1. Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 mà Đảng bộ thành phố Hà Nội đặt ra về kinh tế

Mục tiêu phát triển kinh tế của Hà Nội đến năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội:

* Tốc độ tăng trưởng:

- GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025: Mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 7,5 - 8,0%/năm là một mục tiêu tham vọng nhưng hoàn toàn khả thi. Trong 5 năm qua, GRDP của Hà Nội đã tăng trưởng trung bình khoảng 7%/năm. Với sự nỗ lực của chính quyền và người dân, Hà Nội hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu này.

- Cơ cấu kinh tế:

+ Dịch vụ: Ngành dịch vụ được xác định là ngành kinh tế chủ đạo của Hà Nội trong tương lai, với tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt 8,0 - 8,5%/năm. Điều này phù hợp với xu hướng chung của nền kinh tế toàn cầu và các thành phố lớn trên thế giới.

+ Công nghiệp và xây dựng: Ngành công nghiệp và xây dựng cũng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, với tốc độ 8,5 - 9,0%/năm. Tuy nhiên, cần chú trọng phát triển công nghiệp xanh, gắn với bảo vệ môi trường.

+ Nông, lâm nghiệp và thủy sản: Ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục được tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Mục tiêu tăng trưởng của ngành này là 2,5 - 3,0%/năm.

- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm: Mục tiêu tỷ trọng thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm trong GRDP đạt 10,4 - 10,6% cho thấy định hướng thu hút đầu tư vào các ngành có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao, giá trị gia tăng lớn.

* Các mục tiêu khác:

- GRDP bình quân/người: Mức GRDP bình quân/người 8.300 - 8.500 USD vào năm 2025 là một mục tiêu cao, thể hiện quyết tâm đưa Hà Nội trở thành thành phố có chất lượng cuộc sống cao.

- Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: Mức đầu tư 3,1 - 3,2 triệu tỷ đồng (giá hiện hành) cho thấy tiềm năng to lớn của Hà Nội trong việc thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

- Tỷ trọng kinh tế số: Mục tiêu đưa tỷ trọng kinh tế số trong GRDP lên khoảng 30% cho thấy định hướng phát triển mạnh mẽ kinh tế số, ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội.

- Tốc độ tăng năng suất lao động: Mục tiêu tăng năng suất lao động 7,0 - 7,5%/năm là một yếu tố quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Hà Nội.

* Ngoài ra, một số mục tiêu quan trọng khác bao gồm:

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

- Phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân.

- Xây dựng nền kinh tế xanh, gắn với bảo vệ môi trường.

- Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi.

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

* Để đạt được những mục tiêu trên, Hà Nội cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh.

- Phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

- Xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

- Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự nỗ lực của nhân dân, Hà Nội hoàn toàn có thể đạt được những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đầy tham vọng đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.

 

2. Chỉ tiêu về văn hóa - xã hội đến năm 2025 mà Đảng bộ thành phố Hà Nội đặt ra

Về văn hóa - xã hội, Hà Nội đặt ra một số mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau:

- Xây dựng đời sống văn hóa:

+ Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa: 75%.

+ Tỷ lệ thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu Thôn, Làng văn hóa: 65%.

+ Tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa: 86 - 88%.

- Nâng cao chất lượng giáo dục: Tỷ lệ trường công lập (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông) đạt chuẩn quốc gia: 80 - 85%.

- Bảo đảm an sinh xã hội:

+ Số giường bệnh/vạn dân: 30 - 35.

+ Số bác sỹ/vạn dân: 15.

+ Duy trì 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

- Phát triển nguồn nhân lực:

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 75 - 80%.

+ Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ: 55 - 60%.

- Thúc đẩy giải quyết việc làm: Tỷ lệ thất nghiệp thành thị: dưới 3%.

- Xóa đói, giảm nghèo: Không còn hộ nghèo và hộ tái nghèo theo tiêu chuẩn của Thành phố.

Đây là những mục tiêu quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Hà Nội và xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

- Để đạt được những mục tiêu này, Hà Nội cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

+ Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

+ Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội.

+ Tăng cường đầu tư cho phát triển văn hóa - xã hội.

+ Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

+ Mở rộng các hoạt động an sinh xã hội.

Với sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự nỗ lực của nhân dân, Hà Nội hoàn toàn có thể đạt được những mục tiêu phát triển văn hóa - xã hội đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.

 

3. Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 mà Đảng bộ thành phố Hà Nội đặt ra về quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường

Về quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường, Hà Nội đặt ra một số mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau:

- Phát triển nông thôn mới:

+ Tỷ lệ huyện đạt chuẩn nông thôn mới: 100%.

+ Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 40%.

+ Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: 20%.

+ Hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới cấp Thành phố.

- Phát triển đô thị:

+ Tỷ lệ đô thị hóa: 60 - 62%.

+ Tỷ lệ diện tích phủ kín của các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu: 100%.

- Cung cấp nước sạch: Tỷ lệ hộ dân thành thị và nông thôn được cung cấp nước sạch: 100%.

- Bảo vệ môi trường: Tỷ lệ các chất thải và nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn về môi trường:

+ Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn: 100%.

+ Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý: 100%.

+ Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường: 100%.

+ Tỷ lệ cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (đang hoạt động và xây dựng mới) có trạm xử lý nước thải: 100%.

+ Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý: 50 - 55%.

- Phát triển giao thông công cộng: Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng: 30 - 35%.

Đây là những mục tiêu quan trọng, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho người dân Hà Nội và phát triển Thủ đô bền vững.

- Để đạt được những mục tiêu này, Hà Nội cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

+ Quy hoạch đô thị hợp lý, khoa học.

+ Phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

+ Xây dựng hệ thống xử lý nước thải hiệu quả.

+ Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

+ Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý môi trường.

Với sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự nỗ lực của nhân dân, Hà Nội hoàn toàn có thể đạt được những mục tiêu phát triển quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.

 

4. Chỉ tiêu về xây dựng đến năm 2025 mà Đảng bộ thành phố Hà Nội đặt ra

Về xây dựng Đảng, Hà Nội đặt ra một số mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau:

- Phát triển số lượng đảng viên: Số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm: 9.000 - 10.000 đảng viên.

- Nâng cao chất lượng đảng viên: Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm: Trên 75%.

- Tăng cường sức mạnh tổ chức cơ sở Đảng: Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm: Trên 75%.

Đây là những mục tiêu quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ TP Hà Nội trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

- Để đạt được những mục tiêu này, Hà Nội cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

+ Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng.

+ Chú trọng giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

+ Đổi mới, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng.

+ Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Với sự lãnh đạo của Đảng bộ Trung ương, sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng và toàn thể nhân dân, Hà Nội hoàn toàn có thể đạt được những mục tiêu phát triển về xây dựng Đảng đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.