Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

  • Bộ luật dân sự 2015;

2. Luật sư tư vấn:

2.1. Quy định chung về hợp đồng dân sự

* Hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Theo đó, thời điểm hợp đồng có hiệu lực được xác định như sau:

- Do bên đề nghị ấn định;

- Nếu bên đề nghị không ấn định thì đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ khi bên được đề nghị nhận được đề nghị đó, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

>> Xem thêm:  Người lao động nghỉ chờ việc có được đóng Bảo hiểm xã hội không?

* Nội dung của hợp đồng được quy định tại Điều 398 bộ luật dân sự:

"Điều 398. Nội dung của hợp đồng

1. Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng.

2. Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:

a) Đối tượng của hợp đồng;

b) Số lượng, chất lượng;

c) Giá, phương thức thanh toán;

d) Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên;

e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

>> Xem thêm:  Cách gộp hai sổ bảo hiểm xã hội có thời gian đóng trùng nhau như thế nào ?

g) Phương thức giải quyết tranh chấp."

* Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác. Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

* Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng gồm những điều khoản do một bên đưa ra theo mẫu để bên kia trả lời trong một thời gian hợp lý; nếu bên được đề nghị trả lời chấp nhận thì coi như chấp nhận toàn bộ nội dung hợp đồng theo mẫu mà bên đề nghị đã đưa ra. Hợp đồng theo mẫu phải được công khai để bên được đề nghị biết hoặc phải biết về những nội dung của hợp đồng. Trình tự, thể thức công khai hợp đồng theo mẫu thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản không rõ ràng thì bên đưa ra hợp đồng theo mẫu phải chịu bất lợi khi giải thích điều khoản đó.

Trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản miễn trách nhiệm của bên đưa ra hợp đồng theo mẫu, tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi chính đáng của bên kia thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2.2. Nghĩa vụ thực hiện hợp đồng

* Thực hiện hợp đồng song vụ:

Trong hợp đồng song vụ, khi các bên đã thỏa thuận thời hạn thực hiện nghĩa vụ thì mỗi bên phải thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn; không được hoãn thực hiện với lý do bên kia chưa thực hiện nghĩa vụ đối với mình, trừ trường hợp quy định tại Điều 411 và Điều 413 của Bộ luật dân sự.

Trường hợp các bên không thỏa thuận bên nào thực hiện nghĩa vụ trước thì các bên phải đồng thời thực hiện nghĩa vụ đối với nhau; nếu nghĩa vụ không thể thực hiện đồng thời thì nghĩa vụ nào khi thực hiện mất nhiều thời gian hơn thì nghĩa vụ đó phải được thực hiện trước.

* Quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng song vụ:

>> Xem thêm:  Rút bảo hiểm xã hội 1 lần có được đóng tiếp bảo hiểm xã hội nữa không?

Bên phải thực hiện nghĩa vụ trước có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ, nếu khả năng thực hiện nghĩa vụ của bên kia đã bị giảm sút nghiêm trọng đến mức không thể thực hiện được nghĩa vụ như đã cam kết cho đến khi bên kia có khả năng thực hiện được nghĩa vụ hoặc có biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Bên phải thực hiện nghĩa vụ sau có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ đến hạn nếu bên thực hiện nghĩa vụ trước chưa thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn.

* Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.

Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng của bên kia được bồi thường. Trường hợp việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không có căn cứ thì bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự, luật khác có liên quan do không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng.

2.3. Quy định của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Anh ký hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm nhân thọ để hưởng các quyền lợi về bảo hiểm của Công ty, do vậy anh có thể căn cứ vào Hợp đồng bảo hiểm đã ký kết để biết quyền lợi và nghĩa vụ của mình tương ứng với nghĩa vụ và quyền của công ty bán bảo hiểm.

Theo các định nghĩa trong Hợp đồng quy định:

+ Bên mua bảo hiểm là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên hiện đang cư trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; là người kê khai, ký tên trên Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, đóng phí bảo hiểm và thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng,...

+ Người được bảo hiểm là cá nhân từ đủ 01 tháng tuổi đến 70 tuổi vào Ngày hiệu lực Hợp đồng, hiện đang cư trú ở Việt Nam và được công ty bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm theo Điều khoản sản phẩm bảo hiểm chính này (cũng được gọi là Người được bảo hiểm chính).

+ Tai nạn là một sự kiện hoặc một chuỗi sự kiện liên tục, khách quan, xảy ra do sự tác động một lực, một vật bất ngờ từ bên ngoài, không chủ động và ngoài ý muốn của cơ thể của Người được bảo hiểm. Sự kiện hoặc chuỗi sự kiện nêu trên phải là nguyên nhân trực tiếp, đồng nhất và không liên quan tới bất kỳ nguyên nhân nào khác gây ra thương tật hoặc tử vong cho Người được bảo hiểm trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện hoặc chuỗi sự kiện đó.

+ Ngày hiệu lực Hợp đồng: Nếu Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm còn sống hoặc tồn tại vào thời điểm Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được công ty bảo hiểm chấp thuận, Ngày hiệu lực Hợp đồng là ngày Bên mua bảo hiểm hoàn tất Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và đóng đầy đủ Phí bảo hiểm tạm tính của Hợp đồng. Ngày hiệu lực Hợp đồng được ghi trên Giấy chứng nhận Bảo hiểm nhân thọ.

Hợp đồng bảo hiểm này cũng loại trừ trách nhiệm của công ty bảo hiểm trong một số trường hợp:

- Công ty bảo hiểm sẽ không trả quyền lợi bảo hiểm tương ứng, Hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực và công ty bảo hiểm sẽ trả cho Bên mua bảo hiểm giá trị lớn hơn giữa:

+ Tổng số phí bảo hiểm đã đóng của sản phẩm bảo hiểm chính và các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (không có lãi) trừ đi các khoản sau (nếu có): khoản rút tiền từ Giá trị tài khoản Hợp đồng, các quyền lợi bảo hiểm tương ứng đã trả, Khoản nợ và chi phí kiểm tra sức khỏe; và

+ Giá trị hoàn lại tính tại thời điểm Hợp đồng chấm dứt trừ đi các quyền lợi bảo hiểm tương ứng đã trả (nếu có) và Khoản nợ (nếu có)

nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của các nguyên nhân sau:

1. Hành vi cố ý tự gây thương tích hoặc tự tử dù trong bất kỳ trạng thái tinh thần hay tâm thần nào trong vòng 24 thángkể từ Ngày hiệu lực Hợp đồng hoặc ngày Hợp đồng được khôi phục hiệu lực lần sau cùng, tùy thuộc ngày nào xảy ra sau hoặc hành vi cố ý vi phạm pháp luật của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng (trong trường hợp là Người thụ hưởng, Công ty bảo hiểm sẽ trả quyền lợi cho Người thụ hưởng nào không tham gia vào các hành vi đó và theo tỉ lệ tương ứng đã được chỉ định);

Hoặc nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn trong các trường hợp sau:

3. Mắc các hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải AIDS, các bệnh có liên quan đến AIDS hay so vi rút gây bệnh AIDS, ngoại trừ trường hợp nhiễm HIV trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc như là một nhân viên y tế (là bác sỹ, nhân viên y tế, sinh viên y khoa, y tế, nhân viên xét nghiệp, bác sỹ phẫu thuật nha và y tá nha làm việc tại các cơ sở y tế hoạt động hợp pháp tại Việt Nam) hoặc công an, cảnh sát;

4. Người được bảo hiểm tham gia: bất kỳ hoạt động bay nào trừ khi với tư cách là hành khách mua vé của một hãng hàng không được cấp phép và có lịch trình bay thương mại; các cuộc diễn tập, huấn luyện quân sự của các lực lượng vũ trang; các hoạt động nguy hiểm: đua ô tô/mô tô/ xe đạp, đua ngựa hay bất kỳ hình thức đua nào khác, săn bắn, đấm bốc (boxing), leo núi; các hoạt động thể thao chuyên nghiệp; các môn thể thao trên không ví dụ như nhảy bungy-bungee jumping, dù lượn, khí cầu, nhảy dù; lặn hoặc các hoạt động dưới nước có sử dụng mặt nạ thở.”

Như vậy, đối với hành vi cố ý tự gây thương tích hoặc tự tử dù trong bất kỳ trạng thái tinh thần nào trong vòng 24 tháng kể từ Ngày hiệu lực Hợp đồng hoặc ngày Hợp đồng được khôi phục hiệu lực lần sau cùng, anh không được trả quyền lợi bảo hiểm. Ngoài thời gian 24 tháng nêu trên, nếu Hợp đồng vẫn còn hiệu lực thì anh được trả quyền lợi bảo hiểm tương ứng.

- Đối với việc sử dụng chất kích thích cụ thể như bị mắc các hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải AIDS hay so vi rút gây bệnh AIDS mà không phải thuộc trường hợp như đang thực hiện nhiệm vụ tai nơi làm việc thì anh không được hưởng bảo hiểm.

- Đối với việc gặp tai nạn dẫn tới tử vong thì ngoài các trường hợp được quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 nêu trên của Hợp đồng bảo hiểm, thì anh được trả quyền lợi bảo hiểm tương ứng.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Một trong các bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không?

Trả lời:

Mỗi bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Câu hỏi: Một trong các bên có quyền tự sửa đổi hợp đồng không?

Trả lời:

Nếu các bên có thỏa thuận về việc tự ý sửa đổi hợp đồng

Câu hỏi: Thời điểm giao kết hợp đồng là khi nào?

Trả lời:

Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết.