Luật sư tư vấn về chủ đề "Công đoàn Việt Nam"

Công đoàn Việt Nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Công đoàn Việt Nam.

Tính chất và chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam

Tính chất và chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam
Công đoàn Việt Nam có hai tính chất: Đó là tính giai cấp của giai cấp công nhân và tính chất quần chúng. Công đoàn có ba chức năng đó là: Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; Tham gia quản lý; Tuyên truyền vận động, giáo dục người lao động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của công đoàn Việt Nam ?

Chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của công đoàn Việt Nam ?
Tổ chức công đoàn có chức năng chính là gì ? Quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức công đoàn được quy định như thế nào theo quy định pháp luật hiện nay ? và một số vướng mắc khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của công đoàn sẽ được bài viết phân tích và làm rõ:

Một số biểu mẫu thông dụng trong công tác công đoàn Việt Nam

Một số biểu mẫu thông dụng trong công tác công đoàn Việt Nam
Sau khi Đoàn Chủ tịch ban hành Quyết định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03/02/2020 ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa II, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020. Hướng dẫn có ban hành kèm theo một số biểu mẫu trong hoạt động công đoàn.

Cơ cấu tổ chức và tài chính của tổ chức công đoàn Việt Nam ?

Cơ cấu tổ chức và tài chính của tổ chức công đoàn Việt Nam ?
Vấn đề tổ chức của công đoàn được quy định tại Điều lệ Công đoàn. Theo đó, công đoàn là một hệ thống cơ quan được tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Điều 7 Điều lệ công đoàn được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Công đoàn Việt Nam thông qua ngày 30/7/2013.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013

Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013
Ngày 30 tháng 7 năm 2013, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thông qua điều lệ công đoàn Việt Nam. Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu Điều lệ Công đoàn năm 2013 để quý khách hàng tham khảo và nghiên cứu sử dụng:

Hoàn thiện địa vị pháp lý của công đoàn Việt Nam trước thách thức trong việc tham gia các hiệp định thương mại tự do

Hoàn thiện địa vị pháp lý của công đoàn Việt Nam trước thách thức trong việc tham gia các hiệp định thương mại tự do
Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Với chức năng đại diện quyền lợi cho người lao động. Việt Nam gia nhập vào các hiệp định thương mại tự do đòi hỏi đổi mới quy định về địa vị pháp lý của Công đoàn như thế nào?