Công ty hỗ tương (MUTUAL COMPANY) là ngân hàng tiết kiệm phi cổ phiếu, công ty bảo hiểm hoặc các hiệp hội tiết kiệm và cho vay. Thuật ngữ này cũng được sử dụng đề cập đến những công ty đầu tư dạng mở, còn được biết đến như các quỹ hỗ tương. Trong một công ty hỗ tương thì lợi nhuận sau khi trừ chi phí kinh doanh, được dành cho lợi ích của người ký gửi của một định chế tài chính, và những người nắm giữ chính sách của một công ty bảo hiểm hỗ tương hoặc được giữ như số dự trữ thặng dư để duy trì khả năng thanh khoản.