần mới được chào bán, giúp họ duy trì tỷ lệ sở hữu tương đối trong tổ chức.

- Chuyển nhượng cổ phần: Cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần cho người khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức.

- Xem xét thông tin cổ đông: Cổ đông có quyền xem và sửa đổi thông tin cá nhân trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết.

- Xem xét các văn bản quan trọng: Cổ đông được phép xem xét Điều lệ, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các quyết định quan trọng khác của tổ chức.

- Chia phần tài sản còn lại:  Trong trường hợp tổ chức giải thể hoặc phá sản, cổ đông được chia phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần sở hữu.

- Ủy quyền: Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, một biện pháp hữu ích trong việc quản lý tài sản và quyền lợi. 

- Ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Cổ đông có quyền ứng cử hoặc đề cử người vào các cơ quan quản trị của tổ chức tín dụng, đảm bảo tiếng nói của họ được đưa ra trong quá trình ra quyết định.

- Quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu cổ phần nhất định có quyền đề cử người vào các cơ quan quản trị.

Như vậy thì những quyền lợi này tạo nên một cơ sở vững chắc cho sự tham gia tích cực và hiệu quả của cổ đông trong quản lý và quyết định của tổ chức tín dụng. Đồng thời, chúng cũng đảm bảo rằng sự phát triển của tổ chức được thực hiện trong một môi trường công bằng và minh bạch.

 

2. Cổ đông phổ thông của tổ chức tín dụng có những nghĩa vụ gì?

Căn cứ dựa theo quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có quy định cụ thể về những nghĩa vụ của cổ đông phổ thông. Cụ thể như sau:

Cổ đông phổ thông của một tổ chức tín dụng không chỉ có quyền lợi mà còn phải thực hiện một loạt các nghĩa vụ quan trọng, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và an toàn cho hoạt động của tổ chức. Dưới đây là các nghĩa vụ cụ thể theo quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024:

- Thanh toán vốn góp: Cổ đông phải thanh toán đủ số tiền tương ứng với số cổ phần đã cam kết mua trong thời hạn do tổ chức tín dụng quy định. Điều này đảm bảo rằng tổ chức có đủ vốn để hoạt động và đáp ứng các nghĩa vụ tài chính.

- Không rút vốn góp: Cổ đông không được rút vốn cổ phần đã góp ra khỏi tổ chức tín dụng dưới mọi hình thức mà không có sự đồng ý của tổ chức. Hành vi này nhằm tránh việc giảm vốn điều lệ của tổ chức tín dụng mà không có sự quản lý và kiểm soát.

- Trách nhiệm pháp lý về nguồn vốn: Cổ đông phải chịu trách nhiệm pháp lý về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần tại tổ chức tín dụng. Họ không được sử dụng nguồn vốn từ các nguồn không đáng tin cậy để mua cổ phần của tổ chức. 

- Tuân thủ Điều lệ và quy định nội bộ: Cổ đông phải tuân thủ Điều lệ và các quy định nội bộ của tổ chức tín dụng. Điều này đảm bảo sự liên tục và ổn định trong quản lý và hoạt động của tổ chức.

- Chấp hành nghị quyết và quyết định: Cổ đông phải tuân thủ và chấp hành các nghị quyết và quyết định được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Hành động này đảm bảo sự đồng thuận và ổn định trong quyết định của tổ chức.

- Trách nhiệm pháp lý về hành vi đại diện: Cổ đông phải chịu trách nhiệm pháp lý khi hành động nhân danh tổ chức tín dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc hưởng lợi ích cá nhân. Điều này nhằm bảo vệ uy tín và tài sản của tổ chức.

- Bảo mật thông tin: Cổ đông phải bảo mật thông tin được tổ chức tín dụng cung cấp và chỉ sử dụng thông tin này để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Họ không được phát tán hoặc chia sẻ thông tin này với bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác.

Như vậy việc tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo hoạt động của tổ chức tín dụng diễn ra một cách hợp pháp, minh bạch và bền vững. Đồng thời, điều này cũng giúp tạo ra một môi trường tin cậy và an toàn cho các bên liên quan.

 

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông của tổ chức tín dụng thông qua theo quy định như thế nào? 

Căn cứ dựa theo quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có quy định như sau về đại hội đồng cổ đông của tổ chức tín dụng thông qua theo quy định như sau:

Quy trình thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông của một tổ chức tín dụng là một quy trình cực kỳ quan trọng và phải tuân thủ các quy định cụ thể được quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024. Dưới đây là chi tiết về quy trình này:

- Biểu quyết hoặc lấy ý kiến bằng văn bản: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua thông qua hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản từ các cổ đông.

- Phương thức thông qua: Quyết định được xem là đã được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận hoặc khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông chấp thuận trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể được quy định cao hơn trong Điều lệ của tổ chức tín dụng.

- Trường hợp đặc biệt về nội dung: Đối với các quyết định liên quan đến nội dung quan trọng như quy định tại điểm h và điểm q của khoản 3 Điều này, tỷ lệ cổ đông đại diện phải lên đến trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận hoặc khi được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông chấp thuận trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng và trọng đại của các quyết định này đối với hoạt động và chiến lược của tổ chức tín dụng.

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Việc bầu cử thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được thực hiện dưới hình thức bầu dồn phiếu, tức là cổ đông sẽ bầu tất cả các ứng viên một lượt, và người nhận được số phiếu bầu cao nhất sẽ được chọn

Như vậy thì quy trình thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông là một quy trình phức tạp và được quản lý một cách cẩn thận để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quản lý và quyết định của tổ chức tín dụng. Điều này đồng thời cũng đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra là phản ánh ý kiến và lợi ích của cổ đông và tổ chức một cách đúng đắn nhất.

 

Nếu các bạn còn vướng mắc có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn 

Tham khảo thêm: Tổ chức tín dụng là gì? Hình thức hoạt động tổ chức tín dụng?