1. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là gì?

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là một cơ sở pháp luật quan trọng được thiết lập nhằm đảm bảo quyền lợi và khuyến khích sự sáng tạo trong xã hội. Hệ thống này bao gồm nhiều loại bảo hộ như bản quyền, sáng chế, nhãn hiệu, thiết kế công nghiệp và bí mật thương mại, mỗi loại đều nhằm bảo vệ một khía cạnh cụ thể của trí tuệ và sáng tạo.

Bản quyền giúp bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật, văn bản, phần mềm, trong khi sáng chế tập trung vào bảo vệ những phát minh và sáng chế mới. Nhãn hiệu đảm bảo sự nhận biết độc đáo của một sản phẩm hay dịch vụ, trong khi thiết kế công nghiệp bảo vệ hình dáng và ý tưởng thiết kế của sản phẩm công nghiệp. Bí mật thương mại, mặc dù không phải là một loại bảo hộ đăng ký, nhưng cũng đóng vai trò quan trọng bằng cách bảo vệ thông tin kinh doanh quan trọng không được công bố công khai.

Mục tiêu của hệ thống này không chỉ giới hạn trong việc bảo vệ quyền lợi của cá nhân và doanh nghiệp, mà còn là tạo ra môi trường kinh doanh và sáng tạo tích cực. Bằng cách đảm bảo người sở hữu trí tuệ được hưởng quyền độc quyền trong một khoảng thời gian nhất định, hệ thống này khuyến khích đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy sự cạnh tranh và đổi mới trong nền kinh tế và xã hội.

2.  Căn cứ phát sinh quyền sở hữu trí tuệ

Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ thì căn cứ phát sinh quyền là cơ sở pháp luật để xác định sự phát sinh quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng tại từng thời điểm.

2.1. Cơ sở phát sinh và xác lập quyền đối với quyền tác giả

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và khuyến khích sáng tạo. Quyền tác giả, xuất phát từ nguyên tắc "tác phẩm là con của tác giả," được xác lập ngay từ khi tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới một hình thức vật chất cụ thể. Điều này không chỉ áp dụng cho mọi loại tác phẩm, bất kể chất lượng, hình thức, hay ngôn ngữ, mà còn không phụ thuộc vào việc tác phẩm đã được công bố hay chưa, đăng ký hay chưa.

Quyền liên quan, mặt khác, bắt nguồn từ những hoạt động liên quan đến tác phẩm như cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Đặc trưng quan trọng của quyền này là khả năng tồn tại độc lập với quyền tác giả, nhưng vẫn đảm bảo bảo vệ cho những người tham gia vào việc thực hiện tác phẩm.

2.2. Cơ sở phát sinh và xác lập quyền đối với quyền sở hữu công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp bao gồm một loạt các quyền liên quan đến sự sáng tạo và kinh doanh. Đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí và nhãn hiệu, quyền này được xác lập thông qua quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước. Nếu một nhãn hiệu trở nên nổi tiếng, nó có thể được xác định không qua thủ tục đăng ký, mà thông qua việc sử dụng rộng rãi trong thị trường. Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Quyền sở hữu công nghiệp cũng áp dụng đối với tên thương mại, bí mật kinh doanh và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên việc xác lập quyền đối với các đối tượng này không dựa trên thủ tục đăng ký. Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó. Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó. Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập trên cơ sở hoạt động cạnh tranh trong kinh doanh.

2.3. Cơ sở phát sinh và xác lập quyền đối với giống cây trồng

Quyền Đối với Giống Cây Trồng Trong lĩnh vực nông nghiệp và nguồn lực sinh học, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến giống cây trồng là một khía cạnh quan trọng. Quyền này được thiết lập thông qua quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng của cơ quan nhà nước, và nó áp dụng cho những giống cây trồng được công nhận theo quy định của Luật. Bảo vệ này đảm bảo rằng những công dụng đặc biệt và tính độc đáo của giống cây trồng không bị lạc lõng và được duy trì, khuyến khích việc nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp.

3. Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ

Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ thì đối tượng quyền sở hữu trí tuệ bảo hộ như sau:

- Quyền tác giả bao gồm các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, cũng như quyền liên quan như biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình và tín hiệu vệ tinh.

- Quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.

- Quyền đối với giống cây trồng được xác định thông qua quyền đối với vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch. Điều này thể hiện sự đa dạng của quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ nhiều loại sáng tạo và sản phẩm trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống và kinh tế.

Nhà nước cũng đưa ra chính sách để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ như sau:

- Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở bảo đảm hài hoà lợi ích của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ với lợi ích công cộng; không bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh.

- Khuyến khích, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ thông qua hỗ trợ về tài chính, ưu đãi về thuế, tín dụng và hỗ trợ, ưu đãi đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

- Hỗ trợ tài chính cho việc tạo ra, nhận chuyển giao, khai thác quyền sở hữu trí tuệ phục vụ lợi ích công cộng; khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tài trợ cho hoạt động đổi mới sáng tạo và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

- Ưu tiên đầu tư cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng liên quan làm công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và nghiên cứu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

- Huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư nâng cao năng lực hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.”

4. Vậy tài sản mới lên ý tưởng có được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ không?

Bằng những lập luận cũng với quy định của Luật Sở hữu trí tuệ thì pháp luật đặt ra không bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với tài sản mới được lên ý tưởng. Mà bắt buộc phải định hình dưới dạng vật chất nào đó. Vì các tài sản mới được lên ý tưởng không có cơ sở để chứng minh quyền sở hữu. Một ý tưởng phải có khả năng thực hiện và ứng dụng trong thực tế để được bảo hộ. Nếu ý tưởng chỉ là một khái niệm trừu tượng mà không có khả năng triển khai, nó có thể không đáp ứng được các yêu cầu của quyền sở hữu trí tuệ. Đối với quyền sở hữu công nghiệp về sáng chế, nhãn hiệu,... hay bản quyền tác giả đều phải tuân thủ theo nguyên tắc bảo hộ, đáp ứng đủ các điều kiện bảo hộ. Như vậy, một tài sản mới được lên ý tưởng thì không có cơ sở để xem xét về các điều kiện bảo hộ. 

Như vậy, pháp luật cũng đưa ra những quy định pháp luật nhằm để bảo đảm tuyệt đối về quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu tài sản. Do vậy, các tài sản cần phải được hoàn thành và đáp ứng đủ các điều kiện bảo hộ theo quy định của pháp luật. Quý khách hàng sáng tạo về ý tưởng thì nên phát triển thành sản phẩm để được bảo đảm quyền lợi của mình tránh những hành vi xâm phạm không nên có đối với ý tưởng của mình.

Trên đây, Luật Minh Khuê đã giải đáp cho quý khách hàng về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với tài sản mới lên ý tưởng. Nếu quý khách hàng còn có những vướng mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0986.386.648 hoặc gửi thư qua email lienhe@luatminhkhu.vn để được hỗ trợ giải đáp.