1. Tiểu chuẩn của nhân sự tham gia ban chấp hành và ủy ban kiểm tra đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028?

Dựa trên hướng dẫn chi tiết tại tiểu mục 1 Mục 2 của Hướng dẫn 56/HD-TLĐ năm 2022, việc xác định tiêu chuẩn và điều kiện cho nhân sự tham gia vào ban chấp hành và ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp trong nhiệm kỳ 2023-2028 không chỉ đơn thuần là một quy trình công bằng, mà còn là bước quan trọng để đảm bảo sự chắc chắn và hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn. Dưới đây là diễn giải chi tiết về các quy định quan trọng và nguyên tắc căn cứ mà các đơn vị cần tuân thủ:

- Tôn trọng chủ trương cán bộ Đảng và điều hành công đoàn: Lựa chọn và giới thiệu nhân sự phải tập trung vào việc thực hiện chính xác các hướng dẫn của Đảng và Nghị quyết 03-NQ/BCH về công tác cán bộ công đoàn trong bối cảnh mới. Điều này bao gồm việc tôn trọng và áp dụng nguyên tắc tập trung dân chủ, công bằng, minh bạch.

- Sàng lọc kỹ lưỡng và loại bỏ những người không phù hợp:

+ Tiến hành sàng lọc mạnh mẽ, không chấp nhận vào ban chấp hành những người không giữ vững phẩm chất chính trị, năng lực và uy tín.

+ Người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống không nên được chấp nhận.

+ Loại trừ những người vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, có quan hệ lợi ích cá nhân (quan liêu, cửa quyền) và không có sự gắn bó mật thiết với nhân dân, đoàn viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Áp dụng tiêu chuẩn cụ thể: Tuân thủ tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo và quản lý công đoàn theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Các tiêu chí này không chỉ là hướng dẫn chung mà còn là nền tảng để đánh giá và lựa chọn nhân sự phù hợp cho các vị trí quan trọng.

- Tùy theo địa phương và đặc điểm cụ thể:

+ Công đoàn các cấp cần linh hoạt áp dụng tiêu chuẩn trên vào đề án nhân sự, điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương và đơn vị cụ thể.

+ Sự cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ dựa trên nguyên tắc linh hoạt giúp địa phương và đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới và chuẩn bị cho những thách thức trong tương lai.

Như vậy, việc tuân thủ và thực hiện chặt chẽ các quy định này không chỉ là việc làm bắt buộc, mà còn là sự cam kết của các tổ chức công đoàn với nguyên tắc minh bạch, công bằng và chất lượng trong lựa chọn lãnh đạo. Điều này không chỉ giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực và sôi nổi, mà còn là bước quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng lao động và xã hội nói chung.

 

2. Quy định về độ tuổi nhân sự tham gia ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp

Căn cứ vào tiểu mục 2 của Mục 2 trong Hướng dẫn 56/HD-TLĐ năm 2022, quy định về độ tuổi của nhân sự tham gia ban chấp hành và ủy ban kiểm tra của công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028 được trình bày như sau:

- Tuổi tham gia Ban chấp hành và Ủy ban kiểm tra: Quy định về độ tuổi tham gia ban chấp hành và ủy ban kiểm tra công đoàn được xác định dưới sự tuân theo của Đảng và pháp luật Nhà nước. Cụ thể:

+ Độ tuổi lần đầu tham gia ban chấp hành và ủy ban kiểm tra phải ít nhất bằng một nhiệm kỳ, tương đương 60 tháng.

+ Độ tuổi tái cử phải ít nhất từ một nửa nhiệm kỳ, tương đương 30 tháng, tại thời điểm tổ chức đại hội công đoàn, theo Kế hoạch số 179/KH-TLĐ, ngày 03/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

- Để xác định độ tuổi của cán bộ ứng cử lần đầu, phải tính: Tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ về tuổi bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử trừ Tuổi của cán bộ tại thời điểm đại hội công đoàn cùng cấp.

