1. Quy định về trường hợp thay đổi tên trong giấy khai sinh?

Quyền thay đổi tên là một quyền của cá nhân được quy định cụ thể trong Điều 28 của Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, các trường hợp được pháp luật công nhận và cho phép thay đổi tên bao gồm những trường hợp sau đây:

Trước hết, cá nhân có quyền yêu cầu thay đổi tên nếu việc sử dụng tên hiện tại gây ra nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, danh dự hoặc quyền lợi hợp pháp của bản thân. Điều này có thể áp dụng khi có sự hiểu nhầm về danh tính của một cá nhân do tên gây ra, gây rối trong các mối quan hệ gia đình hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của cá nhân đó trong xã hội.

Thứ hai, quyền thay đổi tên cũng được công nhận trong trường hợp của việc nuôi dưỡng. Cha mẹ nuôi có thể yêu cầu thay đổi tên cho con nuôi nếu cần thiết hoặc nếu con nuôi quyết định chấm dứt quan hệ nuôi dưỡng và muốn trở lại tên mà cha mẹ ruột đã đặt cho mình. Điều này là để tôn trọng quan hệ gia đình và nguyện vọng cá nhân của con nuôi.

Thứ ba, quyền thay đổi tên cũng được thừa nhận khi có sự xác định lại quan hệ gia đình. Cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con có quyền yêu cầu thay đổi tên để phản ánh đúng mối quan hệ huyết thống giữa họ. Điều này có thể xảy ra khi có sự phát hiện mới về người cha đẻ, mẹ đẻ hoặc khi người con được xác định lại quan hệ với cha mẹ của mình.

Thứ tư, quyền thay đổi tên cũng được nhận biết trong trường hợp của quan hệ hôn nhân với người nước ngoài. Trong các trường hợp này, việc thay đổi tên có thể là cần thiết để phù hợp với luật pháp của quốc gia mà vợ, chồng là công dân hoặc để trở về tên gốc trước khi kết hôn.

Thứ năm, quyền thay đổi tên cũng áp dụng trong trường hợp của việc xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính. Trong các trường hợp này, việc thay đổi tên có thể là một phần quan trọng của quá trình xác định lại bản thân và tôn trọng sự nhận thức về bản thân của cá nhân.

Cuối cùng, quyền thay đổi tên cũng có thể áp dụng trong những trường hợp đặc biệt do pháp luật về hộ tịch quy định. Điều này có thể bao gồm các trường hợp đặc biệt mà luật pháp cụ thể yêu cầu việc thay đổi tên để phù hợp với quy định về hộ tịch và quốc tịch.

Tóm lại, các trường hợp pháp luật quy định cho phép thay đổi tên đều nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi và tự do cá nhân, đồng thời tôn trọng các mối quan hệ gia đình và xã hội. Tuy nhiên, việc thay đổi tên đòi hỏi phải đáp ứng các điều kiện và yêu cầu cụ thể, không phải ai cũng có thể thực hiện theo ý muốn cá nhân. Trong trường hợp không thuộc các điều kiện quy định, việc thay đổi họ tên sẽ không được chấp nhận, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc quản lý và sử dụng tên gọi của mỗi cá nhân.

2. Việc thay đổi cả tên đệm và tên trong giấy khai sinh có đúng quy định không?

Phạm vi thay đổi hộ tịch, như quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch 2014, là một phần quan trọng trong việc quản lý và điều chỉnh thông tin cá nhân của công dân. Quy định này đề cập đến hai điểm cụ thể, bao gồm thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký theo quy định của pháp luật dân sự, cũng như việc thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi.

Đầu tiên, việc thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký là một quyền được bảo vệ và quy định cụ thể bởi pháp luật dân sự. Điều này phản ánh sự nhận thức của pháp luật đối với sự thay đổi trong danh tính và bản sắc cá nhân của mỗi công dân. Cá nhân có quyền yêu cầu thay đổi tên của mình khi có căn cứ pháp lý và những lý do cụ thể, như nhầm lẫn về danh tính, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình hoặc quyền lợi hợp pháp của bản thân. Quy định này không chỉ đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong việc quản lý thông tin cá nhân mà còn tôn trọng quyền tự do cá nhân và giới tính.

Thứ hai, việc thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi là một phần của quy trình hợp pháp trong việc quản lý quan hệ gia đình và nuôi dưỡng. Điều này phản ánh sự quan tâm của pháp luật đối với quan hệ gia đình, đặc biệt là trong trường hợp của quan hệ nuôi dưỡng. Công dân được bảo vệ quyền lợi và tôn trọng về danh tính của bản thân, cũng như quan hệ với gia đình, bất kể là quan hệ ruột thịt hay nuôi dưỡng.

Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định này đều cần tuân thủ theo đúng quy trình và điều kiện cụ thể mà pháp luật quy định. Không phải mọi yêu cầu thay đổi đều được chấp nhận một cách tự do mà cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu cụ thể của pháp luật. Điều này nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc quản lý thông tin cá nhân, đồng thời bảo vệ quyền lợi và tự do hợp pháp của mỗi cá nhân.

Tóm lại, việc quy định phạm vi thay đổi hộ tịch trong Luật Hộ tịch 2014 là một phần quan trọng của hệ thống pháp luật, nhằm đảm bảo tính minh bạch, chính xác và công bằng trong việc quản lý thông tin cá nhân của công dân. Đồng thời, quy định này cũng tôn trọng và bảo vệ quyền lợi và tự do cá nhân trong việc xác định và thay đổi danh tính của mình, cũng như trong quan hệ gia đình và nuôi dưỡng.

3. Quy định về thủ tục đăng ký thay đổi tên đệm trên giấy khai sinh?

Thủ tục đăng ký thay đổi tên đệm trên Giấy khai sinh là một quy trình quan trọng và cần thiết để điều chỉnh thông tin cá nhân của công dân theo quy định của Luật Hộ tịch 2014. Quy định tại Điều 28 của Luật Hộ tịch 2014 cung cấp các hướng dẫn chi tiết về cách thức thực hiện thủ tục này, nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch và công bằng trong việc quản lý hộ tịch.

Đầu tiên, theo quy định tại Điều 28, người yêu cầu đăng ký thay đổi tên đệm trên Giấy khai sinh cần phải nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Quy trình này bắt đầu bằng việc thu thập các thông tin và giấy tờ cần thiết để chứng minh việc thay đổi tên đệm là hợp lệ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Tiếp theo, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ tiến hành kiểm tra và xác minh thông tin. Nếu thấy việc thay đổi tên đệm là có cơ sở và phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch sẽ ghi vào Sổ hộ tịch và ký vào Sổ hộ tịch cùng với người yêu cầu. Đồng thời, thông tin về thay đổi tên đệm cũng sẽ được báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để cập nhật vào trích lục.

Trường hợp thay đổi tên đệm liên quan đến Giấy khai sinh, công chức tư pháp - hộ tịch cũng sẽ ghi nội dung thay đổi vào Giấy khai sinh để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin. Điều này giúp cập nhật thông tin cá nhân của công dân trên các tài liệu quan trọng, đồng thời hỗ trợ cho việc sử dụng các dịch vụ và quyền lợi khác trong xã hội.

Nếu có trường hợp cần phải xác minh thêm thông tin, thời hạn thực hiện thủ tục có thể được kéo dài thêm nhưng không quá 03 ngày làm việc. Điều này nhằm đảm bảo rằng quy trình thực hiện thủ tục là chính xác và đáng tin cậy, đồng thời đảm bảo quyền lợi và tự do hợp pháp của mỗi cá nhân.

Trong trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không được thực hiện tại nơi đăng ký hộ tịch trước đó, quy định của Luật Hộ tịch đòi hỏi sự liên kết và thông tin giữa các cơ quan chức năng. Cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo bằng văn bản, kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đó để được ghi vào Sổ hộ tịch.

Điều này nhằm đảm bảo rằng thông tin về thay đổi hộ tịch của mỗi công dân được cập nhật và đồng bộ trên toàn hệ thống hộ tịch. Việc thông báo bằng văn bản và cung cấp bản sao trích lục hộ tịch giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc ghi nhận thông tin mới. Đồng thời, việc này cũng tôn trọng quyền lợi của công dân và đảm bảo rằng họ có quyền lựa chọn nơi đăng ký thay đổi hộ tịch phù hợp với tình hình cụ thể của mình.

Trong trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đó là một Cơ quan đại diện nước ngoài, quy trình thông báo và cập nhật thông tin cũng phải tuân thủ quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ gửi thông báo bằng văn bản và bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao, từ đó Bộ Ngoại giao sẽ chuyển đến Cơ quan đại diện nước ngoài để ghi vào Sổ hộ tịch. 

Tóm lại, quy định về thủ tục đăng ký thay đổi tên đệm trên Giấy khai sinh theo Luật Hộ tịch 2014 là một phần quan trọng của hệ thống quản lý hộ tịch và thông tin cá nhân của công dân. Quy trình này được thiết lập để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và công bằng trong việc điều chỉnh thông tin cá nhân, đồng thời tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của mỗi cá nhân theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Mẹ đơn thân muốn giấy khai sinh của con có tên cha nên làm thế nào ?

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!