I. Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao hy vọng tuần 1

Câu 1. “Tổ chức Công hội trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình; hai là để nghiên cứu với nhau; ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ; bốn là để giữ gìn lợi quyền cho công nhân; năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”. Quan điểm trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong tác phẩm gì, thời gian nào?

Đáp án: Tác phẩm “Đường Kách mệnh”, 1927

Câu 2. Lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội Công đoàn Việt Nam là Đại hội lần thứ mấy?

Đáp án: Lần thứ hai

Câu 3. Không lâu trước lúc đi xa, Bác đã dành một trong những cuộc tiếp xúc cuối cùng với đại biểu của Tổng Công đoàn Việt Nam. Người nhắc nhở: “Làm tốt công tác vận động, tổ chức giáo dục quần chúng công nhân viên chức làm tròn vai trò tiên phong cách mạng, để họ hiểu và tự nguyện, tự giác giữ gìn kỷ luật lao động, giữ gìn của công, thực hành tiết kiệm”. Bác nói câu nói trên vào thời gian nào?

Đáp án: Tháng 7 năm 1969.

Câu 4. Tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?

Đáp án: 28/7/1929

Câu 5. Ai là chủ tịch lâm thời của Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ?

Đáp án: Nguyễn Đức Cảnh

Câu 6. Tính đến nay, Công đoàn Việt Nam đã trải qua mấy kỳ Đại hội?

Đáp án: 12 kỳ Đại hội.

Câu 7. Điều nào sau đây trong Hiến pháp năm 2013 quy định riêng về tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam?

Đáp án: Điều 10

Câu 8. Công đoàn Việt Nam được tổ chức thành mấy cấp?

Đáp án: 4

Câu 9. Cơ quan nào được phép thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam?

Đáp án: Đại hội Công đoàn Việt Nam (toàn quốc)

Câu 10. Đại hội Công đoàn Việt Nam (toàn quốc) được tổ chức theo hình thức nào?

Đáp án: Đại hội đại biểu.

Câu 11. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I diễn ra vào năm nào?

Đáp án: Năm 1950

Câu 12. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I diễn ra ở đâu?

Đáp án: Tỉnh Thái Nguyên

Câu 13. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam

Đáp án: Hoàng Quốc Việt

Câu 14. Đại hội Công đoàn lần thứ II, năm 1961 bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

Đáp án: Hoàng Quốc Việt

Câu 15. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ III năm 1974, bầu ai làm Chủ tịch danh dự Tổng Công đoàn Việt Nam?

Đáp án: Tôn Đức Thắng

Câu 16. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IV năm 1978, bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

Đáp án: Nguyễn Văn Linh

Câu 17. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ V năm 1983, bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

Đáp án: Nguyễn Đức Thuận

Câu 18. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI năm 1988 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

Đáp án: Nguyễn Văn Tư

Câu 19. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII năm 1993 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

Đáp án: Nguyễn Văn Tư

Câu 20. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VIII năm 1998, đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

Đáp án: Cù Thị Hậu

Để xem chi tiết vui lòng tải về: tại đây

 

II. Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao hy vọng tuần 2

Câu 1. Đâu là các mô hình tiêu biểu thuộc công tác nữ công công đoàn?

D. Cả 3 phương án trên đều đúng

Câu 2. Nhiệm kỳ 2018-2023, tỉ lệ nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là bao nhiêu?

C. 92%

Câu 3. Phong trào nào sau đây là phong trào thi đua nòng cốt của tổ chức công đoàn?

B. “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”

Câu 4. Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh là phần thưởng cao quý của tổ chức Công đoàn Việt Nam tôn vinh cho đối tượng nào?

A. Công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất

Câu 5. Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là phần thưởng cao quý của tổ chức Công đoàn Việt Nam tôn vinh cho đối tượng nào?

A. Cán bộ công đoàn

Câu 6. Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức vào năm nào?

B. Năm 2020

Câu 7. Chương trình “01 triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động năm nào?

B. Năm 2021

Câu 8. Chương trình Tết Sum vầy được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lần đầu tiên vào năm nào?

D. Năm 2014

Câu 9. Chương trình “Mái ấm Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động năm nào?

C. Năm 2006.

Câu 10. Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” được ban hành năm nào?

C. Năm 2016.

Câu 11. Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành vào thời gian nào?

D. Năm 2008

Câu 12. Nghị quyết 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành vào thời gian nào?

C. Ngày 12/6/2021

Câu 13. Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy Tháng 5 hằng năm là Tháng Công nhân từ năm nào?

C. 2012

Câu 14. Văn bản pháp luật nào sau đây đang được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì soạn thảo?

B. Luật Công đoàn năm 2012

Câu 15. Văn bản pháp luật nào sau đây liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đang được xem xét sửa đổi, bổ sung?

C. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Để xem chi tiết vui lòng tải về: tại đây

III. Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao hy vọng tuần 3

Câu 1. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 01 - 03/12/2023

Câu 2. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra tại đâu?

C. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP. Hà Nội

Câu 3. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 có bao nhiêu đại biểu chính thức tham dự?

C. Có 1.100 đại biểu chính thức

Câu 4. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra trong bối cảnh như thế nào?

D. Cả 3 phương án trên đều đúng

Câu 5. Phương châm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Câu 6. Chủ đề báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

C. Ba mệnh đề trên cấu thành mục tiêu chung của Đại hội

Câu 7. Một trong những điểm mới về nội dung của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. Tổ chức 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề trước Đại hội

Câu 8. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, nhiệm kỳ 2023-2028 hệ thống công đoàn thực hiện bao nhiêu nhóm chỉ tiêu?

B. 02 nhóm chỉ tiêu (chỉ tiêu hàng năm và chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ)

Câu 9. Thể hiện vai trò đại diện người lao động trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn đã đề xuất nâng mức lương tối thiểu cho người lao động tăng bao nhiêu phần trăm?

B. 25,34%

Câu 10. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức công đoàn đã kết nạp mới được bao nhiêu triệu đoàn viên công đoàn?

C. Hơn 3 triệu đoàn viên.

Câu 11. Nhiệm kỳ 2018-2023, tỷ lệ kinh phí công đoàn cơ sở được sử dụng được lên bao nhiêu phần trăm?

C. 75%.

Câu 12. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, số cuộc ngừng việc tập thể của công nhân nhiệm kỳ 2018-2023 giảm bao nhiêu % so với nhiệm kỳ 2013-2018?

B. Giảm 53% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

Câu 13. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, nhiệm kỳ 2018 - 2023, có bao nhiều đoàn viên công đoàn được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà từ Chương trình “Mái ấm Công đoàn”?

B. Có gần 14 nghìn đoàn viên công đoàn.

Câu 14. Tại Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, đến hết năm 2021, có bao nhiêu doanh nghiệp thực hiện giá trị bữa ăn ca cho người lao động với giá trị từ 15 nghìn đồng trở lên?

A. Có hơn 35 nghìn doanh nghiệp.

Câu 15. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ có bao nhiêu phần trăm (%) doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật?

A. Ít nhất 83%.

Để xem chi tiết vui lòng tải về: tại đây