1. Cơ cấu, tổ chức Hội đồng quản lý trong Đơn vị sự nghiệp công lập ngành giao thông 

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành ra Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý, cũng như các tiêu chuẩn và điều kiện liên quan đến bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Giao thông Vận tải. Theo thông tư này, Hội đồng quản lý sẽ bao gồm từ 05 đến 11 thành viên, trong đó có Chủ tịch, Thư ký và các thành viên khác. Thời hạn của Chủ tịch, Thư ký, và các thành viên khác không vượt quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản lý sẽ là đại diện lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đại diện trực tiếp của cơ quan quản lý cấp trên đối với đơn vị sự nghiệp công lập, hoặc đại diện cơ quan cấp trên của cơ quan quản lý trực tiếp. Chủ tịch Hội đồng quản lý không thể đồng thời là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Đại diện của cơ quan quản lý cấp trên và cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp công lập, trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản lý là đại diện lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp công lập, hoặc đại diện lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập, nếu Chủ tịch Hội đồng là đại diện cơ quan quản lý cấp trên, cấp trên trực tiếp.

Một đại diện cấp ủy, không bao gồm thành viên cấp ủy như Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng quản lý, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên của đơn vị sự nghiệp công lập, và đại diện lãnh đạo một số phòng, ban trực thuộc của đơn vị sự nghiệp công lập nếu có. Trong trường hợp không có tổ chức trực thuộc, đại diện viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập được cử tham gia Hội đồng quản lý.

Số lượng, cơ cấu, và thành phần cụ thể của thành viên Hội đồng quản lý được quyết định bởi cấp có thẩm quyền thành lập Hội đồng quản lý. Hội đồng quản lý hoạt động theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Quyết định của Hội đồng quản lý được thể hiện thông qua hình thức Nghị quyết, và để Nghị quyết được thông qua, cần sự đồng thuận của ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng tham dự biểu quyết. Chi tiết về hình thức biểu quyết được quy định trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý.

 

2. Chế độ làm việc của Hội đồng quản lý trong ĐVSNCL ngành giao thông theo Thông tư 24/2023/TT-BGTVT

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 24/2023/TT-BGTVT thì chế độ làm việc của Hội đồng quản lý trong Đơn vị sự nghiệp công lập ngành giao thông bao gồm những nội dung sau đây:

Hội đồng quản lý hoạt động dưới hình thức tập thể và quyết định theo nguyên tắc đa số. Quyết định của họ được thể hiện thông qua Nghị quyết, và để Nghị quyết được thông qua, cần sự đồng thuận của ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham dự cuộc biểu quyết. Cách thức biểu quyết được chi tiết hóa trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý.

Hội đồng quản lý họp định kỳ ít nhất mỗi 03 tháng một lần và có thể họp đột xuất khi cần thiết, theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản lý, người có thẩm quyền thành lập Hội đồng, hoặc người đứng đầu cơ quan trực tiếp quản lý đơn vị sự nghiệp công lập. Để cuộc họp được coi là hợp lệ, cần có sự tham dự của ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng, trong đó phải có Chủ tịch Hội đồng hoặc một thành viên được Chủ tịch phân công hoặc ủy quyền điều hành cuộc họp. Mọi cuộc họp đều được ghi thành biên bản, ký bởi Thư ký và người chủ trì cuộc họp. Trong trường hợp Thư ký vắng mặt, Chủ tịch Hội đồng hoặc người được phân công/ủy quyền sẽ chọn một thành viên khác của Hội đồng để thực hiện nhiệm vụ Thư ký.

Người đại diện của cơ quan quản lý cấp trên, trực tiếp liên quan đến đơn vị sự nghiệp công lập, khi tham gia Hội đồng quản lý, thường làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng quản lý hoạt động theo chế độ chuyên trách nếu là viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập, và kiêm nhiệm nếu là công chức hoặc viên chức của cơ quan quản lý cấp trên, trực tiếp liên quan đến đơn vị sự nghiệp công lập.

Hội đồng quản lý được sử dụng con dấu. Con dấu và cơ sở tổ chức thường được sử dụng như công cụ quan trọng trong quản lý của một đơn vị sự nghiệp công lập. Con dấu thường được coi là biểu tượng chính thức, đại diện cho sự uy tín và quyền lực của tổ chức. Nó cũng có thể được sử dụng để xác nhận và chứng thực các văn bản quan trọng. Cơ sở tổ chức, bao gồm cả cách mà Hội đồng quản lý được hình thành và hoạt động, thường được xác định bởi quy chế hoạt động. Quy chế này thường được soạn thảo và phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền cấp trên, để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định.

 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản lý trong ĐVSNCL ngành giao thông

Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản lý trong Đơn vị sự nghiệp công lập ngành giao thông được quy định tại Điều 8 Thông tư 24/2023/TT-BGTVT như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản lý đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo và điều hành các hoạt động của Hội đồng. Cụ thể, nhiệm vụ của Chủ tịch bao gồm: Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng quý và hàng năm của Hội đồng quản lý; Chỉ đạo quá trình chuẩn bị chương trình, tài liệu cuộc họp, triệu tập và chủ trì cuộc họp, cũng như thu thập ý kiến từ các thành viên Hội đồng quản lý; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng quản lý; Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản lý theo quy định. Lãnh đạo, kiểm tra, và giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, cũng như việc triển khai quy chế dân chủ trong các hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược, hoạt động, và quản lý điều hành của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này; Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo quy chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Thư ký Hội đồng quản lý đảm nhận vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên khác trong Hội đồng. Cụ thể, Thư ký thực hiện các nhiệm vụ sau và hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản lý: Tổng hợp thông tin về hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập để báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng quản lý; Chuẩn bị chương trình nghị sự, tài liệu, giấy mời họp và đóng vai trò Thư ký trong các cuộc họp của Hội đồng quản lý; Xây dựng, hoàn chỉnh, và lưu trữ các văn bản liên quan đến quyết định và hoạt động của Hội đồng quản lý; Chuẩn bị báo cáo, văn bản giải trình với cơ quan nhà nước và các cơ quan có liên quan theo nhiệm vụ và chức năng của Hội đồng quản lý; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản lý giao và theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý.

Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên khác trong Hội đồng quản lý bao gồm: Thực hiện các nhiệm vụ được phân công bởi Hội đồng quản lý và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý; Tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch hoạt động hàng quý và hàng năm của Hội đồng quản lý; Đề xuất với Chủ tịch Hội đồng quản lý nội dung và các vấn đề cần thảo luận trong các cuộc họp; Tham dự và đóng góp ý kiến, tham gia biểu quyết về các vấn đề được đưa ra trong các cuộc họp của Hội đồng quản lý; Theo dõi và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản lý theo sự phân công; Nhận được thông tin và tài liệu hỗ trợ cho công tác của Hội đồng quản lý.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết: Vị trí việc làm và số lượng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL). Nếu có bất cứ thắc mắc nào về vấn đề này hay gặp phải bất kì vấn đề pháp lý nào khác cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp nhanh chóng. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết. Trân trọng!