1. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Theo quy định của Điều 1 Nghị định 155/2016/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 55/2021/NĐ-CP), có các vi phạm hành chính sau đây trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:

- Hành vi vi phạm các quy định về kế hoạch bảo vệ môi trường và đánh giá tác động môi trường.

- Hành vi gây ô nhiễm môi trường.

- Hành vi vi phạm các quy định về quản lý chất thải.

- Hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ (gọi chung là cơ sở), và khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung (gọi chung là khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung).

- Hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, chế phẩm sinh học; nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; hoạt động lễ hội, du lịch và khai thác khoáng sản.

- Hành vi vi phạm các quy định về thực hiện phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường.

- Hành vi vi phạm hành chính về đa dạng sinh học, bao gồm bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên; bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật và tài nguyên di truyền.

- Hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính và các hành vi vi phạm quy định khác về bảo vệ môi trường được quy định cụ thể tại Chương II của Nghị định này.

Tóm lại, theo quy định trên, có tổng cộng 08 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 

2. Những hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, cá nhân và tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có thể phải chịu các hình phạt sau đây:

- Cảnh cáo.

- Phạt tiền, với mức tối đa là 01 tỷ đồng đối với cá nhân và 02 tỷ đồng đối với tổ chức.

Ngoài ra, tùy thuộc vào tính chất của hành vi vi phạm, cá nhân và tổ chức còn có thể bị áp dụng các biện pháp xử phạt bổ sung như:

- Tước quyền sử dụng có thời hạn đối với giấy phép môi trường, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, giấy phép tiếp cận nguồn gen; giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; quyết định công nhận phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh vật biến đổi gen; quyết định công nhận cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; đình chỉ hoạt động có thời hạn.

- Tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm; tịch thu sản phẩm có giá trị sau khi tiêu hủy và xử lý theo quy định pháp luật.

- Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng giấy phép môi trường có thời hạn đối với cơ sở hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ công được Nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng/đấu thầu.

Cá nhân và tổ chức vi phạm cũng có thể chịu một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả như:

- Buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của môi trường.

- Buộc phá dỡ công trình, thiết bị vi phạm để ngăn chất thải không qua xử lý ra môi trường; buộc phải xử lý chất thải theo quy chuẩn kỹ thuật.

- Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường; giảm tiếng ồn và rung động đạt quy chuẩn kỹ thuật.

- Buộc tái xuất máy móc, thiết bị, phương tiện, nguyên liệu, nhiên liệu nhập khẩu vi phạm; buộc tái xuất loài ngoại lai xâm hại nhập khẩu trái phép.

- Buộc tiêu hủy máy móc, thiết bị, phương tiện, nguyên liệu, nhiên liệu nhập khẩu vi phạm; buộc tiêu hủy loài ngoại lai xâm hại; tiêu hủy sinh vật biến đổi gen chưa được cấp giấy phép khảo nghiệm hoặc giấy chứng nhận an toàn sinh học.

 

3. Công an có quyền xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường hay không?

 

(1) Quyền xử phạt của chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ

Dựa trên quy định tại Điều 57 Nghị định 45/2022/NĐ-CP, về quyền xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ, chiến sĩ có thể thực hiện các biện pháp xử phạt như sau:

- Cảnh cáo.

- Phạt tiền, với mức tối đa là 500.000 đồng.

Do đó, theo quy định này, Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, như quy định trên.

(2) Quyền xử phạt của Trưởng trạm, Đội trưởng của Chiến sĩ Công an nhân dân

Đối với quyền xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Trưởng trạm và Đội trưởng của Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ, chiến sĩ này có thể thực hiện các biện pháp xử phạt theo quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 57 Nghị định 45/2022/NĐ-CP, bao gồm:

- Cảnh cáo.

- Phạt tiền, với mức tối đa là 1.500.000 đồng.

Điều này áp dụng cho Trưởng trạm và Đội trưởng theo quy định tại khoản 1 của Điều 57 Nghị định 45/2022/NĐ-CP.

(3) Quyền xử phạt của trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an

Theo khoản 3 của Điều 57 trong Nghị định 45/2022/NĐ-CP, quy định về quyền xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trưởng trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế được chi tiết như sau:

Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trưởng trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế có thể thực hiện các biện pháp xử phạt như sau:

- Cảnh cáo.

- Phạt tiền, với mức tối đa là 2.500.000 đồng.

- Tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 5.000.000 đồng.

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, theo quy định tại điểm a, c và đ của khoản 3 Điều 4 trong Nghị định này.

(4) Quyền xử phạt của trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh

Đối với quyền xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Trưởng Công an cấp huyện và Trưởng phòng Công an cấp tỉnh, bao gồm Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh đang thi hành công vụ, quy định tại khoản 4 Điều 57 Nghị định 45/2022/NĐ-CP được mô tả chi tiết như sau:

Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh, bao gồm Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh đang thi hành công vụ có quyền thực hiện các biện pháp xử phạt như sau:

- Cảnh cáo.

- Phạt tiền, với mức tối đa là 25.000.000 đồng.

- Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

- Tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng.

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, theo quy định tại các điểm a, c, đ, h, i, k, l, m, n và o của khoản 3 Điều 4 trong Nghị định này.

(5) Quyền xử phạt của giám đốc Công an cấp tỉnh

Theo quy định tại khoản 5 của Điều 57 trong Nghị định 45/2022/NĐ-CP về quyền xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của giám đốc Công an cấp tỉnh, chi tiết như sau:

Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền thực hiện các biện pháp xử phạt như sau:

- Cảnh cáo.

- Phạt tiền, với mức tối đa là 100.000.000 đồng.

- Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

- Tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm hành chính.

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, theo quy định tại các điểm a, c, đ, g, h, i, k, l, m, n và o của khoản 3 Điều 4 trong Nghị định này.

(6) Quyền xử phạt của Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường

Theo quy định tại khoản 6 của Điều 57 trong Nghị định 45/2022/NĐ-CP về quyền xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đang thi hành công vụ, chi tiết được mô tả như sau:

Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đang thi hành công vụ có quyền thực hiện các biện pháp xử phạt như sau:

- Cảnh cáo.

- Phạt tiền, với mức tối đa là 1.000.000.000 đồng.

- Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

- Tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm hành chính.

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, theo quy định tại các điểm a, c, đ, g, h, i, k, l, m, n và o của khoản 3 Điều 4 trong Nghị định này.

Bài viết liên quan: Quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường mới nhất năm 2023

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Công an có quyền xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn về pháp luật của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi!