1. Chương trình giáo dục phổ thông là gì?

Giáo dục phổ thông gồm giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông. Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm các mục tiêu giáo dục; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của người học; phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục; phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục; cách thức đánh giá kết quả giáo dục hoặc các môn học, mô-đun, ngành học đối với từng trình độ giáo dục phổ thông.

Chương trình giáo dục phổ thông được tổ chức thực hiện theo năm học. Kết quả học tập môn học, mô-đun mà người học tích lũy được khi theo học chương trình giáo dục phổ thông được công nhận để xem xét về giá trị khi chuyển hình thức học tập hoặc học lên cấp học, trình độ đào tạo cao hơn. 

Chương trình giáo dục phổ thông sẽ được thực hiện qua ba cấp học là tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông với số năm đào tạo lần lượt là 05 năm học, 04 năm học và 03 năm học. Giáo dục phổ thông nhằm phát triển toàn diện cho người học về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo; hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho người học tiếp tục học chương trình giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung giáo dục phổ thông phải bảo đảm tính phổ thông, cơ bản, toàn diện, hướng nghiệp và có hệ thống; gắn với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục ở mỗi cấp học.  Phương pháp giáo dục phổ thông phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh phù hợp với đặc trưng từng môn học, lớp học và đặc điểm đối tượng học sinh; bồi dưỡng phương pháp tự học, hứng thú học tập, kỹ năng hợp tác, khả năng tư duy độc lập; phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của người học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào quá trình giáo dục.

Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm nội dung tại địa chỉ: Những yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay là gì?

2. Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học.

Đối với chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học sẽ căn cứ theo quy định của Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 26 tháng 12 năm 2018 ban hành chương trình giáo dục phổ thông. 

Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học sẽ có 8 chương thể hiện lần lượt như sau:

 • Đặc điểm môn học: Giáo dục tin học đóng vai trò chủ đạo trong việc chuẩn bị cho học sinh khả năng tìm kiếm, tiếp nhận, mở rộng tri thức và sáng tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư và toàn cầu hoá. Tin học có ảnh hưởng lớn đến cách sống, cách suy nghĩ và hành động của con người, là công cụ hiệu quả hỗ trợ biến việc học thành tự học suốt đời.
 • Quan điểm xây dựng chương trình: Đối với chương trình tin học phổ thông thì cần phải đáp ứng các yêu cầu như tính kế thừa và phát triển; tính khoa học, hiện đại và sư phạm; tính thiết thực và tính mở.
 • Mục tiêu chương trình: Chương trình môn Tin học góp phần hình thành, phát triển những phẩm chất chủ yếu và năng lực chung đã được xác định trong Chương trình tổng thể, đồng thời góp phần chủ yếu hình thành, phát triển năng lực tin học cho học sinh. Môn Tin học trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức tin học phổ thông.
 • Yêu cầu cần đạt gồm về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung, về năng lực đặc thù.
 • Nội dung giáo dục;
 • Phương pháp giáo dục gồm định hướng chung; định hướng về phương pháp hình thành, phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực chung; định hướng về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đặc thù trong giáo dục tin học. 
 • Đánh giá kết quả giáo dục: Đánh giá thường xuyên hay định kì đều bám sát năm thành phần của năng lực tin học và các mạch nội dung DL, ICT, CS, đồng thời cũng dựa vào các biểu hiện năm phẩm chất chủ yếu và ba năng lực chung được xác định trong chương trình tổng thể. Với các chủ đề có trọng tâm là ICT, cần coi trọng đánh giá khả năng vận dụng kiến thức kỹ năng làm ra sản phẩm. Với các chủ đề có trọng tâm là CS, chú trọng đánh giá năng lực sáng tạo và tư duy có tính hệ thống. Với mạch nội dung DL, phải phối hợp đánh giá cách học sinh xử lý tình huống cụ thể với đánh giá thông qua quan sát thái độ, tình cảm, hành vi ứng xử của học sinh trong môi trường số. Giáo viên cần lập hồ sơ học tập dưới dạng cơ sở dữ liệu đơn giản để lưu trữ, cập nhật kết quả đánh giá thường xuyên đối với mỗi học sinh trong cả quá trình học tập của năm học, cấp học. Kết luận đánh giá của giáo viên về năng lực tin học của mỗi học sinh dựa trên sự tổng hợp các kết quả đánh giá thường xuyên và kết quả đánh giá định kỳ.
 • Giải thích và hướng dẫn thực hiện chương trình.

Về nội dung cốt lỗi của chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học sẽ có các chủ đề sau đây:

 • Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức
 • Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet
 • Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
 • Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
 • Chủ đề E. Ứng dụng tin học
 • Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
 • Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học

Và đối với chuyên đề học tập sẽ có hai chuyên đề là định hướng Tin học ứng dụng và định hướng Khoa học máy tính.

3. Nội dung chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học mới nhất 2023.

- Đối với cấp tiểu học chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học sẽ được bắt đầu từ lớp 3 cho đến lớp 5 với các chủ đề như sau:

 • Chủ đề A: Máy tính và em;
 • Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet;
 • Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin;
 • Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số;
 • Chủ đề E: Ứng dụng tin học;
 • Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính.

- Đối với cấp trung học cơ sở chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học sẽ được bắt đầu từ lớp 6 cho đến lớp 9 với các chủ đề như sau:

 • Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng
 • Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet
 • Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
 • Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
 • Chủ đề E. Ứng dụng tin học
 • Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
 • Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học

- Đối với cấp trung học phổ thông chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học sẽ được bắt đầu từ lớp 10 cho đến lớp 12 với các chủ đề như sau:

 • Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức
 • Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet
 • Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
 • Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
 • Chủ đề E. Ứng dụng tin học
 • Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
 • Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học

- Riêng đối với chuyên đề học tập ở cấp trung học phổ thông môn tin học sẽ có các nội dung sau:

+ Định hướng tin học ứng dụng:

 • Chuyên đề 1: Thực hành làm việc với các tệp văn bản;
 • Chuyên đề 2: Thực hành sử dụng phần mềm trình chiếu;
 • Chuyên đề 3: Thực hành sử dụng phần mềm bảng tính.

+ Định hướng khoa học máy tính:

 • Chuyên đề 1: Thực hành với các bộ phận của robot giáo dục;
 • Chuyên đề 2: Kết nối robot giáo dục với máy tính;
 • Chuyên đề 3: Lập trình điều khiển robot giáo dục.

Đối với mỗi chủ đề, chuyên đề sẽ có các nội dung cụ thể, yêu cầu cần đạt tương ứng với trình độ của người học theo từng lớp, từng cấp bậc học cụ thể.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi, mọi thắc mắc quý khách hàng xin vui lòng liên hệ số Hotline 1900.6162 để được giải đáp. Xin chân thành cảm ơn!