1. Quy định pháp luật về điều kiện chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP về chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp: Người lao động đã nhận ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định và có nhu cầu chuyển đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác để tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp phải thực hiện các điều kiện sau:

- Đã nhận ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định: Người lao động cần đã nhận ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Điều này có nghĩa là họ đã được cấp trợ cấp thất nghiệp ít nhất một tháng tại địa phương hiện tại. Việc này giúp đảm bảo rằng người lao động đã có thời gian để tìm kiếm việc làm mới hoặc sắp xếp lại tình hình công việc trước khi quyết định chuyển đổi địa điểm nhận trợ cấp thất nghiệp. Đồng thời, việc nhận ít nhất một tháng trợ cấp thất nghiệp cũng là điều kiện để đảm bảo tính hợp lệ và đáp ứng các quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp.

- Có nhu cầu chuyển đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác để tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp: Người lao động phải có nhu cầu thực sự muốn chuyển đến tỉnh, thành phố khác để tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp. Điều này có thể là do họ có cơ hội việc làm tốt hơn ở nơi mới, hoặc có nguyện vọng sinh sống và làm việc tại đó. Việc này đảm bảo rằng người lao động chuyển đến nơi mới với mục đích hợp lý và sẵn lòng tiếp tục tìm kiếm cơ hội việc làm hoặc ổn định cuộc sống của mình một cách tích cực.

Như vậy, để được chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần tuân thủ các điều kiện trên và thực hiện việc đề nghị chuyển theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định, sau đó gửi đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

2. Thủ tục chuyển nơi đến hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp: Thành phần hồ sơ cho thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của người lao động, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động muốn chuyển đến theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Hồ sơ này bao gồm: Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động; Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp; Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có); Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng (nếu có); Các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp: Việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, bổ sung bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

+ Bước 1: Người lao động chuẩn bị hồ sơ theo quy định và gửi đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

+ Bước 2: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của người lao động, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động muốn chuyển đến.

+ Bước 3: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đi phải gửi thông báo về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để dừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp.

+ Bước 4: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp do người lao động chuyển đến, trung tâm dịch vụ việc làm phải gửi văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi chuyển đến để tiếp tục chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động kèm theo bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

+ Bước 5: Trường hợp người lao động đã nhận hồ sơ nhưng chưa nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến và không có nhu cầu chuyển nữa, người lao động phải nộp lại giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đi. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận lại giấy giới thiệu, trung tâm dịch vụ việc làm gửi văn bản đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để tiếp tục chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động.

+ Bước 6: Tổ chức bảo hiểm xã hội nơi người lao động chuyển đến thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Thông báo về việc tìm kiếm việc làm của người lao động trong thời gian chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

3. Quy trình chuyển nơi đi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bước 1: Người lao động đã nhận ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định và có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải thực hiện làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cần được nộp tại cơ quan quản lý lao động địa phương hoặc trung tâm dịch vụ việc làm. Trước khi nộp đơn, người lao động cần đảm bảo rằng họ đã cung cấp đầy đủ thông tin về nhu cầu chuyển đến địa phương mới và thông tin liên quan đến trợ cấp thất nghiệp của mình. Sau khi nộp đơn, người lao động cần chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét và xử lý đơn.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động: Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ cung cấp hồ sơ cần thiết để chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Hồ sơ này bao gồm các biểu mẫu và tài liệu liên quan đến quá trình chuyển đổi. Trung tâm dịch vụ việc làm ở địa phương mới sẽ nhận được giấy giới thiệu từ trung tâm dịch vụ việc làm ở địa phương cũ. Người lao động cần trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội đang chi trả trợ cấp thất nghiệp tại địa phương cũ. Việc này giúp chuẩn bị cho việc chuyển đổi nơi nhận trợ cấp thất nghiệp sang địa phương mới một cách thuận tiện và đảm bảo.

Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động: Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ gửi thông báo chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh. Thông báo này bao gồm thông tin về việc người lao động đã chuyển đến địa phương mới và yêu cầu dừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp tại địa phương cũ. Sau khi nhận thông báo, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh sẽ tiến hành dừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp tại địa phương cũ của người lao động. Quy trình này đảm bảo rằng việc chuyển đổi nơi nhận trợ cấp thất nghiệp diễn ra một cách thông suốt và đảm bảo, đồng thời giữ cho các bên liên quan được thông tin và xử lý đúng thời hạn. 

 

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Điều kiện và cách tính tiền trợ cấp thất nghiệp theo quy định?. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!