1. Người nộp thuế cần tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro nào?

Để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật thuế và quản lý thuế được thực hiện một cách hiệu quả, người nộp thuế cần tuân thủ một số nguyên tắc quản lý rủi ro quan trọng, như đã quy định tại Điều 4 của Thông tư 31/2021/TT-BTC. Cụ thể, các nguyên tắc này bao gồm:

- Áp dụng quản lý rủi ro đảm bảo hiệu lực và hiệu quả: Nguyên tắc này nhấn mạnh việc sử dụng các phương tiện quản lý rủi ro để đảm bảo sự tuân thủ tốt các quy định của pháp luật thuế và quản lý thuế. Đồng thời, cũng cần tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế tự nguyện tuân thủ các quy định và phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật thuế.

- Thu thập thông tin quản lý rủi ro từ các nguồn thông tin đa dạng: Thông tin về quản lý rủi ro cần được thu thập từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, bao gồm cả từ bên trong và bên ngoài cơ quan thuế. Điều này bao gồm cả thông tin từ các nguồn quốc tế. Thông tin này sau đó sẽ được quản lý tập trung tại Tổng cục Thuế thông qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin và được xử lý, chia sẻ, cung cấp cho các cơ quan thuế và cơ quan quản lý nhà nước khác để phục vụ cho mục đích quản lý thuế.

- Đánh giá và phân loại mức độ tuân thủ và rủi ro tự động, định kỳ: Quy định này yêu cầu việc đánh giá và phân loại mức độ tuân thủ pháp luật thuế và mức độ rủi ro của người nộp thuế phải được thực hiện tự động, định kỳ. Việc này dựa trên các phương pháp quy định trong Thông tư này và các cơ sở dữ liệu về người nộp thuế.

- Xử lý kết quả phân loại mức độ rủi ro một cách phù hợp: Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào kết quả đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật thuế và mức độ rủi ro để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phù hợp, như quyết định kiểm tra, thanh tra, giám sát và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khác.

- Miễn trừ trách nhiệm cá nhân đối với công chức thuế tuân thủ đúng quy định: Trong trường hợp công chức thuế thực hiện đúng các quy định của pháp luật và quản lý rủi ro, họ sẽ được miễn trừ trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Xử lý sự cố và thiếu sót trong việc áp dụng quản lý rủi ro: Trong trường hợp có sự cố hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu trong việc áp dụng quản lý rủi ro, việc xử lý sẽ được thực hiện thủ công bằng phê duyệt văn bản đề xuất hoặc văn bản ký phát hành của người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Với việc tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro này, người nộp thuế có thể đảm bảo tuân thủ pháp luật và quản lý thuế một cách hiệu quả và chính xác

 

2. Các mức đánh giá tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế 

Để đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, quy định được rõ ràng trong Điều 10 của Thông tư 31/2021/TT-BTC. Theo đó, người nộp thuế sẽ được phân loại vào một trong bốn mức độ tuân thủ pháp luật thuế sau:

Mức 1: Tuân thủ cao: Đây là mức độ cao nhất trong hệ thống phân loại, chỉ dành cho những cá nhân hoặc tổ chức tuân thủ mọi quy định của pháp luật thuế một cách hoàn toàn và đầy đủ.

Mức 2: Tuân thủ trung bình: Người nộp thuế thuộc vào mức độ này được đánh giá là tuân thủ một cách trung bình, có thể tồn tại một số vi phạm nhỏ hoặc không đáng kể đối với pháp luật thuế.

Mức 3: Tuân thủ thấp: Mức độ này ám chỉ rằng người nộp thuế chỉ tuân thủ pháp luật thuế ở một mức độ tương đối thấp, thường xuyên vi phạm các quy định về thuế một cách nhất định.

Mức 4: Không tuân thủ: Đây là mức độ tồi tệ nhất trong hệ thống phân loại, chỉ dành cho những cá nhân hoặc tổ chức không tuân thủ bất kỳ quy định nào của pháp luật thuế.

Mức độ tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế được xác định dựa trên một số tiêu chí cụ thể được quy định tại Phụ lục I của Thông tư. Các cơ quan thuế sẽ tiến hành đánh giá và phân loại mức độ tuân thủ của người nộp thuế, sau đó áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp tùy thuộc vào kết quả đánh giá:

Đối với những người nộp thuế thuộc vào mức không tuân thủ, các cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp quản lý theo quy định tại Điều 22 của Thông tư.

Đối với những người nộp thuế thuộc các mức tuân thủ cao, trung bình, thấp và không tuân thủ, các cơ quan thuế sẽ tiến hành phân tích để xác định biện pháp nâng cao tuân thủ phù hợp

 

3. Đánh giá tuân thủ pháp luật thuế ở mức nào người nộp thuế mới được tuyên dương, khen thưởng?

Để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật thuế được đánh giá và thúc đẩy một cách có hiệu quả, quy định về việc tuyên dương và khen thưởng người nộp thuế tuân thủ được rõ ràng quy định tại Điều 14 của Thông tư 31/2021/TT-BTC. Theo đó, các biện pháp nhằm nâng cao tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế được xác định và triển khai như sau:

Đối với trường hợp tuân thủ cao: Những người nộp thuế được đánh giá ở mức độ tuân thủ cao sẽ được đưa vào danh sách để xem xét và lựa chọn cho việc tuyên dương và khen thưởng. Điều này nhấn mạnh sự công nhận và động viên đối với những cá nhân hoặc tổ chức nỗ lực tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật thuế.

Đối với các trường hợp cần nâng cao tuân thủ: Cơ quan thuế sẽ thực hiện một loạt các biện pháp nhằm hỗ trợ và định hình lại hành vi tuân thủ của người nộp thuế:

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan và đại lý thuế để triển khai các biện pháp hỗ trợ, như tổ chức các chương trình tiếp xúc, hội nghị đối thoại và đào tạo. Những hoạt động này nhằm giúp người nộp thuế hiểu rõ hơn về các nghĩa vụ thuế và thực hiện chúng một cách chính xác và đúng đắn.

- Nghiên cứu và áp dụng các chính sách sửa đổi, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến thuế, cũng như sử dụng công nghệ thông tin để tối ưu hóa quá trình kê khai và nộp thuế. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng và chi phí cho người nộp thuế khi thực hiện các nghĩa vụ thuế.

- Phân loại rủi ro và áp dụng các biện pháp quản lý thuế đối với các mức độ rủi ro khác nhau của người nộp thuế, như được quy định tại các điều 15 đến 22 của Thông tư. Điều này giúp cân nhắc và thực hiện các biện pháp quản lý thuế phù hợp nhằm hỗ trợ và định hình lại hành vi tuân thủ của người nộp thuế.

Như vậy, quy định này không chỉ tạo ra sự công bằng trong việc đánh giá tuân thủ pháp luật thuế mà còn khuyến khích và động viên những cá nhân và tổ chức nỗ lực và chăm chỉ trong việc tuân thủ các quy định về thuế

 

4. Theo quy định, người nộp thuế là doanh nghiệp được phân loại mức độ rủi ro theo những hạng nào?

Việc phân loại mức độ rủi ro của người nộp thuế là doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược quản lý thuế và xác định các biện pháp phòng tránh rủi ro phù hợp. Quy định về phân loại này được rõ ràng và cụ thể trong Điều 11 của Thông tư 31/2021/TT-BTC, đưa ra các hạng mức độ rủi ro cũng như cách thức xử lý kết quả phân loại này như sau:

Phân loại mức độ rủi ro tổng thể:

- Hạng 1: Người nộp thuế được phân loại vào hạng này có mức độ rủi ro rất thấp. Điều này ám chỉ rằng doanh nghiệp có khả năng tuân thủ pháp luật thuế và thực hiện các nghĩa vụ thuế một cách hiệu quả và đầy đủ.

- Hạng 2: Doanh nghiệp ở hạng này có mức độ rủi ro thấp. Tuy nhiên, có một số yếu tố nhỏ có thể tạo ra rủi ro nhưng không ảnh hưởng lớn đến việc tuân thủ pháp luật thuế.

- Hạng 3: Người nộp thuế được phân vào hạng này có mức độ rủi ro trung bình. Điều này có thể ám chỉ rằng doanh nghiệp đang phải đối mặt với một số khó khăn và rủi ro trong việc tuân thủ các quy định thuế.

- Hạng 4: Doanh nghiệp ở hạng này có mức độ rủi ro cao. Điều này có thể xuất phát từ các vấn đề nghiêm trọng trong việc tuân thủ pháp luật thuế hoặc từ môi trường hoạt động không ổn định.

- Hạng 5: Doanh nghiệp ở hạng này có mức độ rủi ro rất cao, có thể đối mặt với nhiều vấn đề lớn trong việc tuân thủ pháp luật thuế và quản lý tài chính.

Mức độ rủi ro của người nộp thuế được xác định dựa trên kết quả đánh giá tuân thủ pháp luật thuế và các tiêu chí quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

Phân loại mức độ rủi ro trong các nghiệp vụ quản lý thuế:

- Trong các nghiệp vụ quản lý thuế, doanh nghiệp được phân loại theo các mức độ rủi ro khác nhau, bao gồm:

+ Rủi ro cao.

+ Rủi ro trung bình.

+ Rủi ro thấp.

Qua đó, quy định này không chỉ giúp cơ quan thuế định hình được mức độ rủi ro mà còn giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về những vấn đề mà họ đang đối mặt trong việc tuân thủ pháp luật thuế, từ đó đề xuất các biện pháp phòng tránh rủi ro và cải thiện hiệu quả quản lý tài chính

Bài viết liên quan: Các mức độ rủi ro với người nộp thuế là cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết