1. Cấp sổ đỏ do Nông trường giao khoán đất ?

Chào luật sư, Năm 1989, gia đình tôi có được nông trường giao 1,5 HA đất hoang chưa được cải tạo sau này lại được nhập vào dự án kinh tế mới, rồi di dân mới, gia đình tôi đã cải tạo và sinh sống ở đó cho đến nay, bố tôi là thương binh và bị chất độc mầu da cam (đã mất được 3 năm), mẹ tôi sau khi lấy bố tôi thì là vợ liệt sỹ,

Hiện nay gia đình tôi muốn làm sổ đỏ cho ngôi nhà hiện tại cũng như me tôi muốn cắt cho mỗi người con một mảnh trên diện tích đất đó ? xin luật sư tư vấn là gia đình tôi có thể đc cấp sổ đỏ không và có thể chia cho các con như vậy được không ? vì gia đình tôi là gia đình chính sách thì sẽ được hưởng những quyền lợi nào nữa ?

Xin cảm ơn luật sư, mong sớm nhận được hồi âm. Trân trọng,

Luật sư tư vấn:

Dựa trên những dữ kiện mà bạn cung cấp, chúng tôi xin được tư vấn dựa trên các quy định pháp luật như sau:

Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Luật đất đai 2013)

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó.

2. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

3. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được miễn, được ghi nợ nghĩa vụ tài chính và trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền cấp.

4. Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người.
Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu cầu.

5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.

Như vậy, gia đình bạn hoàn toàn có thể cấp sổ đỏ đối với mảnh đât trên, ngoài ra về việc chia cho các con mảnh đất thì dựa trên quy định sau:

Căn cứ điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Điều 5. Thể hiện thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại trang 1 của Giấy chứng nhận

1. Ghi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận theo quy định sau:

a) Cá nhân trong nước thì ghi "Ông" (hoặc "Bà"), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì ghi "CMND số:..."; trường hợp Giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi "CMQĐ số:…"; trường hợp chưa có Giấy chứng minh nhân dân thì ghi "Giấy khai sinh số….";

b) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở theo quy định thì ghi "Ông" (hoặc "Bà"), sau đó ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, giấy tờ nhân thân ghi "Hộ chiếu số:..., nơi cấp:..., năm cấp:..."; địa chỉ đăng ký thường trú của người đó ở Việt Nam (nếu có);

c) Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi "Hộ ông" (hoặc "Hộ bà"), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số của giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình.

Trường hợp chủ hộ gia đình hay người đại diện khác của hộ gia đình có vợ hoặc chồng cùng có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi cả họ tên, năm sinh của người vợ hoặc chồng đó;

d) Trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của hai vợ chồng thì ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân, địa chỉ thường trú của cả vợ và chồng như quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này;

đ) Tổ chức trong nước thì ghi tên tổ chức; tên giấy tờ, số và ngày ký, cơ quan ký giấy tờ pháp nhân (là giấy tờ về việc thành lập, công nhận tổ chức hoặc giấy chứng nhận hoặc giấy phép, về đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật); địa chỉ trụ sở chính của tổ chức;

e) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam thì ghi tên tổ chức kinh tế là pháp nhân thực hiện dự án đầu tư; tên giấy tờ, số và ngày ký, cơ quan ký giấy tờ pháp nhân (là giấy tờ về việc thành lập hoặc giấy chứng nhận, giấy phép về đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật); địa chỉ trụ sở chính của tổ chức tại Việt Nam;

g) Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao thì ghi tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức;

h) Cơ sở tôn giáo thì ghi tên của cơ sở tôn giáo và địa chỉ nơi có cơ sở tôn giáo;

i) Cộng đồng dân cư thì ghi tên của cộng đồng dân cư (do cộng đồng dân cư xác định, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận) và địa chỉ nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư.

2. Trường hợp người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận được cấp riêng cho người sử dụng đất và cấp riêng cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận được ghi theo quy định như sau:

a) Giấy chứng nhận cấp cho người sử dụng đất chỉ ghi thông tin về người sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Giấy chứng nhận cấp cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất chỉ ghi thông tin về chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 1 Điều này, tiếp theo ghi "Sở hữu tài sản trên thửa đất... (ghi hình thức thuê, mượn,...) của... (ghi tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cho thuê, cho mượn,…)".

Theo quy định này thì sau khi được cấp sổ đỏ cho căn nhà thì mẹ bạn hoàn toàn có thể chia mảnh đất cho các con của mình theo quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Tư vấn về Ủy quyền làm sổ Đỏ ? Lệ phí cấp sổ sổ đỏ mới 2020 ?

