Nếu đối chiếu theo điều 78, bộ luật lao động năm 2012 thì trường hợp thỏa ước lđtt viện dẫn các căn cứ pháp lý hết hiệu lực có được coi là "có nội dung trái pháp luật" hay không. Có được coi là vô hiệu từng phần hay vô hiệu toàn bộ hay không.

Người gửi : Nguyễn Thành Trung

Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

Bộ luật lao động 2012

2. Nội dung trả lời

Về thỏa ước lao động tập thể theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 thì :

Một là, tại khoản 1 Điều 73 Bộ luật Lao động năm 2012 có quy định rằng: 

Điều 73. Thỏa ước lao động tập thể

1. Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.

Thỏa ước lao động tập thể gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định.

Hai là, tại Điều 78 Bộ luật lao động 2012 về thoả ước lao động tập thể vô hiệu

“1.  Thoả ước lao động tập thể vô hiệu từng phần khi một hoặc một số nội dung trong thoả ước trái pháp luật.

2. Thoả ước lao động tập thể vô hiệu toàn bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a, Có toàn bộ nội dung trái pháp luật;

b, Người ký kết không đúng thẩm quyền;

c, Việc ký kết không đúng quy trình thương lượng tập thể.”

Có thể tóm lại thỏa ước lao động tập thể vô hiệu:  vô hiệu từng phần khi một hoặc một số nội dung trong thỏa ước trái pháp luật và vô hiệu toàn bộ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

>> Xem thêm:  Sinh viên Đại học có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ? Bị cận có được hoãn nhập ngũ ?

   1) Có toàn bộ nội dung trái pháp luật, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động không có lợi hơn so với quy định của pháp luật và nội dung đó không phù hợp với quy định của pháp luật;

  2) Người ký kết không đúng thẩm quyền, tức là chủ thể ký kết thỏa ước lao động tập thể không tuân theo quy định tại khoản 1 Điều 74, khoản 1 Điều 83 hoặc khoản 1 Điều 87 của Bộ luật;

  3) Việc ký kết không đúng quy trình thương lượng tập thể, tức là không tuân theo quy định tại Điều 71 của Bộ luật.

Như vậy , trường hợp thỏa ước lao động tập thể viện dẫn các căn cứ pháp lý hết hiệu lực có thể coi là "có nội dung trái pháp luật" - vô hiệu toàn bộ có nội dung trái pháp luật ( Trái bởi căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực và không thể áp dụng căn cứ khi luật đã hết hiệu lực)

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Anh trai là thượng úy thì có được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Sinh viên có phải nhập ngũ ?