1. Cho người khác mượn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng bị thu hồi có đúng không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm a khoản 18 Điều 12 Nghị định 35/2023/NĐ-CP, chúng ta sẽ xem xét các trường hợp cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Trường hợp đầu tiên, cá nhân sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề nếu không còn đáp ứng được các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 66 của Nghị định này. Điều này có nghĩa là nếu cá nhân không đáp ứng được các tiêu chí và yêu cầu cần thiết để được cấp chứng chỉ hành nghề, thì chứng chỉ sẽ bị thu hồi.

- Trường hợp thứ hai, nếu cá nhân giả mạo giấy tờ hoặc kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ của cá nhân cũng sẽ bị thu hồi. Điều này nhằm đảm bảo tính chính xác và trung thực của thông tin trong quá trình cấp chứng chỉ.

- Trường hợp thứ ba, nếu cá nhân cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề của mình, chứng chỉ sẽ bị thu hồi. Hành vi này được coi là vi phạm quy định về sử dụng chứng chỉ hành nghề và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trong việc thực hiện các công việc xây dựng.

- Trường hợp thứ tư, nếu cá nhân sửa chữa hoặc tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ sẽ bị thu hồi. Hành vi này được coi là vi phạm quy định về bảo vệ tính toàn vẹn và đáng tin cậy của chứng chỉ hành nghề.

- Trường hợp thứ năm, nếu chứng chỉ hành nghề bị ghi sai thông tin do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ, chứng chỉ có thể bị thu hồi. Điều này nhằm khắc phục những sai sót trong quá trình cấp phát chứng chỉ và đảm bảo tính chính xác của thông tin liên quan.

- Trường hợp thứ sáu, nếu chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền, chứng chỉ cũng sẽ bị thu hồi. Điều này đảm bảo rằng quá trình cấp chứng chỉ hành nghề diễn ra đúng quy trình và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý.

- Cuối cùng, nếu chứng chỉ hành nghề được cấp khi không đáp ứng được yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định, chứng chỉ cũng sẽ bị thu hồi. Điều này nhằm đảm bảo rằng chỉ những cá nhân đủ năng lực và đủ kiến thức sẽ được cấp chứng chỉ để thực hiện các công việc xây dựng.

Theo quy định hiện hành, nếu một cá nhân cho phép người khác mượn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng để sử dụng, chứng chỉ này sẽ bị thu hồi. Việc cho người khác mượn chứng chỉ hành nghề là một vi phạm nghiêm trọng về quy định về sử dụng chứng chỉ và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trong việc thực hiện các công việc xây dựng.

Quy định này nhằm đảm bảo tính chính xác, trung thực và đáng tin cậy của chứng chỉ hành nghề. Một chứng chỉ hành nghề được cấp chỉ cho cá nhân đạt đủ điều kiện về năng lực và kiến thức để thực hiện các công việc xây dựng một cách an toàn và chất lượng. Khi một cá nhân cho phép người khác mượn chứng chỉ của mình, nó có thể dẫn đến việc người không đủ năng lực và kiến thức thực hiện các công việc xây dựng, đặt nguy cơ an toàn và chất lượng công trình.

Việc thu hồi chứng chỉ hành nghề trong trường hợp này là một biện pháp quản lý cần thiết để đảm bảo tuân thủ quy định và bảo vệ lợi ích của hàng ngành xây dựng cũng như công chúng. Thu hồi chứng chỉ hành nghề là một hình phạt có tính chất răn đe và nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định và bảo vệ uy tín của ngành xây dựng.

Đối với cá nhân cho người khác mượn chứng chỉ hành nghề, việc bị thu hồi chứng chỉ có thể có những hậu quả đáng kể. Đầu tiên, cá nhân đó sẽ mất quyền thực hiện các công việc xây dựng mà chứng chỉ hành nghề đó phù hợp. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng kiếm sống và sự phát triển nghề nghiệp của họ. Thứ hai, việc bị thu hồi chứng chỉ cũng có thể gây ra tiếng xấu và ảnh hưởng đến uy tín cá nhân trong ngành xây dựng. Ngoài ra, cá nhân này cũng có thể phải đối mặt với các hình phạt pháp lý khác do vi phạm quy định về sử dụng chứng chỉ hành nghề.

