1. Cho thuê lại lao động thay đổi người đại diện phải xin lại Giấy phép?

Quy định về việc cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được điều chỉnh và quy định rõ ràng tại khoản 1 Điều 27 của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP. Trong đó, các doanh nghiệp có nhu cầu cho thuê lại lao động, khi có sự thay đổi trong thông tin đã được cấp trong giấy phép, bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính (tuy vẫn nằm trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép) và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, phải tiến hành thủ tục cấp lại giấy phép từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong trường hợp có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, quy trình đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động trở nên bắt buộc và cần thiết. Doanh nghiệp phải đảm bảo rằng thông tin về người đại diện được cập nhật đầy đủ và chính xác trong hồ sơ hành chính của mình. Việc này không chỉ giúp đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp mà còn góp phần vào việc quản lý và giám sát công việc cho thuê lại lao động một cách hiệu quả.

Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc cấp lại giấy phép hoạt động là đảm bảo rằng các thay đổi được đề xuất đều tuân thủ đúng quy trình và phù hợp với quy định của pháp luật. Điều này là cơ sở để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Quy định về việc cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động không chỉ là một quy trình hành chính mà còn là biện pháp quan trọng để đảm bảo sự tuân thủ pháp luật và tính chính xác trong quản lý thông tin của các doanh nghiệp. Việc thực hiện đúng quy trình này cũng giúp tăng cường sự minh bạch và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình kinh doanh và làm việc với lao động.

 

2. Thời hạn của Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động khi cấp lại là bao lâu?

Quy định về thời hạn của giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đã được cụ thể hóa tại khoản 3 của Điều 23 trong Nghị định số 145/2020/NĐ-CP. Theo đó, thời hạn tối đa của giấy phép này là 60 tháng, và có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn cũng không vượt quá 60 tháng. Điều này đặt ra một khung thời gian cụ thể và linh hoạt cho các doanh nghiệp trong việc hoạt động và quản lý lao động thuê lại.

Việc thời hạn của giấy phép được cấp lại được điều chỉnh dựa trên thời hạn còn lại của giấy phép trước đó. Điều này nhấn mạnh sự liên tục và ổn định trong hoạt động của doanh nghiệp, cũng như sự đảm bảo về tính hợp pháp và tuân thủ các quy định pháp luật. Đồng thời, quy định này cũng phản ánh sự linh hoạt và tiện lợi cho các doanh nghiệp trong việc quản lý giấy phép của mình. Thay vì phải làm mới hoàn toàn quá trình cấp phép sau mỗi giai đoạn, việc cấp lại giấy phép với thời hạn dựa trên thời gian còn lại của giấy phép trước đó giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên cho cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Tóm lại, quy định về thời hạn của giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động không chỉ tạo ra một khung thời gian cụ thể và linh hoạt cho hoạt động kinh doanh mà còn thể hiện sự hợp pháp và đảm bảo tính ổn định trong quản lý công việc lao động thuê lại của các doanh nghiệp. Điều này là một phần quan trọng trong việc xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và thuận lợi cho phát triển bền vững của nền kinh tế

 

3. Hồ sơ cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động gồm những giấy tờ gì?

Quy định về thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đã được chi tiết tại khoản 2 của Điều 27 trong Nghị định 145/2020/NĐ-CP. Điều này đặt ra một bộ quy trình cụ thể và rõ ràng để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ pháp luật trong quá trình thay đổi người đại diện của doanh nghiệp.

Theo quy định này, hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động phải bao gồm các tài liệu sau:

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép: Đây là bước quan trọng nhất để doanh nghiệp thông báo với cơ quan chức năng về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của mình. Văn bản này phải được lập thành văn bản chính thức, ghi rõ thông tin về việc thay đổi và thông tin mới về người đại diện.

- Bản lý lịch tự thuật của người đại diện: Đây là một tài liệu mô tả về quá trình học vấn, công việc và kinh nghiệm làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Bản lý lịch tự thuật giúp cơ quan chức năng hiểu rõ hơn về đội ngũ lãnh đạo của doanh nghiệp và đảm bảo tính chuyên nghiệp và đáng tin cậy của họ.

