1. Dự án đầu tư nào phải đánh giá tác động môi trường?

Luật Bảo vệ Môi trường 2020, tại Điều 30, quy định về đối tượng chịu trách nhiệm thực hiện đánh giá tác động môi trường như sau:

- Đối tượng phải tiến hành đánh giá tác động môi trường bao gồm:

+ Dự án đầu tư nhóm I theo quy định tại khoản 3 của Điều 28 trong Luật này;

+ Dự án đầu tư nhóm II theo các điểm c, d, đ và e của khoản 4 Điều 28 trong Luật này.

- Những đối tượng được quy định tại khoản 1 của Điều này, thuộc dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công, không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Về việc thực hiện đánh giá tác động môi trường, Điều 31 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 mô tả như sau:

- Đánh giá tác động môi trường do chủ dự án đầu tư thực hiện hoặc thông qua đơn vị tư vấn có đủ điều kiện. Đánh giá tác động môi trường được tiến hành đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

- Kết quả đánh giá tác động môi trường được thể hiện thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Mỗi dự án đầu tư lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Vì vậy, Dự án đầu tư nhóm I và nhóm II phải trải qua đánh giá tác động môi trường do chủ dự án thực hiện hoặc thông qua đơn vị tư vấn có đủ điều kiện thực hiện.

 

2. Phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trong trường hợp có những sự thay đổi nào so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo?

Theo điểm a của khoản 4 Điều 37 trong Luật Bảo vệ Môi trường 2020, quy định về trách nhiệm của chủ dự án đầu tư sau khi có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:

Trong quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện dự án đầu tư, trước khi bắt đầu vận hành, nếu có bất kỳ thay đổi nào so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án đầu tư phải chịu trách nhiệm với các hành động sau đây: Thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư khi có bất kỳ thay đổi nào về quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc các thay đổi khác có thể làm tăng tác động tiêu cực đối với môi trường.

Tham chiếu theo điểm a của khoản 2 Điều 27 Nghị định 08/2022/NĐ-CP về trách nhiệm của chủ dự án đầu tư trong quá trình hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi có văn bản yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung; chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án trước khi vận hành, khi có bất kỳ thay đổi nào so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án đầu tư phải chịu trách nhiệm theo các hành động sau đây, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 37 của Luật Bảo vệ Môi trường, và được chi tiết hóa như sau:

- Nếu có sự thay đổi về quy mô, công suất của dự án đầu tư đến mức yêu cầu thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Trong trường hợp thay đổi công nghệ sản xuất của dự án, gây phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý của các công trình bảo vệ môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Khi có thay đổi về công nghệ xử lý chất thải của dự án có thể tác động xấu đến môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Trong trường hợp thay đổi địa điểm thực hiện dự án, trừ khi dự án đầu tư thuộc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp và việc thay đổi địa điểm làm cho dự án phù hợp với quy hoạch phân khu chức năng, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Khi có thay đổi về vị trí xả trực tiếp nước thải sau xử lý, đưa vào nguồn nước yêu cầu cao hơn về quy chuẩn xả thải hoặc thay đổi nguồn tiếp nhận, gây tăng cường ô nhiễm, sạt lở, sụt lún.

Do đó, cần tổ chức lại báo cáo đánh giá tác động môi trường khi có bất kỳ thay đổi nào sau đây so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

- Tăng quy mô, công suất của dự án đến mức yêu cầu thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Thay đổi công nghệ sản xuất của dự án gây phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý của các công trình bảo vệ môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Thay đổi công nghệ xử lý chất thải của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Thay đổi địa điểm thực hiện dự án, ngoại trừ dự án đầu tư trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, hoặc cụm công nghiệp, mà thay đổi địa điểm làm cho dự án phù hợp với quy hoạch phân khu chức năng của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Thay đổi vị trí xả trực tiếp nước thải sau xử lý vào nguồn nước yêu cầu cao hơn về quy chuẩn xả thải hoặc thay đổi nguồn tiếp nhận, gây tăng cường ô nhiễm, sạt lở, sụt lún.

 

3. Có lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường khi thay đổi quy mô dự án?

Dựa vào quy định tại khoản 4 của Điều 37 trong Luật Bảo vệ Môi trường 2020, được hướng dẫn chi tiết bởi Điều 27 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP về trách nhiệm của chủ dự án đầu tư trong quá trình hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi có văn bản yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung; chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án trước khi vận hành, trong trường hợp có thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án đầu tư phải chịu trách nhiệm theo các hành động sau đây, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 37 của Luật Bảo vệ Môi trường và được chi tiết hóa như sau:

Trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án đầu tư trước khi bắt đầu vận hành, chủ dự án đầu tư có trách nhiệm thực hiện đánh giá tác động môi trường khi có bất kỳ sự thay đổi nào so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ Môi trường và được quy định chi tiết như sau: Tăng quy mô, công suất của dự án đến mức yêu cầu thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

Vì vậy, nếu doanh nghiệp đang trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án mà chưa bắt đầu vận hành chính thức, và trong quá trình này có bất kỳ thay đổi nào về tăng quy mô, công suất gây tác động xấu đến môi trường, doanh nghiệp cần thực hiện đánh giá tác động môi trường lại.

Nếu việc tăng quy mô, công suất không gây tác động xấu đến môi trường, doanh nghiệp không bắt buộc phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, mà chỉ cần thực hiện tự đánh giá và tích hợp thông tin trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (nếu có).

Đối với dự án đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường và đã đi vào vận hành, Luật Bảo vệ Môi trường 2020 không có hướng dẫn cụ thể về việc lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường như quy định trước đây tại Điều 20 của Luật Bảo vệ Môi trường 2014.

Bài viết liên quan: Đánh giá tác động môi trường là gì ? Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!