Đánh thuế trùng (double taxation) là thuật ngữ này có thể được hiểu theo hai nghĩa:

Đánh thuế thu nhập và lợi nhuận ở nước tạo ra thu nhập và đánh thuế một lần nữa khi những khoản thu nhập và lợi nhuận này được chuyển về nước của người kiếm được thu nhập. Việc đánh thuế hai lần như vậy có thể cản trở đáng kể sự di chuyển quốc tế của lao động và tư bản. Vì vậy, các nước thường ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần và các khoản thu nhập thường chỉ phải chịu thuế ở nước kiếm được thu nhập.

Một số khoản thuế bị đánh nhiều lần. Ví dụ các công ty phải nộp thưế lợi nhuận, sau đó khi lợi nhuận được chia dưới dạng cổ tức, người nhận cổ túc lại phải nộp thuế thu nhập một lần nữa.