1. Sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ liên kết đầu tư có các đặc điểm thế nào?

Đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ liên kết đầu tư theo quy định tại Điều 101 của Nghị định 46/2023/NĐ-CP có những đặc điểm cụ thể như sau:

- Tách bạch quyền lợi: Quyền lợi hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư được chia rõ ràng giữa quyền lợi bảo hiểm rủi ro và quyền lợi đầu tư. Điều này mang lại sự minh bạch và công bằng cho cả bên mua bảo hiểm và bên cung cấp dịch vụ.

- Lựa chọn linh hoạt: Bên mua bảo hiểm không chỉ được đơn thuần là người tham gia quyền lợi đầu tư, mà còn có khả năng linh hoạt trong việc lựa chọn tham gia quyền lợi bảo hiểm rủi ro. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng theo dõi và quản lý tốt nhất cho nhu cầu cá nhân của họ.

- Quản lý phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm: Bên mua bảo hiểm được đặc quyền linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và mức bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Điều này tạo ra một môi trường tích cực, nơi khách hàng có thể điều chỉnh các yếu tố này để phản ánh chính xác hơn tình hình tài chính và mức độ rủi ro của họ.

- Cơ cấu phí bảo hiểm được tổ chức một cách rõ ràng và chi tiết, đặc biệt là trong việc tách bạch giữa phí đem đi đầu tư và phí ban đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 99 Nghị định 46/2023/NĐ-CP. Dưới đây là mô tả chi tiết về các khoản phí tính cho bên mua bảo hiểm:

Phí ban đầu không chỉ đơn thuần là khoản chi phí, mà còn là nguồn tài trợ quan trọng, được thiết kế để đối mặt với các chi phí liên quan đến việc khai thác hợp đồng bảo hiểm và chi phí vốn của doanh nghiệp bảo hiểm. Phí ban đầu sẽ được khấu trừ dựa trên một tỷ lệ phần trăm (%) từ tổng số phí bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đóng. Sau khi đã khấu trừ phần phí ban đầu, khoản phí còn lại được coi là phí đem đi đầu tư. Phần phí đem đi đầu tư sau đó sẽ được phân bổ vào quỹ liên kết đầu tư (đối với hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư) hoặc quỹ hưu trí tự nguyện (đối với hợp đồng bảo hiểm hưu trí). Thời hạn phân bổ không vượt quá 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp bảo hiểm nhận được phí bảo hiểm, tạo điều kiện thuận lợi cho sự linh hoạt và hiệu quả trong quản lý tài chính và đầu tư của bên mua bảo hiểm.

- Bên mua bảo hiểm không chỉ được hưởng trọn vẹn kết quả đầu tư từ phần phí đem đi đầu tư, mà còn đặc biệt được áp dụng các quy định khấu trừ vô cùng minh bạch và công bằng tại các điểm b, c, và d, khoản 1 Điều 99 Nghị định 46/2023/NĐ-CP. Dưới đây là sự chi tiết về các khoản phí áp dụng cho bên mua bảo hiểm:

+ Phí quản lý hợp đồng: Phí quản lý hợp đồng được thiết kế để bù đắp chi phí liên quan đến duy trì hợp đồng bảo hiểm và cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng cho bên mua bảo hiểm. Phí quản lý hợp đồng được khấu trừ trực tiếp từ giá trị tài khoản của bên mua bảo hiểm, tạo điều kiện thuận lợi cho sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý hợp đồng.

+ Phí rủi ro: Phí rủi ro được sử dụng để chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo cam kết tại hợp đồng bảo hiểm. Tương tự, phí rủi ro cũng được khấu trừ từ giá trị tài khoản của bên mua bảo hiểm, giúp bảo đảm tính công bằng và an toàn trong quá trình quản lý rủi ro.

+ Phí quản lý quỹ: Phí quản lý quỹ được sử dụng để chi trả cho các hoạt động đầu tư, định giá tài sản, giám sát và quản lý quỹ. Phí quản lý quỹ được khấu trừ trước khi xác định kết quả đầu tư của quỹ, tạo điều kiện cho bên mua bảo hiểm hưởng lợi toàn bộ từ kết quả đầu tư.

 

2. Hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư có những quyền lợi nào?

Theo quy định tại Điều 102 Nghị định 46/2023/NĐ-CP thì hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư có những quyền lợi cụ thể như sau:

- Quyền lợi hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư được thiết kế một cách độc đáo và đa chiều, bao gồm những ưu đãi quan trọng như sau:

+ Quyền lợi bảo hiểm rủi ro: Quyền lợi này đặt ra các quy định cụ thể về việc chi trả quyền lợi khi có rủi ro xảy ra, tạo nên một lớp bảo vệ mạnh mẽ cho bên mua bảo hiểm. Điều này không chỉ bảo vệ tài khoản của họ trước các rủi ro không mong muốn mà còn đảm bảo an toàn và ổn định cho tình hình tài chính cá nhân.

+ Quyền lợi đầu tư: Quyền lợi này xác định những ưu đãi mà bên mua bảo hiểm đạt được từ việc đầu tư, tạo điều kiện cho họ hưởng lợi từ sự phát triển của thị trường tài chính. Bên mua không chỉ là người được bảo vệ mà còn là người chủ động trong việc tối ưu hóa lợi nhuận từ các quyết định đầu tư.

+ Quyền lợi thưởng khác (nếu có): Quyền lợi này bao gồm các thưởng khác nhau, nhằm thúc đẩy và tăng giá trị tài khoản trong hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư. Sự linh hoạt này không chỉ khuyến khích bên mua bảo hiểm tham gia tích cực mà còn làm tăng giá trị tài khoản của họ, đồng thời tạo động lực trong quá trình duy trì và phát triển hợp đồng.

- Quyền lợi bảo hiểm rủi ro được thiết kế một cách toàn diện, mang đến cho người được bảo hiểm những ưu đãi đặc biệt và đáp ứng mức tối thiểu theo các quy định chi tiết sau:

+ Quyền lợi tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Quyền lợi này không chỉ bao gồm việc chi trả khi người được bảo hiểm gặp tai nạn tử vong mà còn cung cấp quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn trong những trường hợp khó khăn. Điều này mang lại sự an tâm cho người được bảo hiểm và gia đình, bảo vệ họ trước mọi rủi ro đối với sức khỏe và tài chính.

+ Đáp ứng mức tối thiểu: Quyền lợi bảo hiểm rủi ro phải đáp ứng các mức tối thiểu quy định để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc chi trả quyền lợi. Đối với hợp đồng bảo hiểm đóng phí cơ bản một lần: 50.000.000 đồng hoặc 125% của số phí bảo hiểm cơ bản, tùy thuộc vào số nào lớn hơn. Đối với hợp đồng bảo hiểm đóng phí cơ bản định kỳ: 50.000.000 đồng hoặc 05 lần số phí bảo hiểm cơ bản quy năm, tùy thuộc vào số nào lớn hơn. Mức tối thiểu này đảm bảo rằng người được bảo hiểm sẽ nhận được một mức chi trả hợp lý, tương xứng với cam kết của hợp đồng.

+ Linh hoạt cho nhóm đối tượng: Doanh nghiệp bảo hiểm có thể linh hoạt trong việc cung cấp quyền lợi tử vong với số tiền thấp hơn mức tối thiểu cho nhóm đối tượng đặc biệt, như những người từ 60 tuổi trở lên. Số tiền bảo hiểm có thể điều chỉnh nhưng không thấp hơn 50.000.000 đồng Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi và chân thực hóa quyền lợi cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

- Quyền lợi đầu tư: Quyền lợi đầu tư không chỉ đơn thuần là kết quả của việc đem đi đầu tư phí bảo hiểm mà còn là sự mở rộng của sự hiểu biết và khả năng linh hoạt trong quản lý tài chính của bên mua bảo hiểm. Toàn bộ kết quả đầu tư từ phí đem đi đầu tư sẽ được tính toán sau khi khấu trừ phí quản lý quỹ theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, tạo cơ hội cho bên mua bảo hiểm tận hưởng một cách toàn diện và chủ động nhất từ quyền lợi đầu tư.

- Cam kết dài hạn đến năm 2025: Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, doanh nghiệp bảo hiểm không chỉ cam kết duy trì mà còn mở rộng cung cấp các quyền lợi xuất sắc của hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư, theo những quy định đặc biệt và điều khoản sản phẩm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn trước ngày Nghị định này có hiệu lực. Hành động này không chỉ là một cam kết ngắn hạn mà còn là một lời cam kết dài hạn, đặt ra chuẩn mực cao về sự ổn định và chất lượng trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trong thị trường bảo hiểm liên kết đầu tư.

 

3. Thời hạn tối thiểu của hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư đóng phí cơ bản

Tại khoản 3 của Điều 101 trong Nghị định 46/2023/NĐ-CP, quy định về thời hạn của hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư được điều chỉnh nhằm đảm bảo tính ổn định và lợi ích tối đa cho bên mua bảo hiểm. Theo chi tiết:

- Thời hạn tối thiểu đóng phí cơ bản định kỳ: Thời hạn tối thiểu của hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư đóng phí cơ bản định kỳ được quy định là 10 năm. Mức thời hạn này không chỉ là một thời kỳ đơn thuần mà còn là sự cam kết vào một hành trình dài hạn, tối ưu hóa lợi ích đầu tư và bảo vệ tài chính cho bên mua bảo hiểm.

- Thời hạn tối thiểu đóng phí cơ bản một lần: Hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư đóng phí cơ bản một lần phải duy trì thời hạn tối thiểu là 5 năm. Thời hạn này chủ yếu nhấn mạnh sự ổn định và cam kết dài hạn, tạo điều kiện cho bên mua bảo hiểm tận hưởng toàn bộ quyền lợi đầu tư và rủi ro trong một khoảng thời gian đủ lâu để họ có thể hưởng lợi tối đa từ chiến lược đầu tư của mình.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Có phải ghi âm quá trình tư vấn sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư hay không. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.