Đăng ký thỏa ước lao động tập thể là ghi vào sổ quản lí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi đã xem xét tính hợp pháp của thoả ước lao động tập thể.

Tuỳ theo tập quán của từng nước mà việc đăng kí thoả ước lao động tập thể được hay không được quy định trong pháp luật của quốc gia. Tại Việt Nam, ngay từ khi có quy định về thoả ước tập thể, vấn đề đăng kí thoả ước đã luôn được đề cập. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng kí khác nhau tuỳ theo từng thời kì, hoặc được quy định tại phòng lục sự của toà án tỉnh (Sắc lệnh số 29/SL năm 1947) hoặc được quy định tại Uỷ ban hành chính tỉnh (Nghị định số 72/CP năm 1963), sở lao động tỉnh (Bộ luật lao động năm 1994). Trước đây, việc đăng kí thoả ước tập thể đồng nghĩa với việc thừa nhận hiệu lực của thoả ước. Từ khi có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2002, thời điểm có hiệu lực của thoả ước do các bên kí kết quyết định.

Pháp luật hiện hành quy định trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kí kết thoả ước lao động tập thể, người sử dụng lao động phải gửi bản thoả ước lao động tập thể và phụ lục kèm theo đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh, nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp để đăng kí. Sau đó, nếu có sửa đổi, bổ sung thì thoả ước lao động tập thể phải được đăng kí lại. Cơ quan có thẩm quyền đăng Kí phải kiểm tra tính hợp pháp của thoả ước lao động tập thể, có nghĩa vụ hướng dẫn các bên làm lại thoả ước cho đúng quy định (nếu sai hoặc có nội dung vô hiệu), có quyền tuyên bố thoả ước vô hiệu (nếu có) và phải thông báo cho đơn vị kí kết thoả ước biết về việc đăng kí thoả ước.