Danh sách thuyền viên (Crew list) là văn bản liệt kê họ tên, chức danh, ngày tháng năm sinh, Số hộ chiếu, quốc tịch của toàn bộ thuyền viên làm việc trên một tàu biển. Ngoài ra, văn bản này thường bao gồm một số chi tiết khác, như tên tàu, tên chủ tàu, ngày và nơi làm văn bản.