Tuổi cán bộ ứng cử lần đầu phải còn ít nhất đủ một nhiệm kỳ công tác, tức là 60 tháng.

- Để xác định độ tuổi của cán bộ tái cử nhiệm kỳ tới, phải tính: "Tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP và Kết luận 08-KL/TW về tuổi bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử" trừ đi "Tuổi của cán bộ tại thời điểm đại hội công đoàn cùng cấp" theo Kế hoạch 179/KH-TLĐ, ngày 03/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Tuổi cán bộ tái cử nhiệm kỳ tới phải còn ít nhất 30 tháng.

Những quy định này giúp đảm bảo tính cân đối và chất lượng trong việc tham gia và tái cử cho các vị trí quan trọng trong công đoàn, đồng thời tuân theo quy định của Đảng và Nhà nước. Có một số tình huống đặc thù trong quy định độ tuổi tham gia và tái cử cho các ủy viên ban chấp hành công đoàn, và chúng được diễn đạt như sau:

- Đối với nhân sự cơ cấu tại các cơ quan, đơn vị, và doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (nếu có) - quyết định về độ tuổi tham gia ban chấp hành do cấp có thẩm quyền xác định. Tuy nhiên, tuổi tối đa cho phép khi ứng cử lần đầu không quá 70 tuổi đối với nam và 65 tuổi đối với nữ. Điều này đảm bảo tính cân đối và sự trẻ trung trong quản lý công đoàn.

- Chủ tịch và phó chủ tịch công đoàn chuyên trách tại các tập đoàn, tổng công ty, tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại nhà nước, chủ tịch công đoàn chuyên trách trong cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, và đơn vị sự nghiệp ở Trung ương, nếu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe, và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) trở lên, và được cấp ủy cùng cấp đồng ý, có thể xem xét tiếp tục tái cử cho ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. Điều này đánh giá sự năng động và kinh nghiệm của lãnh đạo chuyên trách.

- Đối với ủy viên ban chấp hành của Công đoàn Công an nhân dân và Ban Công đoàn Quốc phòng, độ tuổi tham gia và tái cử sẽ tuân theo quy định của ngành chuyên môn cụ thể.

Những điều này giúp xử lý các trường hợp đặc biệt một cách cân nhắc và linh hoạt trong quy định về độ tuổi tham gia và tái cử cho các vị trí quan trọng trong công đoàn, đồng thời đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong quá trình quản lý và lãnh đạo.

 

3. Cơ cấu số lượng ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ kiểm tra đại hội công đoàn các cấp như thế nào? 

Dựa trên hướng dẫn chi tiết tại tiểu mục 3 Mục 2 của Hướng dẫn 56/HD-TLĐ năm 2022, quy định về cơ cấu và số lượng các vị trí quan trọng trong ban chấp hành, ban thường vụ, cũng như ủy viên của ủy ban kiểm tra đóng vai trò quan trọng trong việc định hình sức mạnh và hiệu quả của công đoàn.

Cơ cấu ban chấp hành: 

- Ban chấp hành các cấp cần thiết lập cơ cấu đại diện đầy đủ và đa dạng, phản ánh các lĩnh vực và địa bàn của công đoàn. Điều này giúp đáp ứng đầy đủ yêu cầu xây dựng phong trào công nhân và công đoàn trong thời gian tới.

- Khuyến khích tham gia và đa dạng hóa lãnh đạo: Kích thích sự tham gia tích cực của đoàn viên bằng cách đảm bảo rằng trong ban chấp hành các cấp có đủ độ tuổi đa dạng. Đối với các cấp tỉnh, ngành trung ương và tương đương:

+ Dưới 40 tuổi: Mục tiêu là có ít nhất 10% thành viên.

+ Từ 40 đến 50 tuổi: Mục tiêu là từ 40% đến 50% thành viên, nhằm bảo đảm sự kế thừa và phát triển.

+ Đảm bảo ít nhất 30% thành viên là phụ nữ.

