Cứu nạn (Recue) là hoạt động nhằm sơ tán nạn nhân và chăm sóc y tế ban đầu hoặc đáp ứng các nhu cầu khác trước khi đưa họ đến nơi an toàn.