1. Trước khi đăng ký nội quy lao động Công ty có cần tham gia công đoàn?

Theo quy định tại Điều 118 và Điều 119 của Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động được yêu cầu ban hành và đăng ký nội quy lao động.

Cụ thể, tại điều 118 quy định về nội quy lao động. Theo đó:

- Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản.

- Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

+ Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

+ Trật tự tại nơi làm việc;

+ An toàn, vệ sinh lao động;

+ Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

+ Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

+ Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động;

+ Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động;

+ Trách nhiệm vật chất;

+ Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.

- Trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

- Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

- Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Bên cạnh đó, tại điều 119 quy định về đăng ký nội quy lao động cũng đã có những quy định cụ thể, chi tiết về vấn đề này:

- Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội dung nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

- Người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động theo quy định tại Điều này.

Theo Luật Công đoàn 2012, cụ thể là khoản 1 của Điều 6, quy định về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của công đoàn như sau:

- Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Theo quy định trên, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh trong thời hạn 10 ngày, tính từ ngày ban hành nội quy.

Tuy nhiên, việc tổ chức công đoàn là hoàn toàn tự nguyện, không bắt buộc phải thành lập công đoàn trước khi đăng ký nội quy lao động. Điều này có nghĩa là người sử dụng lao động có quyền tự quyết định việc thành lập công đoàn hay không, mà không gắn liền với việc đăng ký nội quy lao động.

Tuy vậy, việc thành lập và hoạt động công đoàn mang lại nhiều lợi ích cho cả người sử dụng lao động và người lao động. Công đoàn đại diện cho quyền lợi và lợi ích của người lao động, bảo vệ và nâng cao điều kiện làm việc, thu nhập, và các quyền khác của người lao động.

Công đoàn cũng đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo sự cân bằng và ổn định trong quan hệ lao động. Đối với người sử dụng lao động, việc thành lập công đoàn có thể tạo ra một môi trường làm việc tốt hơn, thúc đẩy sự hài lòng và cam kết của nhân viên. Đồng thời, công đoàn cũng có thể đóng vai trò trung gian trong giải quyết tranh chấp lao động và đàm phán hợp đồng lao động.

Việc tổ chức công đoàn không chỉ có lợi ích cho người lao động mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Công đoàn có thể tham gia vào việc đề xuất chính sách kinh tế, xã hội và lao động, đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người lao động được bảo vệ và đáp ứng.

Trên cơ sở đó, mặc dù việc thành lập công đoàn không bắt buộc trước khi đăng ký nội quy lao động, nhưng việc tổ chức công đoàn mang lại nhiều lợi ích cho cả người sử dụng lao động và người lao động. Nó tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng một môi trường lao động công bằng, đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người lao động, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

 

2. Hồ sơ đăng ký nội quy lao động gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 120 của Bộ Luật Lao động 2019, hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm một số tài liệu quan trọng.

- Đầu tiên là văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động, trong đó người sử dụng lao động trình bày yêu cầu và mục đích của việc đăng ký nội quy. Văn bản này thường chứa thông tin về tổ chức, quyền lợi và trách nhiệm của nhân viên, quy định về đạo đức lao động, kỷ luật, an toàn lao động và các quy tắc khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động.

- Thứ hai, trong hồ sơ đăng ký nội quy lao động phải có bản sao của nội quy lao động. Nội quy này là tài liệu quan trọng định rõ các quy định, quy tắc và quyền lợi của người lao động trong tổ chức. Nội quy lao động thường bao gồm các điều khoản về giờ làm việc, nghỉ ngơi, lương bổng, bảo hiểm, các quy định về kỷ luật lao động và các quy tắc tương tự.

- Thứ ba, hồ sơ đăng ký nội quy lao động cần chứa văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Điều này ám chỉ rằng người lao động có quyền góp ý, đề xuất hoặc phản đối các nội dung trong nội quy lao động. Văn bản góp ý này thể hiện quyền tham gia của người lao động trong quá trình xây dựng nội quy lao động và đảm bảo quyền lợi của họ được đảm bảo.

- Cuối cùng, hồ sơ đăng ký cần bao gồm các văn bản khác của người sử dụng lao động liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có). Điều này đảm bảo rằng người lao động được thông báo và hiểu rõ về các quy định, quy tắc và phương thức xử lý vi phạm trong quá trình làm việc.

Tổng quan, hồ sơ đăng ký nội quy lao động là một bộ tài liệu đa dạng và quan trọng, bao gồm văn bản đề nghị, nội quy lao động, văn bản góp ý và các văn bản liên quan khác. Việc chuẩn bị và đăng ký hồ sơ này là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng và thực thi nội quy lao động, đồng thời đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của cả người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện đúng quy định.

 

3. Nội quy lao động sẽ có hiệu lực sau bao nhiêu lâu?

Theo quy định tại Điều 121 của Bộ luật Lao động năm 2019, hiệu lực của nội quy lao động được xác định như sau: sau khi đã đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động và sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và chấp nhận hồ sơ này.

Trong trường hợp người sử dụng lao động chỉ sử dụng dưới 10 người lao động, việc ban hành nội quy lao động có thể được thực hiện bằng văn bản. Tuy nhiên, trong trường hợp này, quyết định về hiệu lực của nội quy lao động do chính người sử dụng lao động quyết định trong nội quy đó. Điều này có nghĩa là người sử dụng lao động sẽ tự mình xác định thời điểm nội quy lao động có hiệu lực.

Theo quy định, nội quy lao động của công ty bạn sẽ có hiệu lực sau một thời gian đặt trước là 15 ngày. Điều này có nghĩa là sau khi cơ quan quản lý lao động cấp tỉnh đã nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động từ công ty và thẩm định hồ sơ này, thì sau 15 ngày kể từ ngày đó, nội quy lao động sẽ có hiệu lực.

Tuy nhiên, có một ngoại lệ đối với trường hợp nội quy lao động có quy định trái với pháp luật. Trong trường hợp này, dù đã đủ thời gian 15 ngày, nội quy lao động sẽ không có hiệu lực. Điều này đảm bảo rằng nội quy lao động phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và không được chứa đựng những quy định trái với quyền và lợi ích của người lao động.

Việc đặt một thời hạn 15 ngày cho hiệu lực của nội quy lao động nhằm tạo điều kiện cho cơ quan quản lý lao động có đủ thời gian để xem xét và thẩm định hồ sơ đăng ký nội quy lao động của công ty. Đồng thời, thời gian này cũng cho phép công ty thông báo và chuẩn bị cho nhân viên về nội quy lao động mới.

Quy định này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật trong việc ban hành nội quy lao động. Nội quy lao động không được chứa đựng những quy định trái với quyền và lợi ích của người lao động, và sẽ không có hiệu lực nếu vi phạm quy định đó. Điều này bảo vệ quyền lợi của người lao động và đảm bảo môi trường làm việc công bằng và hợp pháp trong công ty.

Trong quá trình thực hiện nội quy lao động, công ty cần chú trọng đảm bảo sự công bằng và tuân thủ quy định pháp luật. Nội quy lao động phải được công bố rõ ràng và thông qua cho tất cả nhân viên để họ có thể hiểu và tuân thủ. Ngoài ra, công ty cần có quy trình giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm nội quy một cách công bằng và minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả công ty và nhân viên.

>> Xem thêm: Có bặt buộc doanh nghiệp thành lập Công đoàn không? Người lao động có bắt buộc tham gia công đoàn không?

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê, hy vọng bài viết đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn đọc. Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến bài viết, hay có nhu cầu được tư vấn pháp luật, xin vui lòng liên hệ hotline 1900.6162 hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn.