1. Quy định về bản quyền tác giả.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi năm 2009 thì Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Bản quyền tác giả và quyền tác giả thực chất đều là một khái niệm liên quan đến quyền cá nhân, tổ chức tạo ra hoặc sở hữu tác phẩm. Theo quy định của pháp luật Việt Nam chỉ có định nghĩa về quyền tác giả trong đó tập trung vào việc bảo hộ quyền của tác giả đối với tác phẩm của mình, những giá trị tinh thần, quyền nhân thân gắn liền giữa tác giả và tác phẩm.

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả là:

Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

Tác phẩm báo chí;

Tác phẩm âm nhạc;

Tác phẩm sân khấu;

Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

Tác phẩm nhiếp ảnh;

Tác phẩm kiến trúc;

Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

2. Đăng ký bản quyền tác giả như thế nào?

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký (khoản 1 Điều 6 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009). Các tác phẩm là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả, do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác sẽ phát sinh quyền tác giả tự động. Nhưng khi có sự tranh chấp thì cơ sở căn cứ để bảo vệ sẽ là việc tác phẩm đó đã được cơ quan Nhà nước ghi nhận quyền tác giả hay chưa. Khi đăng ký bản quyền tác giả sẽ là bằng chứng xác thực nhất, hữu hiệu nhất làm căn cứ khi bạn muốn ngăn chặn hoặc khởi kiện người có hành vi xâm phạm quyền của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả bao gồm:

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả sử dụng mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả. Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên. Tờ khai cần ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan. Tờ khai cần có tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

- Hai bản sao tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả. 01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả. 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký. Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

- Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền.

- Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn.

- Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả.

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

- Chứng minh nhân dân công chứng của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty (nếu chủ sở hữu là công ty).

Lưu ý: Tất cả các tài liệu nộp kèm đơn đăng ký quyền tác giả phải được làm bằng tiếng Việt.Trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

Các cơ quan có thẩm quyền đăng ký bản quyền tác giả: Hiện nay đăng ký bản quyền tác giả được thực hiện đại Cục Bản quyền tác giả và các văn phòng đại diện của Cục tại địa phương.

- Cục Bản quyền tác giả, địa chỉ: Ngõ 151 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 170 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

- Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Số 58 Phan Chu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Đăng ký bản quyền tác giả tại các tỉnh khác sẽ thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở là nơi tiếp nhận đơn và chuyển về Cục Bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức là tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm chuẩn bị tất cả hồ sơ như đã nêu ở trên.

- Bước 2: Nộp hồ sơ.

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng hoặc nộp thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở là nơi tiếp nhận đơn và chuyển về Cục Bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

 - Bước 3: Trả kết quả.

Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp hồ sơ.

Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ.

3. Đăng ký bản quyền tác giả tại Hòa Bình như thế nào?

Trường hợp quý khách hàng muốn đăng ký bản quyền tác giả tại Hòa Bình thì có thể sử dụng dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả của chúng tôi. Chúng tôi tự hào là một trong các công ty đi đầu về lĩnh vực đăng ký sở hữu trí tuệ, cụ thể là đăng ký bản quyền tác giả.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả trên phạm vi toàn quốc trong đó có địa bàn tỉnh Hòa Bình. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi quý khách hàng sẽ được tư vấn pháp luật về thủ tục và điều kiện đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm, tư vấn xác định loại hình tác phẩm cần đăng ký cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm; tư vấn và soạn thảo hồ sơ đăng ký bản quyền nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đại diện đăng ký bản quyền tác giả cho khách hàng trong quá trình đăng ký bản quyền; theo dõi tiến trình đăng ký, xử lý đơn tại Cục bản quyền tác giả; trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký bản quyền.

Quý khách hàng có thể tham khảo thêm nội dung liên quan như: /dang-ky-ban-quyen-tai-vung-tau.aspx

Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số; 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác từ bạn! Trân trọng./.