Cẩu đất liền (Landbridge) là chặng của một hành trình có đi qua đất liền nối giữa hai chặng đường biển, đặc biệt là liên quan đến vận chuyển hàng hóa container, được thiết kế để tiết kiệm thời gian và áp dụng trong trường hợp các hãng vận tải chào cầu đất liền là một phần của hợp đồng vận chuyển hàng hóa. Ví dụ: Chặng nối trong đất liền giữa Đại Tây dương và Thái Bình dương là một “cầu đất liền”.