- Tiểu ban nhân sự cần chú trọng vào việc chuẩn bị và trình bày cho ban thường vụ, ban chấp hành các cấp cơ cấu cụ thể. Tuy nhiên, không nên giảm tiêu chuẩn và điều kiện chỉ vì nhu cầu cơ cấu. Mục tiêu là có một ban chấp hành chất lượng, không nhất thiết phải có người đại diện từ tất cả các địa phương, ban, ngành.

- Các công đoàn cấp tỉnh, ngành trung ương và tương đương nên tối ưu hóa cơ cấu tham mưu và hỗ trợ bằng cách hợp nhất một số ban ghép. Điều này đảm bảo sự đa dạng về các lĩnh vực quan trọng như tài chính, quyền lợi phụ nữ, tổ chức, và kiểm tra.

​- Nếu nơi nào chưa có đủ nhân sự theo cấu trúc, tiến hành bầu cử với số lượng ít hơn, nhưng không quá 10% tổng số ban chấp hành. Ví dụ, nếu số lượng được phê duyệt là 31 ủy viên, có thể bầu ít nhất 28 người, và 03 người có thể được bổ sung trong nhiệm kỳ để đáp ứng tiêu chuẩn và cơ cấu định sẵn.

Những biện pháp này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho sự đa dạng và minh bạch trong lãnh đạo công đoàn mà còn đảm bảo sự linh hoạt và sự hỗ trợ đầy đủ từ các lĩnh vực khác nhau, giúp công đoàn thích ứng và phát triển trong bối cảnh đa dạng và biến động của xã hội ngày nay.

Số lượng: 

Về quy định về số lượng ủy viên và các vị trí quan trọng trong công đoàn cụ thể như sau:

- Các cấp công đoàn cần xem xét kỹ càng về đặc điểm và nhiệm vụ cụ thể của họ để quyết định số lượng ủy viên ban chấp hành và ủy ban kiểm tra. Điều này giúp nâng cao chất lượng chuẩn bị nhân sự và đồng thời khuyến khích việc giảm số lượng ủy viên ban chấp hành so với nhiệm kỳ trước đây. Đây là một bước quan trọng để đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong quản lý công đoàn.

- Số lượng phó chủ tịch của liên đoàn lao động tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương cần được quyết định bởi cấp ủy địa phương sau khi tham khảo ý kiến và thống nhất với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn. Điều này đảm bảo tính địa phương và hiệu quả trong quản lý.

- Đối với phó chủ tịch công đoàn ngành trung ương và tương đương, quyết định số lượng phải được Đảng đoàn Tổng Liên đoàn thảo luận và thống nhất sau khi thảo luận với ban cán sự đảng, đảng ủy tập đoàn, đảm bảo tuân theo nguyên tắc nhất định. Số lượng nêu rõ: từ 02 đến 03 người đối với công đoàn ngành trung ương và tương đương, và 02 người đối với công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

- Số lượng phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn cấp tỉnh, ngành trung ương và tương đương được quy định là 01 người. Riêng Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được cơ cấu tối đa 02 phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Điều này đảm bảo tính chặt chẽ và hiệu quả trong việc giám sát và kiểm tra hoạt động của công đoàn.

Những quy định này giúp đảm bảo tính cân nhắc và hiệu quả trong việc quản lý công đoàn và ủy ban kiểm tra, đồng thời thúc đẩy sự linh hoạt và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng cấp công đoàn.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Mẫu nghị quyết của đại hội công đoàn mới nhất 

Nếu quý khách đang đối diện với bất kỳ tình huống pháp lý nào hoặc cần sự giúp đỡ, hãy dễ dàng liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến bằng cách gọi hotline: 1900.6162. Hoặc nếu quý khách ưa thích gửi yêu cầu chi tiết qua email, vui lòng chấp nhận liên hệ qua địa chỉ: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết đáp ứng nhanh chóng và chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi thắc mắc và vấn đề liên quan đến pháp lý.