- Phiếu lý lịch tư pháp số 1: Đây là một tài liệu quan trọng để kiểm tra về quá trình hành nghề và tiền án tiền sự của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Phiếu lý lịch tư pháp giúp đảm bảo rằng người đại diện có đủ điều kiện pháp lý để đại diện cho doanh nghiệp trong các giao dịch và hoạt động kinh doanh.

Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người nước ngoài và không thuộc đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1, thì thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động vẫn có giải pháp thay thế phù hợp. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và chất lượng của người đại diện được chọn để đại diện cho doanh nghiệp trong các giao dịch kinh doanh và quản lý lao động.

Thay vì sử dụng phiếu lý lịch tư pháp số 1 như trong trường hợp của người đại diện là công dân Việt Nam, người đại diện nước ngoài sẽ thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp tại quốc gia mà họ mang quốc tịch. Quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp tại quốc gia mang quốc tịch cũng phải tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn pháp lý tương tự như quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 tại Việt Nam. Phiếu lý lịch tư pháp được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 6 tháng, và bản văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.

- Văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép là một phần quan trọng của quy trình xin cấp giấy phép hoạt động. Điều này nhằm đảm bảo rằng người đại diện được chọn có đủ kinh nghiệm và năng lực để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Loại văn bản chứng minh này có thể bao gồm:

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động: Đây là một tài liệu quan trọng, ghi nhận thông tin về thời gian và nhiệm vụ mà người đại diện đã thực hiện trong quá trình làm việc. Hợp đồng lao động cung cấp thông tin chi tiết về vị trí công việc, nhiệm vụ, và thời gian làm việc của người đại diện.

+ Hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ: Đây là các tài liệu pháp lý khác mà người đại diện đã ký kết hoặc được cấp bởi doanh nghiệp để xác nhận vị trí và nhiệm vụ của họ trong quá trình làm việc.

Trong trường hợp văn bản là văn bản của nước ngoài, cần phải tuân thủ quy định về dịch và chứng thực của pháp luật Việt Nam. Văn bản này phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của thông tin được cung cấp.

- Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một trong những tài liệu cần thiết để chứng minh thời gian trực tiếp làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động. Điều này đảm bảo rằng người đại diện được cấp giấy phép có đủ kinh nghiệm và năng lực để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong trường hợp người đại diện làm việc theo chế độ bổ nhiệm, bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm là một tài liệu quan trọng để xác định thời gian và nhiệm vụ của người đại diện trong quá trình làm việc. Đối với trường hợp người đại diện làm việc theo chế độ bầu cử, văn bản công nhận kết quả bầu cử cung cấp thông tin về việc người đại diện đã được bầu vào vị trí quản lý và thời gian họ đã làm việc. Ngoài ra, đối với trường hợp người đại diện làm việc theo chế độ bổ nhiệm hoặc bầu cử, bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng là một tài liệu quan trọng để xác nhận vị trí và trách nhiệm pháp lý của họ trong doanh nghiệp.

Trong trường hợp văn bản là văn bản của nước ngoài, cần phải tuân thủ quy định về dịch và chứng thực của pháp luật Việt Nam. Văn bản này phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của thông tin được cung cấp.

Tóm lại, quy định về hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không chỉ đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình thực hiện thủ tục mà còn giúp đảm bảo tính chuyên nghiệp và đáng tin cậy của doanh nghiệp trước cơ quan quản lý và đối tác kinh doanh. Điều này là cơ sở quan trọng để xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và phát triển bền vững.

Xem thêm >>> Có bị thu hồi giấy phép khi cho cá nhân khác sử dụng Giấy phép cho thuê lại lao động

Như vậy, Luật Minh Khuê đã cung cấp thông tin liên quan đến cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động qua bài viết trên đây và hi vọng đây sẽ là nguồn thông tin hữu ích gửi để quý khách hàng tham khảo. Quý khách nếu có ý kiến đóng góp hoặc cần tư vấn rõ hơn về vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ pháp lý nhanh chóng, kịp thời. Trân trọng ./.