 

2. Quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thuộc về cơ quan nào?

Thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 64 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, được bổ sung bởi khoản 19 Điều 12 Nghị định 35/2023/NĐ-CP như sau:

Theo quy định hiện hành, thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định như sau:

- Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề là cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề do mình cấp. Điều này có nghĩa là cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề cũng có quyền thu hồi chứng chỉ đó nếu cần thiết. Cơ quan này có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và đảm bảo tính chính xác, trung thực và đáng tin cậy của chứng chỉ hành nghề.

- Trong trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng quy định và cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề không thực hiện thu hồi, Bộ Xây dựng sẽ trực tiếp quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý chứng chỉ hành nghề.

Theo quy định hiện hành, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề này. Điều này có nghĩa là cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề cũng có quyền thu hồi chứng chỉ đó nếu cần thiết. Cơ quan này có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và đảm bảo tính chính xác, trung thực và đáng tin cậy của chứng chỉ hành nghề.

Tuy nhiên, trong trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng quy định và cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề không thực hiện thu hồi, Bộ Xây dựng sẽ trực tiếp quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý chứng chỉ hành nghề.

Việc quy định thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực xây dựng là cần thiết để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của chứng chỉ. Chứng chỉ hành nghề xây dựng chỉ được cấp cho những cá nhân đáp ứng đủ năng lực và kiến thức để thực hiện các công việc xây dựng một cách an toàn và chất lượng. Khi chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng quy định, có thể gây nguy hiểm cho an toàn và chất lượng công trình.

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm đảm bảo quá trình cấp chứng chỉ diễn ra đúng quy trình và tiêu chuẩn quy định. Nếu phát hiện những trường hợp chứng chỉ hành nghề không đúng quy định, cơ quan này có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của hệ thống chứng chỉ hành nghề trong ngành xây dựng.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch và công bằng, Bộ Xây dựng được quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền không thực hiện thu hồi đúng nhiệm vụ. Điều này nhằm đảm bảo rằng không có chứng chỉ hành nghề nào bị vi phạm và đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình quản lý chứng chỉ hành nghề xây dựng.

 

3. Có được đề nghị cấp lại khi bị thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do cho người khác mượn dùng?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 63 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, trong trường hợp cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng do cho người khác mượn sử dụng, có thể được đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề sau một khoảng thời gian nhất định.

Theo Điều này, nếu cá nhân đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo các điểm b, c và d của khoản 2, thì sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ, có thể đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề. Quá trình và thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện theo như trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại điểm a khoản 1 của Điều này.

Trong trường hợp cá nhân đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo điểm đ của khoản 2, thì việc cấp lại chứng chỉ hành nghề sẽ tuân theo trình tự và thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 80 của Nghị định này.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 63 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, trong trường hợp cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng do cho người khác mượn sử dụng, có thể đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề sau một khoảng thời gian nhất định.

Điều này có nghĩa là sau khi chứng kiến việc cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do cho người khác mượn sử dụng, có thể có cơ hội để đề nghị cấp lại chứng chỉ này sau một khoảng thời gian đủ để cá nhân có thể cải thiện và học hỏi từ sai lầm trong quá khứ.

Thời gian để đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề được xác định là 12 tháng, tính từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề. Điều này đảm bảo rằng cá nhân đã có đủ thời gian để xem xét và đánh giá lại hành vi vi phạm và đảm bảo rằng sẽ không tái diễn trong tương lai.

Quy định này cũng cho phép cá nhân có cơ hội để khẳng định khả năng và chuyên môn của mình trong lĩnh vực xây dựng. Việc cấp lại chứng chỉ hành nghề sau khi bị thu hồi là một cơ hội để cá nhân có thể chứng minh rằng họ đã xử lý và khắc phục các sai lầm trong quá khứ và đủ đáng tin cậy để tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, quá trình đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề cần tuân thủ các quy định và thủ tục quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Điều này đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc xem xét và xác nhận lại khả năng và phẩm chất của cá nhân trước khi cấp phát chứng chỉ hành nghề lại.

Tổng kết lại, trong trường hợp cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do cho người khác mượn sử dụng, có thể đề nghị cấp lại chứng chỉ này sau một khoảng thời gian 12 tháng, tính từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ. Việc cấp lại chứng chỉ này cần tuân thủ quy định và thủ tục quy định, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình xét duyệt và cấp phát chứng chỉ hành nghề.

Xem thêm >> Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được cấp cho những đối tượng nào?

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!