2. Tư vấn điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Kính chào công ty Luật Minh Khuê tôi có một vấn đề mong được công ty giải quyết giúp tôi như sau:

Tôi có 01 vấn đề về đất đai xin nhờ luật sư tư vấn .Nhà tôi có 03ha đất được bố mẹ khai hoang từ năm 2002 và đã có tài sản trên đất ( cây Quế), đến năm 2008 thì sở tài nguyên và môi trường Tỉnh lên đo theo dự án 672 đất trồng cây lâu năm, sau đó những nhà được đo cùng theo dự án đã được cấp GCN quyền sử dụng đất, còn nhà tôi thì không được.Chỗ đất trên không có tranh chấp với ai, cũng không nói có quy hoạch gì, hỏi cấp xã thì họ bảo là không biết lý do. Tôi muốn hỏi thêm giờ đo đất trồng cây lâu năm là bao nhiêu tiền/ha, Được quy định tại điều khoản và nghị định nào, vì cháu nghe cán bộ địa chính xây dựng trên xã cháu bảo 7.000.000đ/ha, như vậy có phải không?

Cháu xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N.V.H

Tư vấn điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến, gọi: 1900 61 62

Trả lời.

Đối với câu hỏi của bạn công ty Luật Minh Khuê sẽ hỗ trợ bạn trả lời như sau:

Trả lời câu hỏi việc căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không có giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu thì căn cứ vào điều 101 Luật đất đai 2013.

"Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

Như vậy nếu đất của bạn đã được sử dụng ổn định lâu dài trước ngày 1/7/2004 và không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn đã được phê duyệt thì bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất này. Và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là văn bản thuộc cấp tỉnh ban hành nơi địa phương của bạn đang sinh sống.

Trả lời về việc giá đất của bạn nói là 7.000.000đ/ha có đúng hay không thì căn cứ vào quyết định ban hành giá đất của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh hằng năm sẽ ban hành bảng giá đất cụ thể, như vậy nếu bạn chưa cung cấp được cho chúng tôi đia chỉ cụ thể bạn đang sinh sống thì chúng tôi chưa thể khẳng định giá đất này là đúng hay sai. Nhưng bạn có thể tra cứu được văn bản quy định về giá đất của tỉnh nơi bạn đang sinh sống trên intenet. Tên của văn bản đó là "Quyết định về việc ban hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh..."

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với từng loại đất theo quy định của pháp luật đất đai ?

3. Có phải xin chữ ký chủ đất cũ để cấp sổ đỏ mới không?

Xin chào luật sư, tôi có mua 1 miếng đất, và đã làm xong các thủ tục nhà đất và khi nhận gcnqsdđ vẫn có tên người chủ cũ ở đó ngoài ra phía sau ko ghi gì thêm. Vừa qua thì tôi có làm sổ hộ khẩu gia đình thì ở phường nói phải cấp lại gcnqsdđ vì vẫn có tên người chủ cũ ở đó và người chủ cũ phải ký tên mới cấp sổ mới.

Nhưng vào thời gian trước tôi và chủ cũ có xích mích nên chắc họ sẽ không ký tên cho tôi. Nhưng vậy cho tôi hỏi có cách nào chủ cũ không ký tên mà vẫn cấp được gcnqsdđ hay không ?

Xin cám ơn.

Cấp sổ đỏ do Nông trường giao khoán đất

Luật sư trả lời:

Về nguyên tắc đăng ký biến động được quy định như sau:

Theo Thông tư 23/2014/TT-BTNMT:

Điều 17. Các trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

1. Các trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp để trao cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất bao gồm:

a) Nhận quyền sử dụng toàn bộ diện tích đất, quyền sở hữu toàn bộ tài sản gắn liền với đất đã cấp Giấy chứng nhận trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn; hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật;

Như vậy, khi đăng ký biến động thì phần tên của người nhận chuyển nhượng sẽ được cập nhật trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chứ không phải để trống như bạn nói.

Việc cấp sổ mới sẽ thực hiện khi:

2. Các trường hợp đăng ký biến động được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm:

i) Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thay đổi;

k) Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại các điểm a, b, e, g, h, l, m, n và r Khoản 1 Điều này mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận.

Vì thế khi được cấp sổ mới luật không quy định cần có chữ ký của người sử dụng trước đây vì hợp đồng chuyển nhượng đã có hiệu lực pháp luật; người chủ cũ không phải là người sử dụng đất nữa.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2020 về cấp sổ đỏ đất ở và đất sử dụng 50 năm ?

4. Cấp sổ đỏ cho hợp đồng mua bán đất bằng giấy viết tay ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Gia đình tôi mua mảnh đất vườn của một gia đình bên cạnh mảnh đất này đã có sổ đỏ từ trước còn gọi là ubhc thị xã và tôi và gia đình bán có làm hợp đồng mua bán năm 2004có xác nhận của chủ tịch phường ghi rõ là đất không có tranh chấp vậy theo nghị định 01 vừa ban hành lại chỉ cho từ2004 tới 2008 mà giấy viết tay cũng được cấp sổ đỏ vậy giấy tờ nhà tôi cóđược cấp sổ đỏ không ?
Trân trọng cảm ơn quý luật sư.

Cấp sổ đỏ cho hợp đồng mua bán đất bằng giấy viết tay ?

Luật sư tư vấn

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành thì điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khi hai bên mua bán có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chứng thực hoặc có những giấy tờ ghi nhận tại điều 100 và điều 101 Luật đất đai 2013:

Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Mặ khác, theo quy định tại điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đất đai thì những trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy tờ viết tay với nhau trước ngày 1/7/2004 đến năm 2008 thì được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạo điều kiện cho cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mà không bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Điều 82. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

1. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 mà đất đó chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật....

Ben cạnh đó, theo quy định tại khoản 54 điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn luật đất đai thì những giấy tờ mua bán viết tay từ ngày 01/01/2008 đến ngày 1/07/2014 thì vẫn được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
...
54. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 82 như sau:

"1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;

b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này;

c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn vì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bạn đã được chủ tịch phường xác nhận ( chứng thực hợp đồng) cho nên gia đình bạn có thể dựa vào hợp đồng mua bán đất năm 2004 để xin Phòng tài nguyên môi trường nơi có đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất này.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất, sang nhượng, tặng cho nhà đất mới năm 2020

5. Điều kiện được cấp sổ đỏ theo quy định của Luật Đất đai 2013

Thưa luật sư, Tôi có mua một thửa đất được tách ra từ mảnh đất chưa có sổ. mảnh đất của chủ nhà thì được chuyển nhượng bằng giấy tờ viết tay năm 2001. Và được chính quyền xác nhận không có tranh chấp. Chủ nhà đã được mời gọi làm sổ nhiều lần nhưng vẫn k chịu làm. Vậy cho hỏi tôi có độc lập làm được sổ trên thửa đất tôi mới mua không ạ ?
Cảm ơn!

Điều kiện được cấp sổ đỏ theo quy định của Luật Đất đai 2013

Luật sư tư vấn về điều kiện cấp sổ đỏ, gọi ngay: 1900.6162

Luật sư trả lời:

Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất:

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Theo thông tin bạn cung cấp, do thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013 nên người sử dụng đất chưa được tiến hành các giao dịch chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho... Vì vậy, trước tiên chủ đất cần làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó mới thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với phần đất mà bạn muốn mua thì bạn mới được làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất bạn mua.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Xác định ranh giới với thửa đất liền kề như thế nào để làm sổ đỏ ?

6. Tư vấn về cấp sổ đỏ đối với đất vườn ?

Xin chào các anh chị luật sư Minh khuê, Tôi có một vấn đề đất đai cần sự tư vấn và hỗ trợ từ quý anh chị như sau: Nhà tôi ở xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Nhà tôi được UBND xã Nam Lợi thanh lý cho một ao diện tích 4.358m2, mục đích thanh lý: “ao, hồ, đầm cho dân làm nhà ở”; thời gian thanh lý cho nhà tôi: 21/3/1992.

Trong thời gian sử dụng diện tích ao hồ trên, gia đình chúng tôi đã phân tách sử dụng và được cấp sổ đỏ như sau:

Diện tích 1: đã làm nhà, vườn, sân để ở: hơn 300m2 đã được cấp sổ đỏ đất ở lâu dài

Diện tích 2: hơn 1.000m2 mới được đổ thêm đất làm thành vườn trồng cây, chăn nuôi từ năm 2015 chưa làm sổ đỏ

Diện tích 3: phần ao hồ còn lại chưa làm sổ đỏ.

Nay tháng 7/2016, UBND xã làm sổ đỏ cho gia đình chúng tôi phần diện tích 2 và diện tích 3 là “ao hồ, có thời gian sử dụng”, đặc biệt diện tích 2 không được cấp làm đất ở lâu dài như phần diện tích 1

Theo tiền lệ của chúng tôi (phần dt 1) và tình hình các hộ xung quanh thì phần dt 2 này phải được cấp sổ đỏ đất ở lâu dài như dt 1

Vậy tôi xin hỏi việc cấp sổ cho phần diện tích 2 đã đúng chưa? Nếu chưa đúng, chúng tôi phải làm gì để đòi quyền lợi chính đáng của minh? Nếu xã cấp đúng, chúng tôi sẽ làm gì để được cấp sổ lâu dài?

Cảm ơn quý anh chị luật sư rất nhiều!.

Tư vấn về cấp sổ đỏ đối với đất vườn ?

Luật sư tư vấn Luật đất đai trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Luật đất đai năm 2013 quy định:

Điều 103. Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao

1. Đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa đất đang có nhà ở.

6. Phần diện tích đất vườn, ao còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 của Điều này thì được xác định sử dụng vào mục đích hiện trạng đang sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này.

Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại theo Điều 10. Phân loại đất như sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

b) Đất trồng cây lâu năm;

c) Đất rừng sản xuất;

d) Đất rừng phòng hộ;

đ) Đất rừng đặc dụng;

e) Đất nuôi trồng thủy sản;

g) Đất làm muối;

h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;

Căn cứ theo quy định trên thì phần diện tích 2 nhà bạn thuộc loại đất nông nghiệp có mục đích sử dụng là làm vườn và chăn nuôi. Nên khi được cấp GCNQSDĐ sẽ phải sử dụng đúng với hiện trạng và mục đích ban đầu đó là đất nông nghiệp, chứ không phải đất ở ổn định lâu dài. Nếu bạn muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất đó thì gia đình bạn cần phải tiến hành các thủ tục và phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật đất đai qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tranh chấp quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở khởi kiện ở đâu ? Thủ tục thế nào ?