CÔNG ĐOÀN .......................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     ----------------------------

 

 

                                                                 ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

     Kính gửi:

 

- Ban chấp hành Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

- Ban chấp hành Công đoàn Khoa /Ban.............

Tên tôi là: ................................................................................................. Nam/nữ

Sinh ngày: ....../......./............. Dân tộc ......................... Tôn giáo ............................. 

Trình độ đào tạo: ....................................................................................................

Hiện đang công tác tại: ...........................................................................................

Tôi được tiếp nhận về khoa/phòng theo Hợp đồng (Quyết định) số:......./.........., ngày ....... tháng....năm ..............; của ......................................

Sau khi tìm hiểu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi nhận thấy Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, tầng lớp tri thức và những người lao động trong các thành phần kinh tế, các đơn vị sự nghiệp, cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ và giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa; xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Vì vậy, tôi hoàn toàn tán thành điều lệ Công đoàn Việt Nam và tự nguyện làm đơn này kính mong BCH Công đoàn trường và BCH Công đoàn khoa /ban............... cho phép tôi được gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tôi xin hứa sau khi được kết nạp, tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đoàn viên Công đoàn và đóng công đoàn phí đầy đủ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

>> Xem thêm:  Tỷ lệ phân phối kinh phí công đoàn theo quy định mới năm 2020 ?

 

.........., ngày...tháng....năm...

Ý kiến xác nhận của BCH Công đoàn bộ phận

                             CHỦ TỊCH

                         (Ký ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký ghi rõ họ tên)

 

>> Xem thêm:  Bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài