Do đó, pháp luật quy định Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên hợp danh là cơ quan quyết định tất cả các hoạt động quản lý, kinh doanh của công ty. Các thành viên hợp danh đều có quyền đại diện theo pháp luật.   

Trong quá trình hoạt động, các thành viên hợp danh phân công đảm nhiệm việc quản lý công ty và cử một trong số các thành viên hợp danh làm Giám đốc. Giám đốc làm nhiệm vụ phân công, điều hoà và phối hợp công việc của các thành viên hợp danh và điều hành công việc trong nội bộ công ty.

Việc biểu quyết trong Hội đồng thành viên của công ty hợp danh được tiến hành theo nguyên tắc đa số phiếu. Tuy nhiên, khi quyết định các vấn đề sau đây thì phải được thông qua theo nguyên tắc nhất trí, tức là được tất cả các thành viên hợp danh chấp thuận:

-       Cử Giám đốc công ty;

-       Tiếp nhận thành viên mới;

-       Khai trừ thành viên hợp danh;

-       Bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty;

-       Tổ chức lại, giải thể công ty;

-       Hợp đồng giữa công ty với thành viên hợp danh hoặc với những người liên quan của thành viên đó.

Số phiếu biểu quyết của thành viên hợp danh không tỷ lệ với số vốn góp. Khi biểu quyết, mỗi thành viên hợp danh chỉ có một phiếu biểu quyết.

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ
----------------------------- 

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn thành lập tập đoàn kinh tế;

2. Tư vấn thành lập công ty chứng khoán;

3. Tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể;

4. Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp;

5.  Dịch vụ giữ tên trước cho doanh nghiệp;

6. Tư vấn thành lập Công ty cổ phần tại Hà Nội;