1. Quy định về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 là nội dung tại Nghị quyết 89/2023/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 do Quốc hội ban hành.

Thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Theo đó, trong năm 2024 dự kiến thông qua 18 luật và 01 nghị quyết của Quốc hội gồm:

+ Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi);

+ Luật Lưu trữ (sửa đổi);

+ Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp;

+ Luật Đường bộ;

+ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

+ Luật Thủ đô (sửa đổi);

+ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi);

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ (theo quy trình tại một kỳ họp);

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;

+ Luật Công chứng (sửa đổi);

+ Luật Công đoàn (sửa đổi);

+ Luật Di sản văn hóa (sửa đổi);

+ Luật Địa chất và khoáng sản;

+ Luật Phòng không nhân dân;

+ Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn;

+ Luật Tư pháp người chưa thành niên;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

+ Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến 11 dự án luật

Theo đó, trong năm 2024 trình Quốc hội cho ý kiến 11 dự án luật bao gồm:

+ Luật Công chứng (sửa đổi);

+ Luật Công đoàn (sửa đổi);

+ Luật Di sản văn hóa (sửa đổi);

+ Luật Địa chất và khoáng sản;

+ Luật Phòng không nhân dân;

+ Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn;

+ Luật Tư pháp người chưa thành niên;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

+ Luật Chuyển đổi giới tính;

+ Luật Việc làm (sửa đổi).

2. Đề nghị Quốc hội đưa Luật Luật sư vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2025

Bộ Tư pháp đưa ra đề nghị quan trọng về việc đưa Luật Luật sư vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2025, nhằm điều chỉnh và hoàn thiện Luật Luật sư năm 2006 theo hướng phù hợp với yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước, đồng thời thúc đẩy quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa.

Tại Hội nghị tổng kết thi hành Luật Luật sư, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), đã nêu rõ những điểm cần được cải thiện và hoàn thiện trong Luật Luật sư. Cụ thể, việc chuẩn hóa tiêu chuẩn của Luật sư, từ việc yêu cầu bằng cử nhân luật cho đến thời gian đào tạo nghề đã được nâng cao từ 6 tháng lên 12 tháng, cùng với sự quy định cụ thể hơn về quy trình tập sự và nghĩa vụ bồi dưỡng hàng năm về chuyên môn, nghiệp vụ. Điều này đã dẫn đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ Luật sư và sự đáp ứng tốt hơn với yêu cầu của cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc điều chỉnh và hoàn thiện Luật Luật sư là điều cần thiết, nhằm đảm bảo rằng hệ thống Luật sư Việt Nam không chỉ đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước mà còn phù hợp với tiêu chuẩn và quy định quốc tế. Điều này cũng thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa, đồng thời thúc đẩy quá trình hội nhập và phát triển bền vững của đất nước.

Một số tổ chức hành nghề Luật sư đã có những bước khởi đầu tích cực trong việc phát triển thương hiệu và tạo dựng sự tín nhiệm trên thị trường dịch vụ pháp lý, không chỉ trong khu vực mà còn ở tầm quốc tế. Các tổ chức này không chỉ tập trung vào việc xây dựng thương hiệu mạnh mẽ mà còn là nơi tập trung đội ngũ Luật sư giỏi, thông thạo ngoại ngữ, hiểu biết về pháp luật và thương mại quốc tế, có khả năng hỗ trợ Chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến tranh chấp quốc tế. Đồng thời, các tổ chức này còn đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo và phát triển đội ngũ Luật sư Việt Nam với những tiêu chuẩn chất lượng cao trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, cùng với những thành tựu đáng kể, còn tồn tại một số hạn chế và vấn đề cần được giải quyết. Theo Bộ Tư pháp, trong khoảng 14 năm qua, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã nhận được 2.084 đơn thư khiếu nại hoặc tố cáo liên quan đến hành vi của Luật sư hoặc người tập sự Luật sư. Liên đoàn đã phối hợp với các đoàn Luật sư để giải quyết các vấn đề này, trong đó đã xử lý kỷ luật và loại bỏ tên 539 Luật sư, cũng như thực hiện các biện pháp kỷ luật khác đối với 105 trường hợp.

Để giải quyết các vấn đề này và thúc đẩy sự phát triển bền vững của lực lượng Luật sư, Bộ Tư pháp nhấn mạnh việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW về việc hoàn thiện hệ thống pháp luật XHCN Việt Nam. Trong đó, điều cần chú trọng là hoàn thiện pháp luật về Luật sư và hành nghề Luật sư theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, cũng như tăng cường giám sát và quản lý từ cấp nhà nước và cơ quan xã hội - nghề nghiệp đối với hoạt động của Luật sư. Đồng thời, việc nâng cao trách nhiệm tự quản của các tổ chức hành nghề Luật sư và Luật sư cá nhân cũng được coi là một yếu tố quan trọng để đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật liên quan.

3. Đề cao trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quy trình xây dựng pháp luật

Trong việc đề xuất các dự án vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đặc biệt là trong thời gian sát kỳ họp Quốc hội, Nghị quyết yêu cầu rằng chỉ những dự án thực sự cần thiết, cấp bách và không thể trì hoãn mới được đề xuất. Đồng thời, việc gửi hồ sơ dự án, dự thảo phải được thực hiện đúng thời hạn quy định, tránh tình trạng chậm trễ.

Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể đề xuất tổ chức thêm kỳ họp hoặc kéo dài thời gian họp để đảm bảo việc xem xét, thông qua nhiều luật, nghị quyết hơn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc lập pháp, các cơ quan chủ trì như Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước được yêu cầu tập trung chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ lập pháp được giao theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Đối với các nội dung có bất cập, cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới luật, pháp lệnh, nghị quyết, cần phải chuẩn bị hồ sơ đề xuất kịp thời và bảo đảm tính cấp thiết và khả thi.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia soạn thảo phải đảm bảo việc tổng kết thi hành pháp luật, đánh giá tác động của chính sách và thu thập ý kiến từ các bên liên quan. Cần đặt yêu cầu cao về chất lượng và tính kịp thời của văn bản, tuân thủ các quy định và nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tư pháp cần tiếp tục phát huy vai trò thẩm định, lập dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và giúp kiểm soát chặt chẽ hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết để bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn.

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội cũng được yêu cầu tăng cường năng lực và trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật. Cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì soạn thảo, nắm bắt thực tiễn để nâng cao chất lượng, tính phản biện trong thẩm tra và tiếp thu ý kiến từ các bên liên quan.

Xem thêm: Xây dựng pháp luật là gì? Cách thức xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2024 mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!