DANH MỤC MẪU BIỂU

(Kèm theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính)

Số TT

Mẫu số

Tên mẫu biểu

Điều

 

1. Đăng kí sử dụng giao dịch thuế điện tử

 

1

01/ĐK-TĐT

Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử

Điều 15

2

02/ĐK-TĐT

Tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử

Điều 16

3

03/ĐK-TĐT

Tờ khai đăng ký ngừng giao dịch thuế điện tử

Điều 17

 

2. Đăng kí sử dụng dịch vụ thuế điện tử qua T-VAN

 

4

01/ĐK-T-VAN

Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN

Điều 32

5

02/ĐK-T-VAN

Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN

Điều 33

6

03/ĐK-T-VAN

Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN

Điều 34

 

3. Thông báo thuế điện tử

 

7

01/TB-TĐT

Thông báo v/v: Xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử

Điều 8, 19, 20, 22, 26, 27

8

02/TB-TĐT

Thông báo v/v: Sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế

Điều 9

9

03/TB-TĐT

Thông báo v/v: Tài khoản giao dịch thuế điện tử

Điều 15, 16, 17

10

04/TB-TĐT

Thông báo v/v: Đăng ký thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử qua NHTM

Điều 15

11

05/TB-TĐT

Thông báo v/v: Xác nhận nộp thuế điện tử

Điều 8, 26

12

06/TB-TĐT

Thông báo v/v: Thực hiện thủ tục đăng ký thuế bằng phương thức điện tử

Điều 19, 20